Hoppa till innehåll

Tid för utveckling

Stockholm , 10 september 2018
Till: Saco
SOU 2018:24

Sveriges läkarförbund har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet: Tid för utveckling, SOU 2018:24. Vi ställer oss i huvudsak positiv till förslaget men vill dock belysa följande punkter:

Arbetstidsmodeller och arbetstidskonton
Vi delar utredningens bedömning att mot bakgrund av den svenska arbetsmarknadsmodellens uppbyggnad är det inte lämpligt att lagstifta kring arbetstidskonton. De konkreta modeller som eventuellt konstrueras och prövas är med självklarhet en fråga för arbetsmarknadens parter.

Reducerad arbetstid
Angående möjligheter till reducerad arbetstid förstår vi synpunkten att denna önskan ska ha konkreta definierade orsaker av viss karaktär, för att motivera lagstiftning. I övriga fall kan den ev. lösas i samförstånd eller genom avtal. En tydlig skriftlig motivation till ett eventuellt avslag förefaller som en bra väg för att stärka kommunikationen mellan arbetsgivare och anställd. Dock ska en arbetstagare aldrig behöva gå ned i arbetstid pga. en dålig/stressig arbetsmiljö. Alla arbeten måste gå att utföra på en normal heltid utan att orsaka vare sig fysisk eller psykisk ohälsa. Redan idag arbetar människor deltid pga. en bristfällig arbetsmiljö. Kvinnor arbetar redan idag i högre utsträckning deltid än män, vilket leder till ökad ojämställdhet.

Utvecklingsledighet
Så kallad utvecklingsledighet, som den presenteras i betänkandet, är naturligtvis i huvudsak positivt för de som får ta del av den. Ett bra upplägg av utvecklingsledighet gagnar hälso- och sjukvården. Vi ser dock inte att detta förslag skulle ha någon stor tillämpning inom läkarkåren, eftersom arbetsmarknadssituationen för läkare hittills inte gjort att vikarier finns tillgängliga. Även för övriga medarbetare inom hälso- och sjukvården kommer nuvarande personalbrist innebära att möjligheterna till att ta ut utvecklingsledighet kommer bli begränsade.

Med vänlig hälsning
SVERIGES LÄKARFÖRBUND

Marina Tuutma
Ordförande i Sveriges läkarförbunds arbetslivsgrupp

Shewen Aziz 

Arbetsliv och juridik

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare