Hoppa till innehåll

Föreskrifter om nationell högspecialiserad vård

Stockholm, 4 september 2018
Till: SACO
Gem 2018/0236

Remissvar: Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om nationell högspecialiserad vård

Sveriges läkarförbund har fått möjligheten att yttra sig om rubricerat förslag. Läkarförbundet tackar för möjligheten och vill lämna följande synpunkter.

Inledningsvis

Läkarförbundet ställer sig försiktigt positiva till föreskrifterna, då vi ser att behovet finns av att reglera denna typ av grundläggande villkor.

Ett syfte med de föreslagna föreskrifterna är att säkerställa att de landsting som bedriver högspecialiserad vård uppfyller de olika kvalitetskrav som är förenade med att bedriva sådan vård. Detta syfte stödjer vi men vi är samtidigt av uppfattningen att föreslagna föreskrifter inte är tillräckligt omfattande och specifika för att uppfylla detta syfte. Föreskriften innehåller nämligen inga klargöranden kring vilka dessa kvalitetskrav är eller hur Socialstyrelsen avser att mäta kvalitet. Istället skriver man, i tillhörande konsekvensutredning, att den föreslagna författningen ska komma att kompletteras med myndighetens interna styrdokument samt specifika villkor. Av denna anledning menar vi att det i allra högsta grad är nödvändigt med en fortsatt nära dialog mellan berörda specialitetsföreningar och Socialstyrelsen kring utformningen av dessa styrdokument. Av samma anledning förbehåller vi oss också möjligheten att revidera vår ståndpunkt i fråga om föreslagen författning efter det att samtliga styrdokument har färdigställts och presenterats.

 

Övriga kommentarer

–       Ledningssystem, 2 kap. 1 §

Utöver processer och rutiner bör vårdgivaren även ansvara för att det finns den kompetens som behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller kraven som ställs i dessa föreskrifter.

–       Uppföljning och utvärdering, 4 kap. 7-9 §

Utvärdering är av största vikt. I den uppföljning som föreslagen föreskrift ställer krav på, är det mycket angeläget att hänsyn tas till kvalitet i fråga om medicinska resultat, tillgänglighet, patientnöjdhet och forskning. Därtill bör utvärderingen ha en helhetssyn i åtanke, det vill säga även beakta hur andra delar av verksamheten påverkas, t.ex. akutuppdraget och kompetensförsörjningen.

Till varje angiven diagnos, som framöver kommer att klassas som nationell högspecialiserad vård, måste ett nationellt kvalitetsregister kopplas som således blir ett krav att delta i.

Vidare är en högkvalitativ utvärdering endast möjlig att göra om adekvat kompetens finns hos utvärderarna. Vi rekommenderar därför att dessa utses i samråd med specialitets- och professionsföreningarna.

 

Avslutningsvis

Vi ser gärna att Socialstyrelsen i föreslagen föreskrift klargör att det kommer tillkomma specifika regleringar i samband med ansökningsförfrågan.

Med vänlig hälsning

 

SVERIGES LÄKARFÖRBUND

 

Heidi Stensmyren                                                                                Sara Tunlid

Ordförande Sveriges läkarförbund                                                      Utredare

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare