Hoppa till innehåll

Förslag till Läkemedelsverkets föreskrifter (2017:xx) om begränsningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel

Stockholm, 29 september 2017
Till: Läkemedelsverket
Gem 2017/0279

Sveriges läkarförbundet har fått rubricerat förslag till ny föreskrift på remiss.

Läkarförbundet tycker det är bra att Läkemedelsverket samlar de bestämmelser som gäller begränsningar av förordnade av läkemedel i en och samma föreskrift och att de regler som uppfattats som oklara görs tydligare.

Läkarförbundet ser positivt på att läkare med specialistkompetens inom neurologi inkluderas och får rätten att förordna narkotiska läkemedel för behandling av ADHD. Vi anser att de har kompetensen och är väl förtrogna med dessa läkemedel, varför ett dispensförfarande för neurologspecialister inte är nödvändigt.

Vi anser att det en fördel att delegeringsmöjligheten ersätts med dispensförfarande då detta kan leda till att patienterna snabbare kan få tillgång till sina föreskrivna läkemedel. Enligt konsekvensutredningen medför dessutom inte detta någon kostnadsökning och obetydlig ökad administrativ börda. Läkarförbundet vill dock poängtera vikten av att Läkemedelsverkets pågående arbete med att göra dispenshanteringen elektronisk sker skyndsamt, så att ansökan och hantering av dispenser underlättas och inte leder till ökad administrativ börda för läkare och apotek.

Med vänlig hälsning

SVERIGES LÄKARFÖRBUND
Avdelningen för Politik och profession

Elin Karlsson, Ordförande i Läkarförbundets Råd för läkemedel, IT och medicinteknik
Camilla Damell, Utredare

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser Läkemedel
Förslag till Läkemedelsverkets föreskrifter (2017:xx) om begränsningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel