Hoppa till innehåll
Uppdaterad: 31 aug kl 22:43

AT/ST-läkare och covid-19

Effekterna av covid-19 påverkar min tjänstgöring.
Vilket stöd kan jag få?

AT-/ST-läkare är en viktig och självklar del av svensk sjukvård. Hur funkar det när kompetens kan behövas för att förstärka vårdens arbete mot virusspridningen? Här uppdaterar vi kontinuerligt vanliga frågor och svar till medlemsrådgivningen.

Vanliga frågor och svar

Den pågående covid-19 pandemin har försatt Sverige och sjukvårdshuvudmännen i ett mycket ansträngt läge. De kurser som ställs in på grund av rådande situation bör arbetsgivaren och kursgivaren försöka lösa tillsammans med berörda läkare.

För kurser som krävs för att nå måluppfyllelse måste arbetsgivaren erbjuda ett annat sätt att uppfylla de mål AT/ST-läkaren skulle ha uppnått på kursen. Det gäller särskilt de kurser inom ST som är obligatoriska.

Läkarförbundets rekommendation är att berörda läkare tar kontakt med arbetsgivaren som i sin tur kan undersöka alternativa lösningar med kursgivarna.

Ja. Det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet. Läkare, inklusive ST-läkare, kan tillfälligt behöva vikariera för någon annan i dennes arbete för att säkerställa att viktig verksamhet fortsätter bedrivas.

Däremot är det viktigt att du för en dialog med din verksamhetschef och handledare om vilka eventuella konsekvenser det får för din ST. Ni bör ta fram en åtgärdsplan som omfattar justeringar i ditt utbildningsprogram.

Ja, det kan bli så om det finns behov.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har samlat länkar och kontaktuppgifter till arbetsgivare över hela landet som nu är i behov av extra medarbetare med kort varsel. Om du vill hjälpa till på annan ort behöver du i första hand stämma av med din verksamhetschef om det är möjligt. Vi rekommenderar att du ansöker om tjänstledighet från din nuvarande tjänstgöring. Du har i regel inte rätt till tjänstledighet för annat arbete, men under rådande omständigheter finns en chans att arbetsgivaren godkänner din tjänstledighet om det är möjligt för verksamheten.

Reglerna om AT hindrar inte i sig en omflyttning av AT-läkare. Kontakta Socialstyrelsen för att säkerställa att eventuella ändringar inte kommer att inverka menligt vid din ansökan om läkarlegitimation.

Är du underläkare och vill bidra med din kompetens? Läs mer hos SKR.

Det är viktigt att du utför sådana arbetsuppgifter som innefattas i själva anställningen. Om du utför uppgifter efter delegering är det viktigt att du verkligen känner att du är säker på de uppgifter det handlar om. Annars bör du tacka nej till delegering.

Det är viktigt i den situation vi befinner oss i med en rådande pandemi, att ha koll på verksamhetens rutiner och riktlinjer för att hindra smittspridning. Om du är osäker bör du i första hand ta kontakt med din verksamhetschef.

Du som har läkarexamen och är anställd som vikarierande underläkare innan legitimation har enligt regelverket inte rätt till handledning. Vi rekommenderar dock att alla icke legitimerade underläkare har en namngiven handledare. Om du känner dig osäker i en viss situation ska du alltid rådfråga legitimerad kollega och dokumentera händelseförloppet.

Du som är AT-läkare omfattas av regelverket för AT där kontinuerlig handledning är ett krav.

Om du vill arbeta som volontär behöver du i så fall stämma av med din verksamhetschef i första hand om det finns möjlighet till detta utifrån din anställning.
Det är viktigt att du får information på verksamhetens rutiner och riktlinjer för att hindra smittspridning, detta för att skydda dig själv, patienterna och din omgivning. Se till att du får ordentlig utbildning om hur och när skyddsutrustning ska användas.

Det kan även vara bra att stämma av vad gäller ditt försäkringsskydd för det fall du skulle bli smittad på arbetet. Som regel har man inte samma försäkringsskydd som en anställd har.

Nej, den som är föräldraledig kan inte beordras in för att de behövs i tjänst. Är du föräldraledig och arbetsgivaren ändå vill beordra in dig kontakta medlemsrådgivningen.

Om du forskar parallellt med din AT- eller ST-tjänstgöring, och vill hjälpa till i vården, rekommenderar vi dig att ta kontakt med din verksamhetschef på kliniken för att höra vilka eventuella möjligheter som finns för dig att hjälpa till.

Forskar du på heltid men vill hjälpa till i vården? Läs mer hos SKR.

Efter 12 månaders anställningstid som AT-läkare bör förhandling om ny lön upptas. Därefter kan förhandling om ny lön upptas var tolfte anställningsmånad under AT eller då läkaren får legitimation.

Prolongeringen kan nu medföra att sådant samtal skjuts fram. De AT-läkare som har en så kallad lönetrappa ska inte omfattas av prolongeringen.

En av många frågor som väckts under rådande pandemi är hur regionerna bör hantera AT-läkares tjänstgöring i samband med att AT-läkare eventuellt blir omplacerade med anledning av covid-19. Läkaravtalets allmänna bestämmelser anger en möjlighet för arbetsgivaren att tillfälligt ge arbetstagaren arbetsuppgifter som normalt ligger utanför arbetsskyldigheten i anställningsavtalet. Det innebär att AT-läkaren tillfälligt kan behöva vikariera för någon annan i dennes arbete för att säkerställa att viktig verksamhet fortsätter bedrivas. För att motverka att AT-läkare missgynnas, eller i värsta fall tvingas förlänga sin tjänstgöring, har Läkarförbundet tillsammans med SKR och Sobona tagit fram rekommendationer för hur regionerna bör hantera situationen.

SKR och SLF rekommenderar följande:

  • Eventuella förändringar i AT-läkarens utbildningsplan ska i första hand göras på ett sådant sätt att målen för allmäntjänstgöringen ändå kan uppfyllas.
  • Vid större förändringar i tjänstgöringen, som när arbetsgivaren har behov av att tillfälligt placera AT-läkare inom annan sjukvårdsverksamhet, ska dialog snarast möjligt föras med berörda AT-läkare.
  • Om arbetsgivaren behöver ta fram riktlinjer för regionens sjukvårdsverksamheter om hur AT-läkarnas allmäntjänstgöring hanteras med hänsyn till pandemins effekter ska dialog om riktlinjerna föras med den lokala läkarföreningen.
  • Om AT-läkare, på grund av förändringar i verksamheterna kopplade till pandemin, inte har möjlighet att slutföra sin allmäntjänstgöring enligt planeringen är det viktigt att arbetsgivaren förlänger AT-läkares tidsbegränsade förordnanden så att allmäntjänstgöringen kan slutföras.

Enligt Socialstyrelsens föreskrift om särskilt förordnande att utöva läkaryrket får läkarstudenter som fullbordat studier till och med den nionde terminen med godkända kurser och prov anställas med ett vikariatsförordnande under handledning (dock ej i primärvården). Om vikariatet avser ett ämne som den studerande genomgår efter den nionde terminen, krävs godkänd kurs och godkänt prov även i detta ämne.

Läkarförbundet rekommenderar att, i det fall man som student redan blivit erbjuden ett vikariat på en klinik och riskerar att inte bli godkänd inom aktuellt ämnesområde, kontakta arbetsgivaren för en diskussion kring kravet på slutförda kurser.

Det finns alltid möjlighet för arbetsgivaren att anställa icke-legitimerade läkare som läkarassistenter om kraven på godkända kurser inte kan uppnås av olika anledningar.

Enligt patientsäkerhetsförordningen måste AT göras efter avlagd läkarexamen vilket innebär att man måste ha examensbevis innan man får påbörja AT.

Läkarförbundet rekommenderar att, i de fall man som student blivit erbjuden eller blir erbjuden en AT-tjänst och det finns en risk att man inte kan få sin examen, ta upp frågan med kursledningen på universitetet för att hitta lösningar att kunna slutföra termin 11. Informera också arbetsgivaren för då kan arbetsgivaren se över möjligheten för alternativa anställningsformer om AT inte kan påbörjas som en ordinarie AT-anställning pga försenat examensbevis.

Under rådande omständigheter kan det hända att tjänstgöringen inom ett visst område förläggs till ett annat, till exempel att delar av placeringen inom allmänmedicin förläggs inom akutsjukvård. Om en verksamhetschef i slutändan gör bedömningen att man uppnår kompetenskraven för ett visst tjänstgöringsavsnitt har Socialstyrelsen en möjlighet att vid bedömningen av ansökan om legitimation beakta att tjänstgöringen skett på ett annat sätt, till exempel inom ett annat verksamhetsområde.

Detta innebär att Socialstyrelsen vid en sammantagen bedömning kan meddela legitimation trots att man inte uppfyller tidskraven eftersom man då bedöms ha uppnått motsvarande kompetens på annat sätt. Det blir som alltid en bedömning i det enskilda fallet. Socialstyrelsen kommer vid prövningen av ansökan att särskilt ta hänsyn till omständigheter som särskilt har uppkommit med anledning av covid-19.

Kontakt

Har du ytterligare frågor?

Läkarförbundets medlemsrådgivning

Telefon: 08–790 35 10 Skicka e-post

Öppet Måndag–torsdag 9.00–17.00 Fredag 9.00–13.00

Läkarförbundets nyhetsbevakning om covid-19

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare