Hoppa till innehåll

Vår medlemsrådgivning och medlemsservice håller stängt fredag 21/6. Glad midsommar!

Ökad statlig närvaro i Härnösand (SOU 2019:33)

Stockholm, 15 januari 2020
Till: Finansdepartementet
Gem 2019/0222

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat betänkande på remiss och vill framföra följande synpunkter.

Den myndighet och verksamhet som berör våra medlemmar, och som föreslås omlokaliseras, är Socialstyrelsens legitmationsverksamhet. Deras verksamhet är bland annat viktig för att säkerställa att läkarlegitimation och specialistkompetensbevis för läkare utfärdas till den som har de kunskaper, färdigheter och egenskaper som krävs för yrket. Processen med att utfärda legitimation och specialistkompetensbevis kan, precis som Socialstyrelsen själv uppger i utredningen, ofta vara av komplicerad karaktär.

Under 2020 sker det stora förändringar av de regelverk som reglerar läkares utbildning. Det pågår just nu en översyn av dels Socialstyrelsens föreskrifter om allmäntjänstgöring för läkare (SOSFS 1999:5), dels Socialstyrelsens föreskrifter om särskilt förordnande att utöva läkaryrket för icke legitimerade läkare (SOSFS 2000:6). Parallellt pågår ett arbete med att utforma helt nya föreskrifter och allmänna råd för läkares specialiseringstjänstgöring. Förändringarna kommer till en början att ställa högre krav på handläggarna vid Socialstyrelsens legitmationsverksamhet då ärendena bli mer komplicerade i och med nya regelverk att förhålla sig till.

Utredningen tar upp negativa erfarenheter från tidigare omlokaliseringar som gjorts där endast ett fåtal av den befintliga personalen tenderar att följa med till den nya orten. Man påtalar även risken med att verksamhetens kvalitet kan vara svår att upprätthålla under omställningsperioden och vidare under en period på upp till ett par år. Läkarförbundet bedömer att risken för att Socialstyrelsens legitmationsverksamhet blir lidande under en längre period är stor. Konsekvensen av en stor personalomsättning blir att handläggningstiden för legitimation- och specialistkompetensbevisärenden förlängs.

För våra medlemmar är det väldigt viktigt att handläggningstiden är så kort som möjligt för att motverka eventuella förseningar i yrkesprogressionen. Vi bedömer således att kostnaden för en omlokalisering av Socialstyrelsens legitmationsverksamhet överstiger nyttan.

Skulle regeringen gå vidare med förslaget om att omlokalisera delar av Socialstyrelsens legitmationsverksamhet är det av yttersta vikt att handläggningstiderna inte förlängs under omställningsfasen.

 

Vänliga hälsningar

Sofia Rydgren Stale

Andre vice Ordförande
Ordförande utbildnings- och forskningsrådet
Sveriges läkarförbund

Hampus Carlson
Utredare
Politik och profession

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare