Hoppa till innehåll

Brett deltagande i högskoleutbildningen

Stockholm, 9 oktober 2017
Till: Saco
Gem 2017/0277

Sveriges Läkarförbund har fått möjligheten att yttra sig om förslag till ändring i högskolelagen (1992:1434) samt förordningen (2012:811) med instruktion för Universitets- och högskolerådet. Läkarförbundet tackar för möjligheten och vill lämna följande synpunkter.

Läkarförbundet välkomnar lag- och förordningsändringen, samt ett bredare deltagande i högskoleutbildning. Det är en självklarhet att alla medborgare, oavsett kön, könsöverskridande identitet och utryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller social bakgrund ska ges likvärdiga förutsättningar att söka sig till och genomgå högskoleutbildning.

Regeringen skriver att förslagen inte bedöms leda till ökade kostnader för universitet, högskola eller annan utbildningssamordnare. Läkarförbundet anser att denna konsekvensanalys, utifrån det material som vi tilldelats, är bristfällig. Vår uppfattning är att det erfordras ekonomiskt stöd från regeringen till högskolan om fler medborgare från underrepresenterade grupper ska ges möjlighet till högre utbildning med bibehållen utbildningskvalitet. Vi önskar därför att regeringen genomför en mer omfattande konsekvensanalys i samverkan med berörda aktörer.

Avslutningsvis vill vi poängtera att vi är positiva till ett brett deltagande i läkarutbildningen och övrig högskoleutbildning, så länge kvaliteten på utbildningen bibehålls.

Med vänlig hälsning
SVERIGES LÄKARFÖRBUND
Avdelningen för Politik och profession

Sofia Rydgren Stale, Ordförande, Utbildnings- och forskningsdelegationen
Hampus Carlson, Utredare

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare