Hoppa till innehåll

Vissa ändringar i läkemedelslagen – Ds 2017:14

Stockholm, 26 juni 2017
Till: Socialdepardementet
Gem 2017/0164

Sveriges läkarförbundet har fått möjlighet att yttra över rubricerad promemoria.

Läkarförbundet välkomnar förslaget att bestämmelsen i läkemedelslagen som innebär att möjligheten att ge tillstånd till försäljning av vissa antroposofiska medel tas bort och att dessa bestämmelser ska träda ikraft så snart som möjligt, senast den 1 juli 2018.

Läkarförbundet avstyrker däremot förslaget till övergångsbestämmelser. Som framgår av promemorian borde ett år vara en tillräckligt lång för företagen att ta fram ansökningsunderlag och ansöka om godkännande för försäljning. Företagen har således från det att regeringen fattade beslutet i juni 2016 till ikraftträdande av den nya lagen 1 juli 2018 haft två år på sig att ta fram de underlag som krävs, vilket vi anser är tillräcklig.

Med vänlig hälsning
Sveriges läkarförbund
Avdelningen för Politik och profession

Elin Karlsson, Ordförande i Läkarförbundets Råd för läkemedel, IT och medicinteknik
Camilla Damell, Utredare

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare