Hoppa till innehåll

Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige (SOU 2018:78)

Stockholm, 25 mars 2019
Till: Saco
Gem 2019/0025

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat slutbetänkande på remiss och vill framföra följande synpunkter.

Sammanfattning
Sveriges Läkarförbund är i huvudsak positiva till förslagen som presenteras i slutbetänkandet. Vi instämmer i att Sverige behöver stärkas som kunskapsnation och vi behöver även stärka vår roll internationellt.

  • Läkarförbundet anser att det behöver klarläggas vilken roll och vilka uppgifter den föreslagna samverkansplattformen ska ha i förhållande till den analysfunktion som föreslås i Styr- och resursutredningen (STRUT).
  • Läkarförbundet är positiva till att skapa strukturer för att på ett bra sätt möta internationella studenter genom enkla processer och rättssäkra antagningsmodeller.
  • Vi ställer oss bakom utredningens förslag om full kostnadstäckning för finansiering av utlandsstudenter.
  • Det måste tillsättas mer resurser för att åstadkomma utbildning med internationell lyskraft. Studenter på master- och doktorandnivå behöver handledning av högt kvalificerade akademiska lärare.

Samverkansplattform och ökad utlandsnärvaro
Läkarförbundet är generellt positiva till mer internationell samverkan. Däremot anser vi att det behöver klarläggas vilken roll och vilka uppgifter den föreslagna samverkansplattformen ska ha i förhållande till den analysfunktion som föreslås i Styr- och resursutredningen (STRUT). Vidare anser vi att marknadsföringen av Sverige som kunskapsnation bäst utgörs av forskningsresultat och internationella forskarkontakter. Således skulle attraktionskraften för Sverige i detta sammanhang främjas av ökade satsningar på forskning.

Smidigare migration
Läkarförbundet är positiva till att skapa strukturer för att på ett bra sätt möta internationella studenter genom enkla processer och rättssäkra antagningsmodeller. Lärosätena bör själva ha det slutliga inflytandet, och därmed ansvaret, över stora delar av denna process. Migrationsverket kan, som föreslås, ha en roll som certifierare av lärosäten för uppehållstillstånd för studier.

Stipendier och studieavgift
Angående finansiering av utlandsstudenter ställer vi oss bakom utredningens förslag om full kostnadstäckning. De förslag som presenteras om stipendier förefaller vara rimliga. Vi vill dock tilläga att andra Saco-förbund är mer insatta i frågan och har således möjlighet att göra en djupare konsekvensanalys av förslagen som berör stipendieprogrammet.

Behov av förstärkta lärar- och handledarresurser
Utredningen beaktar inte tillräckligt de ytterligare krav som ställs på de lärare som ska undervisa i den internationaliserade utbildningen. Det måste tillsättas mer resurser för att åstadkomma utbildning med internationell lyskraft. Studenter på master- och doktorandnivå behöver handledning av högt kvalificerade akademiska lärare. Det innebär att man måste skapa förutsättningar för en motsvarande förstärkning av lärar- och handledarresurser.

 

Vänliga hälsningar

Sofia Rydgren Stale
Ande vice ordförande
Sveriges läkarförbund

Hampus Carlson
Utredare
Sveriges läkarförbund

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare