Hoppa till innehåll

Översyn av begränsningar för att få tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek – Rapport från Läkemedelsverket (Dnr: 4.3.1-2019-019711)

Stockholm, 21 augusti 2019
Till: Läkemedelsverket
Gem 2019/0151

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat betänkande på remiss och vill framföra följande synpunkter.

Läkemedelsverket har av regeringen fått i uppdrag att se över om nuvarande begränsningar för att få tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek i 2 kap. 5§ lagen (2009:366) om handel med läkemedel är ändamålsenliga.

Dagens begränsningar innebär förenklat att den som kan förskriva läkemedel, läkemedelstillverkare och de som innehar godkännande för försäljning av läkemedel inte får äga öppenvårdsapotek. Kommuner och landsting är även de hindrade från att äga och driva öppenvårdsapotek. Privata vårdgivare har däremot idag möjlighet att äga och driva öppenvårdsapotek.

Läkemedelsverket föreslår i remissen att vårdgivare (inom human- respektive veterinärmedicinska verksamheter) inte ska kunna beviljas tillstånd att driva öppenvårdsapotek. Anledningen till förslaget är i första hand de risker som har identifierats gällande överförskrivning av läkemedel på grund av andra incitament till förskrivning än medicinsk ändamålsenlighet, samt risk för onödigt vårdutnyttjande. Läkemedelsverket föreslår vidare att öppenvårdsapotek inte heller ska kunna äga vårdgivare då riskerna torde vara desamma i en motsatt riktning av ägandeförhållandena.

Läkarförbundet har länge påpekat denna brist i lagstiftningen. Apoteksaktörers köp av så kallade nätläkarföretag har på senare tid gjort behovet av en lagändring extra tydlig och akut. Läkarförbundet tillstyrker därför Läkemedelsverkets förslag.

Den befintliga tolkningen av 2 kap. 5§ lagen (2009:366) om handel med läkemedel med tillhörande föreskrifter innebär att enbart ägande där det finns mor-dotter-relationer mellan bolag (vertikalt ägande) är förbjudet. För att ytterligare förhindra att en och samma ägare har ett bestämmande inflytande över flera delar i läkemedelskedjan föreslår Läkemedelsverket att lagtexten, exempelvis i form av att begreppet bestämmande inflytande i 2 kap. 5 § lagen om handel med läkemedel, ändras på sådant sätt att den även blir tillämplig på ägande där det finns syskonrelationer mellan bolag (horisontellt ägande).

Läkarförbundet anser att Läkemedelsverket även i detta fall har gjort en rimlig bedömning och tillstyrker därför förslaget.

I begreppet bestämmande inflytande ingår dels frågan om organisationen av bolag inom en och samma koncern, dels frågan om hur stor ägandeandel ett bolag måste ha för att kunna utöva ett bestämmande inflytande. Den ägandeandel som i dag anses ge ett bestämmande inflytande är >50%, alternativt annan andel kombinerad med samarbetsavtal mellan företagen. Läkemedelsverket föreslår inte någon ändring av den ägandeandel som ger ett bestämmande inflytande.

Läkarförbundet anser att det är olyckligt att Läkemedelsverket inte föreslår någon ändring av den ägandeandel som anses ge ett bestämmande inflytande. Vi anser att beroende på hur ägandet av ett företag ser ut så kan en ägare ha ett bestämmande inflytande även om ägandeandelen är lägre än 50 procent. Läkarförbundet anser därför att frågan bör utredas vidare.

Läkemedelsverket anser slutligen att undantaget från de nuvarande begränsningarna för att beviljas apotekstillstånd (2 kap. 5 § andra stycket), i form av att parallellimportörer ska undantas från lagtexten om att tillverkare och innehavare av godkännande för försäljning inte ska beviljas tillstånd, bör ses över. Läkemedelsverket anser vidare att regeringen bör uppmuntra berörda branscher till ökad transparens kring de samarbetsavtal som ingås mellan öppenvårdsapotek och någon eller några av de aktörer som enligt 2 kap. 5 § lagen om handel med läkemedel är förhindrade att bedriva öppenvårdsapotek.

Läkarförbundet tillstyrker förslagen att regeringen bör se över om parallellimportörer även fortsättningsvis ska undantas från förbudet för tillverkare i 2 kap. 5 § lagen om handel med läkemedel samt att regeringen bör uppmana berörda branscher till ökad transparens kring samarbetsavtal.

Vänliga hälsningar

Elin Karlsson
Ordförande Rådet för läkemedel, IT och medicintecknik
Sveriges läkarförbund

Björn Södergård
Utredare på avdelningen för politik och profession
Sveriges läkarförbund

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser Läkemedel
Översyn av begränsningar för att få tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek – Rapport från Läkemedelsverket (Dnr: 4.3.1-2019-019711)