Hoppa till innehåll

Idéburen välfärd SOU 2019:56

Stockholm 2020-06-15
Till: Saco
Gem 2020/0008

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerade betänkande på underremiss från SACO och vi vill framföra följande synpunkter.

Bakgrund

Läkarförbundet anser att många olika vårdgivare stärker patienternas valmöjligheter och bidrar till en bättre tillgänglighet. Med rätt utformade regelverk bidrar också en mångfald av vårdgivare till en utveckling mot jämlik vård, förbättrad folkhälsa och ökad medicinsk kvalitet. Vårdgivare i olika driftsformer och olika storlek skapar också utrymme för ett effektivt resursutnyttjande. Det bidrar till nya arbetssätt, bättre organisering av arbetet och höjd produktivitet.

Läkarförbundet vill se en utveckling som främjar framväxten av fler små vårdgivare, framförallt inom primärvården och i glesbygd och på landsbygd. Regelverken för vårdgivare måste utformas så att små, medelstora och stora vårdgivare får lika goda möjligheter att etablera sig på marknaden. Särskilt viktigt är att inte missgynna små företag och idéburna organisationer.

Ett sätt att uppnå detta är att införa obligatoriska nationella vårdval i olika specialiteter där villkoren i vårdvalen anpassas efter lokala förhållanden och där professionen har inflytande över dess lokala utformning.

Det är viktigt att uppdragen inom vårdvalen är stabila över tid och äger möjlighet till regional anpassning som skapar stabilitet och förutsägbarhet.

Idéburen välfärd

Läkarförbundet är i huvudsak positiv till utredningens förslag, förändringarna i LOU, förtydligandet av LOV och vägledningen om IOP. Vi anser att det är viktigt att att underlätta för idéburna aktörer i välfärden och tillstyrker därför samtliga förslag men vi vill lämna följande speicifika kommentarer.

Utredningen har, såvitt vi kan bedöma, genomfört en omfattande genomgång av nuvarande lagstiftning inom området och lyfter fram flera möjligheter för kommuner och regioner att öka möjligheten för idéburna aktörer att ingå i välfärden som gäller både IOP, LOU och Valfrihetssystem.

I syfte att främja ett ökat deltagande av idéburna aktörer som leverantörer i valfrihetssystem föreslår utredningen att det ska införas en bestämmelse i lagen om valfrihetssystem (LOV) som gör det möjligt att reservera rätten att ansöka om att få delta i ett valfrihetssystem. Det ska dock krävas särskilda skäl för det. Det förklaras genom att det ska öka ”möjligheten att förverkliga den sociala målsättningen med tjänsten” exempelvis genom att det leder till högre kvalitet, mer kontinuitet eller större hänsyn till olika användarkategoriers specifika behov. Det ska även vara budgetmässigt effektivt. Att den upphandlande myndigheten önskar en viss andel idéburna leverantörer anses inte i sig vara tillräckliga skäl.

Läkarförbundet ser positivt på att utnyttja de möjligheter till reserverade kontrakt för vissa välfärdstjänster som erbjuds i upphandlingsdirektivet. Däremot så är det svårt att bedöma huruvida förslagen om att reservera deltagande i upphandlingar och i valfrihetssystem är helt förenliga med EU-rätten, vi känner därför en viss tvekan inför detta. Inom vissa verksamheter kan det dock vara en fördel med möjligheten att reservera rätten om att ansöka om att delta i ett valfrihetssystem för idéburna aktörer. Läkarförbundet menar dock att utredningen närmare kunde ha preciserat vad som avses med särskilda skäl.

 

Vänliga hälsningar

 

 

Heidi Stensmyren

Ordförande

Sveriges läkarförbund

 

 

 

 

 

 

 

Eva Stina Lönngren

Utredare

Avdelningen för politik och profession

 

 

 

 

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare