Hoppa till innehåll

Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19 (S2020/03216/SF)

Stockholm 2020-04-15
Till: Socialdepartementet
Gem 2020/0083

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat betänkande på remiss och vill framföra följande synpunkter.

Läkarförbundet har stor förståelse för den särskilda situation som Covid-19-pandemin innebär, och är väl medveten om den stora belastning på hälso- och sjukvården som den medför. Vi ser också fördelarna med att införa särskilda, tillfälliga lättnader i bestämmelserna runt tillfällig föräldrapenning i händelse av skolstängningar.

Däremot kan vi inte tillstyrka förslaget att det särskilda vård- eller tillsynsbehovet som krävs för rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. 22§ SFB ska kunna styrkas på annat sätt än genom läkarutlåtande.

Denna del av förslaget omfattar som vi läser det dels barn 12–16 år) med utvecklingsstörning eller funktionshinder, dels allvarligt sjuka barn under 18 år. När det gäller den första gruppen kan det möjligen räcka med ett intyg från skolpersonal om att eleven är inskriven vid den stängda skolan och har ett behov av vård och omsorg av förälder när skolan är stängd.

När det gäller gruppen allvarligt sjuka ungdomar är det emellertid rimligt att samhället säkerställer barnet rätt att få en bedömning av en legitimerad läkare. Andra vård- eller tillsynsbehov kan exempelvis behöva vägas in.

Läkarförbundet vänder sig mot tendensen att sänka de medicinska kraven när resurserna inte räcker till. Det bör också beaktas att även utvecklingsstörda och funktionshindrade barn kan bli sjuka och har rätt till medicinsk bedömning.

Till detta kommer att de läkare som normalt har kontakt med funktionshindrade och utvecklingsstörda barn, dvs de som är verksamma inom habiliteringen, inte är de som primärt tas i anspråk för behandlingen av de corona-sjuka.

Sammanfattningsvis avstyrker Läkarförbundet förslaget att ta bort kravet på läkarutlåtande för rätt till föräldrapenning enligt 13 kap. 22§ SFB.

Vänliga hälsningar

Heidi Stensmyren

Ordförande

Sveriges läkarförbund

 

 

 

 

Åsa Ehinger

Avdelningschef

Avdelningen för Politik och profession

 

asa.ehinger@slf.se

Direkttelefon 08-790 3448

 

 

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser
Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19 (S2020/03216/SF)