Hoppa till innehåll

Beslutsunderlag till regeringen om att erbjuda pojkar vaccination mot humant papillomvirus inom det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn

Stockholm, 5 september 2017
Till: Folkhälsomyndigheten

Sveriges läkarförbund har fått rubricerade beslutsunderlag på remiss och vill lämna följande synpunkter.

Läkarförbundet tillstyrker Folkhälsomyndighetens förslag att HPV-vaccination av pojkar ska ingå i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet.

Beslutsunderlaget visar på ett övertygande sätt att införande av HPV-vaccination i det nationella vaccinationsprogrammet även för pojkar är kostnadseffektivt samt kan bespara individer betydande lidande och allvarlig cancersjukdom. Att erbjuda även pojkar vaccinationen bidrar också till att främja en mer jämlik vård. Evidens visar på koppling mellan HPV och cancer i anus, svalg och på penis. Läkarförbundet vill särskilt påpeka att införande av HPV-vaccination för pojkar innebär ett påtagligt högre skydd för män som har sex med män, en grupp med särskilt hög HPV-relaterad sjukdomsbörda.

I underlaget ges ingen tydlig rekommendation om vilken typ av vaccin som bör användas. Denna fråga behöver noga övervägas i den fortsatta beredningen av ärendet.

Läkarförbundet instämmer i Folkhälsomyndighetens bedömning att det är angeläget att barn och föräldrar får god information om HPV-vaccinationen och dess syfte. Detta för att säkerställa god vaccinationstäckning och ett fortsatt högt förtroende för det allmänna vaccinations­programmet. Elevhälsan behöver också tillföras resurser för att klara av det utökade uppdrag som utvidgningen av vaccinationsprogrammet innebär.

Med vänlig hälsning
SVERIGES LÄKARFÖRBUND
Arbetsliv och juridik

Thomas Lindén, Ordförande i Sveriges läkarförbunds Etik- och ansvarsråd
Tomas Hedmark, Handläggare

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser Läkemedel
Beslutsunderlag till regeringen om att erbjuda pojkar vaccination mot humant papillomvirus inom det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn