Hoppa till innehåll

Nya regler för arbetskraftsinvandring m.m, SOU 2024:15 Sacos remissavisering 13.24

Stockholm, 2 maj 2024
Till: Saco
Gem 2024/0029

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat betänkande på remiss och vill framföra följande synpunkter.

Sveriges läkarförbund tillstyrker förslaget att utlänningar som har avlagt examen motsvarande läkarexamen och som har ett anställningsavtal som ett led i att få svensk legitimation ska undantas från det föreslagna lönekravet. Arbete i vården under legitimationsprocessen ger läkare utbildade utanför EU/EES ovärderlig kunskap om svensk sjukvård samt möjlighet till språkträning i sjukvårdsmiljö. En snabb och ändamålsenlig väg till läkarlegitimation och specialistbevis för läkare utbildade utanför EU/EES har potential att bidra till bättre och mer kostnadseffektiv kompetensförsörjning i vården. Läkare utbildade utanför EU/EES kan förutom sin medicinska kompetens bland annat bidra med språkkunskaper och kulturell förståelse gentemot utlandsfödda patientgrupper.

Läkarförbundet tillstyrker även betänkandets förslag om utökad möjlighet för ansökan om uppehållstillstånd för forskning och studier på forskarnivå inifrån Sverige samt det föreslagna undantaget från lönekrav för utlänningar med uppehållstillstånd för bland annat forskning. Det är viktigt att möjligheterna för internationella forskare att bedriva forskning och/eller undervisa på svenska universitet inte försämras.

Gällande lönekrav under legitimationsprocessen föredrar Läkarförbundet förslaget att lönen som undantas lönekravet ska minst motsvara lägsta månadslönen enligt svenskt kollektivavtal eller branschpraxis framför det alternativa förslaget att lönen motsvarar hälften av medianlönen. Även om samråd med fackförbunden kan förlänga handläggningstiden bör fackförbunden få yttra sig gällande lönenivån och andra villkor utifrån kollektivavtal eller praxis. Det är viktigt att kravet på lönenivå anpassas efter aktuell yrkesgrupp i varje enskilt fall och att kravet naturligt följer löneutvecklingen över tid, vilket detta förslag bedöms göra. Läkarförbundet vill uppmärksamma att de arbetskraftsinvandrande läkarna utbildade utanför EU/EES är en heterogen grupp både vad gäller utbildningstradition och kompetens (från nyutexaminerade läkare till erfarna specialistläkare). Därmed är det vanligt att läkarassistentens arbetsuppgifter varierar mellan individer vilket även innebär variation i lönenivåerna.

Läkarförbundet anser att arbete som läkarassistent under legitimationsprocessen är en utmärkt introduktionstjänst för läkare utbildade utanför EU/EES. En läkarassistent kan assistera läkare men utövar inte läkaryrket i formell mening utan de delegerade arbetsuppgifterna utförs under överinseende av ansvarig läkare. Därför omfattas läkarassistenttjänsten inte av kollektivavtalet Specialbestämmelser för läkare som endast reglerar läkararbete. Däremot gäller det allmänna kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser för hela regionsektorn. Läkarförbundet bör vara det fackförbund som svarar på Migrationsverkets samråd angående lön och villkor för läkarassistenttjänsterna eftersom de delegerade arbetsuppgifterna tillhör en läkares yrkesroll.

Med vänlig hälsning

 

Sofia Rydgren Stale
Ordförande

Sveriges läkarförbund

 

Hanna Vihavainen
Internationell sekreterare

Avdelning för Politik och Profession

Sveriges läkarförbund

hanna.vihavainen@slf.se

070-790 33 03

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser Arbetsliv
Nya regler för arbetskraftsinvandring m.m, SOU 2024:15 Sacos remissavisering 13.24