Hoppa till innehåll

Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter

Stockholm, 15 juni 2017
Till: Saco
Gem: 2017/0118

Sveriges läkarförbund har fått möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående remiss. Läkarförbundet tackar för erbjudandet och vill lämna följande synpunkter. I promemorian lämnas förslag till ändringar i examensbeskrivningarna för speciallärarexamen och specialpedagogexamen- De förändringar som föreslås syftar till säkra att framtida speciallärare och specialpedagoger får en fördjupad kunskap och kompetens dels i fråga om neuropsykiatriska svårigheter, dels i fråga om skolans och förskolans behov av att anpassa lärmiljön efter behovet av särskilt stöd hos barn och elever.

Då drygt fem procent av barnen i skolan har en neuropsykiatrisk problematik är detta välkomna förändringar. Det är skolläkaren som ofta kommer i kontakt med barn som har neuropsykiatriska svårigheter på ett tidigt stadium i skolan. Barn som utreds och diagnostiseras behöver stöd och anpassningar i sin lärmiljö under hela sin skoltid.

Pedagogiska insatser är grundläggande i behandlingen av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är det viktigt att lärare och särskilt speciallärare/specialpedagoger får ökade kunskaper inom detta område. Det är helt enkelt mindre meningsfullt att låta utföra en neuropsykiatrisk utredning om det inte finns pedagoger som, efter utredningen, kan ta vid och fortsätta arbetet med eleven. Förbundet vill poängtera att det är ett kunskapsområde som genomgår utveckling och att det är av vikt att säkerställa att den kunskap som förmedlas i utbildningarna är aktuell och vetenskapligt grundad. Vi anser även att begreppet specialpedagogisk kunskap vore bättre att använda än specialpedagogisk kompetens. Sammantaget tillstyrker läkarförbundet de föreslagna ändringarna

Med vänlig hälsning
Sveriges läkarförbund

Heidi Stensmyren, ordförande
Marit Grönberg Eskel, utredare

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser Utbildning
Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter