Hoppa till innehåll

Skatteverkets promemorior Skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort i högst en månad och Tjänsteställe för tillfälligt anställd personal i offentlig verksamhet under samhällskriser

Stockholm, 14 april 2021
Till: Saco
Gem 2021/0048

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerande remiss från Skatteverket och vill lämna
följande synpunkter.

Synpunkter på förslag 1:
Förslaget avser för det första att förenkla deklarationen för arbetsgivare och
arbetstagare samt minska de problem som uppstår vid utbetalning av
kostnadsersättningar på grund av svårigheten att fastställa tjänsteställe vid korta
anställningar och uppdrag. Detta ser fördelaktigt ut för både privatpersoner och
arbetsgivare, då den skattemässiga neutraliteten förbättras mellan
anställningsformer. Det innebär att skattereglerna blir mindre styrande vid valet av
anställningsform. Om två arbetstagare med olika anställningsformer tillfälligt
arbetar på samma ort kan reglerna innebära att den tillfälligt anställda
arbetstagaren anses ha sitt tjänsteställe på den tillfälliga arbetsorten, medan den
tillsvidareanställda arbetstagaren anses vara på tjänsteresa. Detta är en brist som
finns i dagens regelverk, där arbetstagare med olika anställningsformer beskattas
olika i vissa situationer. Enligt utredningen bedöms totalt omkring 27 000 enskilda
med sådana anställningar och uppdrag som omfattas påverkas per år. Den största
förändringen blir att arbetsgivaren i större utsträckning kan stå för ökade kostnader
utan att dessa tas upp till förmånsbeskattning för arbetstagaren.

Dock förväntas förslaget leda till minskade intäkter om 8 miljoner kronor per år från
år 2021, vilket minskar till 4 miljoner kronor varaktigt. Detta ger effekter på
nettointäkter till den offentliga sektorn på både kort och lång sikt. De
offentligfinansiella nettoeffekterna av förslaget beräknas till 8 miljoner kronor på
kort sikt, varav 4 miljoner kronor i minskade intäkter från den allmänna
löneavgiften och 4 miljoner kronor i minskad ålderspensionsavgift. Utifrån ovan ser Sveriges läkarförbund positivt på förslaget men att man ska ta i
beaktande de negativa påföljderna av nettointäkter till den offentliga sektorn.

Synpunkter förslag 2:
Förslaget har två huvudsakliga syften: man vill öka förtroendet för skattesystemet
genom att förändra en beskattningssituation som i dag ofta ses som oberättigad,
dels avser det en förenkling för både offentliga arbetsgivare och deras tillfälliga
arbetstagare i krisinsatser.

Förslaget påverkar personer som blir tillfälligt anställda av statliga myndigheter,
kommuner eller regioner i krisinsatser, där arbetet utförs så långt ifrån bostaden att
kriterierna för tjänsteresa uppfylls när tjänstestället med förslaget bestäms till
bostaden. De personer som omfattas får framför allt en förenklad
beskattningssituation, där arbetsgivaren kan stå för logi, resor och traktamente
skattefritt. Det innebär att sådana förmåner och ersättningar inte ska tas upp i
arbetstagarens deklaration, och arbetstagaren behöver heller inte yrka avdrag för
sådana kostnader.

Man bedömer att ca 200 personer per år kan komma att påverkas. Men det är en
väldigt osäker siffra då det finns en risk för att krissituationerna kommer att bli fler i
framtiden, inte minst med tanke på de förväntade klimatförändringarna.
Utifrån ovan ser Sveriges läkarförbund positivt på lämnat förslag till Tjänsteställe
för tillfälligt anställd personal i offentlig verksamhet under samhällskriser.

Med vänlig hälsning
SVERIGES LÄKARFÖRBUND
Sofia Rydgren Stale
Ordförande i Sveriges läkarförbund

Pantea Ansari
Arbetsliv och juridik

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser Arbetsliv
Skatteverkets promemorior Skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort i högst en månad och Tjänsteställe för tillfälligt anställd personal i offentlig verksamhet under samhällskriser