Hoppa till innehåll

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om listningstjänst för vårdval och vårdval på annat sätt (HSLF-FS 2023:X)

Stockholm, 20 februari 2023
Till: Socialstyrelsen
Gem 2023/0003

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat betänkande på remiss och vill framföra följande synpunkter.

Sammanfattning

Läkarförbundet är i stort positiva till Socialstyrelsens förslag om föreskrifter och allmänna råd om listningstjänst. Vi instämmer i vikten av tydlighet och information när det gäller en så viktig sak som att välja utförare för sin egen vård. Att alla utförare presenteras på ett likartat sätt är en förutsättning för att den enskilde skall kunna göra ett informerat val.

Det viktigaste för den enskilde är dock inte att kunna välja utförare, utan att kunna välja eller tilldelas en fast läkare. En läkare som också har tid för patienten. Vi har ett par synpunkter där vi anser att föreskrifterna bör vara ännu tydligare avseende listningstjänstens innehåll, vad gäller möjligheten att välja av fast läkare.

Tydliggör den fasta läkarens roll

Under 3 § står att varje regions listningstjänst ska innehålla allmän information om möjligheten till fast läkarkontakt hos en utförare, och möjligheten till fast vårdkontakt hos en utförare.

Vi anser det viktigt att skillnaden mellan en fast läkare och en fast vårdkontakt tydligt framkommer i den informationen. Likaså att patienten inte behöver välja mellan en fast läkare och en fast vårdkontakt av en annan profession. Och att den fasta läkaren också kan fungera som fast vårdkontakt.

Redovisa förutsättningar för fast läkarkontakt

Under 8 § framgår det att listningstjänsten ska innehålla information om vilka kategorier av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som finns att tillgå hos en utförare.

Vi anser att också antalet listade per läkare ska anges, på utförarnivå. Liksom ett referensvärde i form av Socialstyrelsen nationella riktvärde: 1 heltidsarbetande läkare per 1 100 invånare och 550 per heltidsarbetande ST-läkare.

Hur många invånare de fasta läkarna ansvarar för är den viktigaste uppgiften för att den enskilde ska få en uppfattning om förutsättningarna för tillgänglighet och personkontinuitet hos utföraren. Det ger en god fingervisning om möjligheten till en fast namngiven läkare i praktiken.

Behovet av jämförelser av antalet tillsvidareanställda läkare (heltidstjänster) hos vårdgivaren per antal listade patienter framkommer också i två av de behovsanalyser som redovisas i konsekvensutredningen. De mindre hinder som tas upp för detta kan överbryggas.

Balansera vissa andra uppgifter

Under 10 § framkommer att listningstjänsten ska innehålla information om till vilken grad en utförare har levt upp till vårdgarantin och en utförares kvalitets- och patientsäkerhetsarbete.

Vi vill framhålla att det är viktigt att samtliga utförare i primärvården både lever upp till vårdgarantin och att den vård de ger håller hög kvalitet. Hög relationskontinuitet och möjlighet till samma vårdpersonal vid olika vårdkontakter bidrar till en högre vårdkvalitet. Det ger bättre medicinska resultat, lägre risk för slutenvård och besök på akutmottagning, lägre risk att dö i förtid, liksom lägre kostnader.[1] Men det kan samtidigt leda till en något lägre vårdgarantiuppfyllelse. Vårdgarantiuppfyllelse bör inte prioriteras framför kontinuitet och medicinsk kvalitet.

Stöd val av fast läkare

Vi anser det vara en självklarhet att man i samband med listning på en vårdcentral får information om huruvida valet även innebär listning på namngiven fast läkare eller inte. Liksom att listningstjänsten stödjer val av namngiven fast läkare.

Det är sedan tidigare väl känt, vilket också framkommer av konsekvensutredningen, att tillgången till fast läkare värdesätts och efterfrågas i mycket stor utsträckning av befolkningen.

Vänliga hälsningar

Sofia Rydgren Stale

Förbundsordförande

Sveriges läkarförbund

 

 

 

Sara de Haas

Utredare

Politik och profession

 

sara.dehaas@slf.se

Tel. 08-790 33 42

 

 

[1] Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU (2021). Kontinuitet i vården: En systematisk översikt och utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska och etiska aspekter.

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser Sjukvård
Förslag till föreskrifter och allmänna råd om listningstjänst för vårdval och vårdval på annat sätt (HSLF-FS 2023:X)