Hoppa till innehåll

Ändringar i Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om skyddad yrkestitel för undersköterskor (dnr. 4.1-40969/2022)

Stockholm, 20 februari 2023
Till: Socialstyrelsen
Gem 2023/0014

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat betänkande på remiss och vill framföra följande synpunkter. Förbundet har även tidigare framfört synpunkter kring undersköterskeyrkets reglering i sitt remissvar (dnr. 4.1-21217/2022), på ett dialogmöte (2022-12-01) samt i en därpå följande skrivelse till Socialstyrelsen (2022-12-12).

Sveriges läkarförbund anser att läkarstudenter, samt utlandsutbildade läkare i väntan på svensk läkarlegitimation, även fortsättningsvis bör kunna arbeta som undersköterskor genom att ansöka om skyddad yrkestitel som undersköterska. Förbundet vill särskilt lyfta fram att utlandsutbildade läkare i väntan på svensk legitimation är en relativt stor grupp, varav många besitter en lång kompetens som bör tas tillvara i svensk sjukvård.

Förbundet noterar att Socialstyrelsen nu har övervägt om läkarutbildningen ska kunna ligga till grund för bevis om skyddad yrkestitel som undersköterska, men att myndigheten kommit fram till att den inte ska kunna göra det. Som skäl till detta anges bland annat att vård- och omsorgsprogrammet är en utbildning för arbete inom såväl hälso- och sjukvården, socialtjänsten som verksamhet enligt LSS, medan läkarutbildningen endast är inriktad mot hälso- och sjukvården. Mot bakgrund av detta gör Socialstyrelsen bedömningen att läkarutbildningen inte kan anses ge motsvarande kompetens. Läkarförbundet är dock även fortsättningsvis av uppfattningen att detta inte bör utgöra hinder för att personer med avslutad eller pågående läkarutbildning anställs som undersköterskor i hälso- och sjukvården, för en viss tjänst under en viss period. Vidare framför Socialstyrelsen att läkarutbildningen inte ger tillräcklig omvårdnadskompetens. Sveriges läkarförbund delar inte den bilden, vilket förbundet framfört även tidigare.

Socialstyrelsen menar att personer med meriter från läkarutbildningen även i fortsättningen kommer kunna arbeta inom vården och omsorgen ”på samma sätt som nu, men med en annan yrkestitel.” Läkarförbundet anser, vilket förbundet också tidigare framfört, att ett sådant sätt att se på frågan underminerar syftet med att reglera undersköterskeyrket.

Vänliga hälsningar,

 

Emelie Hultberg

Ordförande i Sveriges läkarförbunds Utbildnings- och Forskningsråd (UFO)

Sveriges läkarförbund

 

 

 

 

Stina Jakobsson

Utredare
Politik och profession

 

stina.jakobsson@slf.se

Direkttelefon 08-790 34 37

 

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser Arbetsliv
Ändringar i Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om skyddad yrkestitel för undersköterskor (dnr. 4.1-40969/2022)