Hoppa till innehåll

Metoder och kriterier för bedömning av lärosäten

Stockholm, 21 april 2017
Till: Saco
Gem 2017/0055

Remiss – Metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhället

Sveriges läkarförbund har fått möjlighet att ge synpunkter på rubricerad rapport från Vinnova. Läkarförbundet tackar för inbjudan och vill lämna följande synpunkter. Läkarförbundet tycker att Vinnova på ett föredömligt sätt har arbetat med en öppen och inkluderande process där en interaktiv dialog har förts med ett stort antal lärosäten och andra aktörer. Den förslagna modellen baseras även på ett antal principer som bör kunna vara kvalitetsdrivande för lärosätena. Läkarförbundet avstyrker dock den föreslagna utvärderingsmodellen med huvudargumentet att förslaget är alltför otydligt och abstrakt. Läkarförbundet presenterar ett antal förslag på förbättringsområden.

I uppdraget till Vinnova preciserar Regeringen att Vinnova ska ”utforma metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan”. Slutrapporten är tyvärr mycket otydlig och Vinnova skriver att de har utvecklat ”principer och ett övergripande förhållningssätt till samverkansuppgiften”. Läkarförbundet anser att utvärderingsförslaget skulle gynnas av att vara tydligare, särskilt avseende bedömningskriterier och indikatorer. I dagsläget saknar förslaget mätbara och jämförbara kriterier och indikatorer. Ambitionen att mäta kvalitet och prestation i samverkan med övriga samhället på lång sikt anser vi är en viktig faktor. Forskning och utbildning är dock komplexa verksamheter och att hitta rättvisande mätmetoder som tar hänsyn till olika lärosätens profil och storlek är därför en grannlaga och komplicerad uppgift. Vinnovas fortsatta arbete bör därför fokusera på att tydliggöra indikatorerna och bedömningskriterierna. Sveriges läkarförbund bistår gärna i detta arbete.

Vi tycker även det är bristfälligt att de två pilotstudier som har gjorts omfattar olika delar av utvärderingsmodellen och därmed inte testar modellen genomgripande. Läkarförbundet anser även att värderingsprocessen verkar mycket resurs- och kostnadskrävande.

Avslutningsvis vill vi framföra vikten av en utvärderingsmodell som befrämjar kombinerade karriärer, såsom möjligheten för läkare att arbeta både kliniskt och med forskning eller forskare som både undervisar och bedriver forskning.

Med vänlig hälsning

Sveriges läkarförbund
Sofia Rydgren Stale, ordförande, Utbildnings- och forskningsdelegationen
Ulrika Kaby, utredare

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare