Hoppa till innehåll

Arbetssätt i kommunal hälso- och sjukvård vid covid-19

Stockholm 2020-04-06
Till: Socialstyrelsen
Gem 2020/0075

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat kunskapsstöd på remiss från Socialstyrelsen och vill framföra följande synpunkter. I vårt svar har vi rådgjort med DLF, SFAM, Svenska hygienläkarföreningen och Svenska infektionsläkarföreningen.

Övergripande kommentarer

Sveriges Läkarförbund ger fullt stöd till att Socialstyrelsen agerar för att kommunal hälso- och sjukvård ska göra rätt saker för att på bästa sätt klara covid-19 pandemin. Vi bedömer att dokumentet innehåller mycket bra information men att det bör struktureras lite bättre för att bli mer effektivt. I nuvarande form blandas råd på övergripande strategisk nivå med råd på hög detaljnivå. Där finns ibland skrivningar som sannolikt vårdgivaren kan välja att lösa på olika sätt. Vi lämnar några konkreta förslag nedan.

Vi menar att avsnittet övergripande strategier i dokumentets början bör vara ännu tydligare och bör innehålla fler komponenter. Avsnittet arbetssätt och aktiviteter kommer då att tydligare kunna härledas i de övergripande strategierna så att de viktigaste budskapen blir mer begripliga för läsaren.

Läkarförbundet föreslår att de övergripande strategierna ska vara:

 • Skapa förutsättningar i verksamheten så att personer på boenden och patienter i hemsjukvården med misstänkt covid-19 separeras från övriga personer/patienter.
 • Skapa arbetssätt som minimerar risken för att personal för smitta mellan olika vårdtagare.
 • Säkra att all berörd vård- och omsorgspersonal arbetar i enlighet med basala hygienrutiner och kan hantera den personliga skyddsutrustning som gäller vid vård och omsorgsmoment för covid -19.
 • Tillse att vårdplanering och brytpunktssamtal fullföljs enligt medicinsk-etiska principer så att det finns en plan för varje vårdtagare avseende vårdnivå och att onödiga förflyttningar undviks.
 • Tillse att god palliativ vård kan erbjudas på Säbo i de fall det behövs.

Specifika kommentarer

 1. Oro bland vårdpersonal för den egna säkerheten är något av det mest förlamande som kan uppstå för en sjukvårdsorganisation när bästa möjliga vård ska ges till patienter och vårdtagare. Därför bedömer vi det vara av största vikt att sjukvårdshuvudmannen har vidtagit åtgärder för att inte hamna i sådan sits. Det måste tas fram alternativa lösningar om skyddsutrustning inte finns tillgänglig.

Vi föreslår därför att lägga till ett syfte redan i den första inledande grå boxen ”ge stöd till arbetet med att prioritera tillgång till personliga skyddsutrustning för anställda i särskilda boendeformer och inom hemsjukvården”.

 1. Under Förebyggande planering för förändrat hälsoläge anser vi att det kan förtydligas att eventuella vårdbegränsningar vid livshotande tillstånd och/eller den individuella vårdplanen ska dokumenteras tydligt och lättöverskådligt i såväl kommunens som Regionens journalsystem.

Det hänvisas tilll Clinically Frailty Scale, det vore smidigt om den bifogas som en bilaga till dokumentet. Då behöver inte alla leta upp den själva.

 1. I avsnittet om arbetssätt och aktiviteter föreslås att rensa bort upprepningar, samma saker nämns många gånger under olika rubriker.
 2. I en palliativ situation kan det vara lämpligt att överväga att inte dela ut ”vanliga läkemedel” om de inte är symptomatiska. Det är onödigt att riskera smittspridning och slösa på skyddsutrustning för att dela ut till exempel Trombyl till en döende patient. Samma rutiner som gäller i andra palliativa situationer således – se över läkemedelslistan!

Man kan också göra flera saker samtidigt om det är möjligt för att spara på skyddsutrustning, till exempel lägga om bensår, kolla temperatur och servera mat.

 1. Föreskrifterna saknar riktlinjer om hur man ska förhålla sig till anhöriga. Gäller besöksförbudet även när någon är döende – är det rimligt? Make/maka och barn borde tillåtas besöka i livets slutskede.
 2. Betona vikten av att undvika sjukvårdsbesök för andra åkommor där behovet inte är oundgängligt i nuläget utan kan vänta, det gäller alla besök på vårdinrättningar, provtagning och röntgenundersökningar. Om det finns tvingande behov så görs hembesök först. Undvik fysiskt besök om ärendet kan hanteras på distans.
 3. Under Läkarmedverkan och disktanskontakter anser vi att det är viktigt att läkare har en möjlighet att anpassa sin bedömning av vårdnivå utifrån rådande platsläge på det sjukhus man eventuellt ska remittera patienten till. I princip borde varje sjukhus ha en ”coronakonsult” som går att kontakta dygnet runt. Viktigt att det betonas att kontakt skall tas med till exempel medicinbakjour innan patient skickas till akutmottagning.
 4. I den ruta under ”Utredning och vård av covod-19” där det står ”Vård vid covid-19 i ordinärt boende” bedömer vi att det måste lyftas att många vårdtagare per varje personal innebär en högre risk för spridning av covid-19. Med ett system som det ofta ser ut idag med många relativt oerfarna arbetstagare anställda i hemtjänst, av vilka var och en har 15-20 vårdtagare per dag under pågående covid-19 pandemi utgör hög risk för snabb spridning av covid-19 till vårdtagare. Om inte information om att stanna hemma från jobbet policy samt hygienrutiner är på topp i ett sådant system kan det bli mycket negativt för vårdtagarna.

Här föreslår vi att en hänvisning ges till dokumentet symptomlindring i livets slutskede, palliativ vård ges inte bara på säbo utan också i ordinärt boende.

 1. Vi föreslår en ny rubrik i samma tabell ”Förbered utökat antal vårdplatser inom Säbo för covid-19”. Vårdtagare med eget boende som får covid-19 kommer i hög utsträckning inte att kunna få tillräcklig omsorg i hemmet via hemtjänst och en vårdnivå på Säbo kommer att vara rätt nivå för många vårdtagare. Kommunerna behöver förbereda detta.
 2. Under rubriken ”Vård vid covid-19 i särskilda boenden” bör skrivningen om palliativ vård utvecklas. God palliativ vård måste kunna erbjudas på Säbo, behandling av andnöd kan kräva insatser från specialister på palliativ vård och kontakt och stöd med dessa behöver etableras.
 3. Under rubrik ”Att beakta vid övrig behandling” föreslås att ta bort skrivning om nebulisatorbehandling eftersom läkemedelsadministration med nebulisation INTE bör betraktas som hög risk för spridning av covid-19.
 4. Överväg att stryka eller göra formuleringar mer öppna avseende följande eftersom det finns betydande lokala skillnader för hur resurser bör användas och vem som gör vad: ”Utnyttja läkare som är hemma i karantän….”Undvik låg tillgänglighet eller långa väntetider i telefon eller chatt till specialist i allmänmedicin…”Undvik besök av Läkare….” osv.. Vi uppfattar att många olika budskap kan sammanfattas som att man ska utnyttja möjligheter till distansbedömningar när det är möjligt.
 5. Infektionsmedicin skall ändras till Infektionssjukdomar.

Vänliga hälsningar

 

 

Heidi Stensmyren

Ordförande

Sveriges läkarförbund

 

 

 

 

 

Eva Stina Lönngren

Utredare

Avdelningen för politik och profession

Evastina.lonngren@slf.se

 

 

 

 

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser
Arbetssätt i kommunal hälso- och sjukvård vid covid-19