Hoppa till innehåll

Remiss av betänkandet Styrkraft i funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23) S2019/02213/FST

Stockholm, 6 november 2019
Till: Socialdepartementet
Gem 2019/0186

Sveriges läkarförbund har fått betänkandet Styrkraft i funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23) på remiss och vill framföra följande synpunkter.

Sammanfattning av våra synpunkter

Läkarförbundet ser positivt på utredningens intention med den föreslagna styrningen av funktionshinderspolitiken. Det är bra att politiken vidgas ytterligare utifrån sin tvärsektoriella karaktär. Det är också positivt med den tydliga kopplingen till Agenda 2030. Därtill har vi ett par synpunkter kring några av förslagen.

Omgående utvärdering av effekter

I betänkandet är det förhållandevis otydligt hur den övergripande uppföljningen från Myndigheten för delaktighet ska gå till, samordnas och hanteras. Oklarheten gäller framför allt i relation till kommuner och regioner. Läkarförbundet vill, bland annat därför, framhålla betydelsen av att direkt, i samband med införandet, inleda arbetet med att utvärdera de sammantagna effekterna av de nya politiska målen.

Nationell samordnare inte tillräckligt

Den formella styrningen i utredningen är i huvudsak riktad mot statens myndigheter. För att hantera en ändamålsenlig styrning och uppföljning i kommuner (och regioner) föreslås en nationell samordnare. Denna ska utveckla en mer samverkansbaserad styrning.
Läkarförbundet är tveksam till förslaget om en nationell samordnare. Utifrån tidigare erfarenheter är vår bedömning att en nationell samordnare inte kommer att bidra till att politiken får ett bredare genomslag. Ett alltför ensidigt fokus på processen framför resultat kan riskera att bli tandlöst. Vi ser inte att levnadsvillkoren för människor med funktionsnedsättning kommer att förbättras genom tillsättandet av en nationell samordnare.

En utbyggd primärvård för alla

Med hänsyn till den breda ansatsen för funktionshinderspolitiken vill vi även passa på att framhålla betydelsen av en väl utbyggd primärvård. En patientnära primärvård är central för att alla invånare ska ha tillgänglig, jämlik, god och effektiv vård oavsett var i landet man bor eller vem man är. Med en fast läkarkontakt med listning på läkare skulle vi åstadkomma både verklig trygghet och kontinuitet i kontakten med vården för personer med funktionshinder.
Vänliga hälsningar

Heidi Stensmyren
Ordförande
Sveriges läkarförbund

Hanna Wallinder
Utredare
Politik och Profession

 

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser Sjukvård
Remiss av betänkandet Styrkraft i funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23) S2019/02213/FST