Hoppa till innehåll

Förslag till ändring av förordningen (1996:992) om Patientskadenämnden och ny arbetsordning

Stockholm, 25 juli 2017
Till: Socialdepartementet

Sveriges läkarförbund har fått ovanstående förslag på remiss och vill lämna följande synpunkter.

Det är positivt att det föreslås bli möjligt att besluta om förstärkning av den medicinska kompetensen i Patientskadenämnden genom att utöka antalet personer med medicinsk sakkunskap från en till två. Tillräcklig medicinsk kompetens i nämnden är mycket viktig för att säkerställa högsta möjliga kvalitet i bedömningarna. Det är också bra att det i förordningen uttryckligen anges att inte endast ärenden av principiell betydelse, utan även ärenden av större vikt ska avgöras av nämnden och inte av ordföranden ensam.

Bestämmelserna om jäv föreslås flyttas från förordningen om Patientskadenämnden till nämndens arbetsordning. Med tanke på hur viktiga jävsbestämmelserna är känner Läkar­förbundet en viss tveksamhet till om denna flytt är nödvändig. Även om också arbetsordningen ska godkännas av regeringen kan förslaget uppfattas som att regleringen flyttas till en författning av lägre dignitet.

I övrigt har Läkarförbundet inga synpunkter på de föreslagna ändringarna.

Med vänlig hälsning
SVERIGES LÄKARFÖRBUND
Arbetsliv och juridik

Thomas Lindén, Ledamot i Sveriges läkarförbunds förbundsstyrelse
Tomas Hedmark, Handläggare

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser Sjukvård
Förslag till ändring av förordningen (1996:992) om Patientskadenämnden och ny arbetsordning