Hoppa till innehåll
Uppdaterad: 5 okt kl 12:25

Läkarstudent och covid-19

Effekterna av covid-19 påverkar min utbildning.
Vilket stöd kan jag få?

Sveriges läkarstudenter är en viktig och självklar del av svensk sjukvård. Hur funkar det när utbildningen förläggs digitalt och läkarstudenters kompetens kan behövas för att förstärka vårdens arbete mot virusspridningen? Här uppdaterar vi kontinuerligt vanliga frågor och svar till medlemsrådgivningen.

Vanliga frågor och svar

Universiteten som tillhandahåller läkarutbildningen i Sverige gör allt de kan för att utbildningen ska fortlöpa trots rådande omständigheter. Sedan 18 mars äger all undervisning på universiteten rum på distans, men VFU kan fortfarande ske (med vissa undantag). Generellt uppmanas alla att följa Folkhälsomyndighetens råd och stanna hemma i 48 timmar efter att man uppvisat förkylningssymptom.

Om du har exponerats för covid-19 har universitetsorterna olika rekommendationer för hur länge du bör stanna hemma, oavsett symptom. Vårt råd är att kontakta ansvarig för nuvarande kurs för information avseende vad som gäller just dig och din utbildning.

Universiteten uppdaterar regelbundet informationen på respektive webbplats med förhållningsregler under covid-19-situationen:

Göteborg

Stockholm

Örebro

Uppsala

Umeå

Lund

Linköping

 

Folkhälsomyndighetens information

 

Om du missar en tenta så ska du få möjlighet att göra om den vid ett senare tillfälle. Detsamma gäller andra obligatoriska moment såsom praktik. Det antal tillfällen som en student får göra ett prov eller en praktik är i princip obegränsat. Universitetet kan dock lokalt besluta om en begränsning av antalet omtentor.

Om du arbetar under studietiden har du inte samma behörigheter som en legitimerad yrkesutövare har.

Du har möjligheter att arbeta som underläkare från och med avslutad termin 9 och kan beviljas särskilt förordnande av Socialstyrelsen för att vikariera som underläkare givet följande förutsättningar:

  • De nio första terminerna av läkarutbildningen har fullgjorts med godkända kurser och prov.
  • Om vikariatet avser ett ämne som den studerande genomgår efter den nionde terminen så krävs godkänd kurs och godkänt prov även i detta ämne.
  • Praktisk tjänstgöring i tillräcklig omfattning
    Innan dess kan man till exempel arbeta som läkarassistent. Befattningen läkarassistent är inte särskilt reglerad i någon juridisk föreskrift.

I första hand är det dock två grupper av personer som brukar få anställning som läkarassistent: dels läkarstudenter som inte fullgjort termin nio, dels läkare med legitimation från länder utanför EU/EES som (ännu) inte fått särskilt förordnade från Socialstyrelsen att utöva läkaryrket.

Det är arbetsgivaren som ansöker om det särskilda förordnandet och inte den enskilda läkarstudenten/underläkaren.

Läs mer: Rekommendationer vid arbete som läkarassistent

Andra studenter kanske väljer att arbeta som volontär (utan lön, avtal eller skydd) eller som undersköterska.
Oavsett anställningsform har man ett försäkringsskydd enligt gällande kollektivavtal som alla andra anställda i regionerna och hantering av skada eller smitta sker på samma sätt som för alla andra anställda i regionerna. Observera att du inte har detta skydd som volontär då ingen anställning finns.

Det är viktigt att du utför sådana arbetsuppgifter som innefattas i själva anställningen. Om du utför uppgifter efter delegering är det viktigt att du verkligen känner att du är säker på de uppgifter det handlar om. Annars bör du tacka nej till delegering. Är du till exempel anställd som undersköterska ska du inte delegeras arbetsuppgifter som en läkare ska utföra.

Det är viktigt i den situation vi befinner oss i med en rådande pandemi, har koll på verksamhetens rutiner och riktlinjer för att hindra smittspridning för att skydda dig själv, patienter och din omgivning.

Se till att du får ordentlig utbildning om hur och när skyddsutrustning ska användas.

Arbetsgivaren är ansvarig för att minska riskerna för smittspridning och för att du har en god arbetsmiljö. När du gör VFU ska du följa samma skydds- och försiktighetsåtgärder som de anställda på arbetsplatsen. Krävs det skyddsutrustning för arbetet ska arbetsgivaren tillhandahålla det.

Läs mer om Arbetsmiljöverkets rekommendationer på deras webbplats.

Generellt kan arbetsgivaren inte kräva att du utför uppgifter som inte täcks av ditt avtal. Dock måste man även ta hänsyn till vilken situationen och vilka krav som ställs. Om din arbetsgivare ber dig utföra uppgifter som inte ingår i din ordinarie anställning (exempelvis om du är anställd som undersköterska men har kommit långt i din läkarutbildning och arbetsgivaren ber dig göra läkaruppgifter)

Det är viktigt att du utför sådana arbetsuppgifter som innefattas i själva anställningen. Om du utför uppgifter efter delegering är det viktigt att du verkligen känner att du är säker på de uppgifter det handlar om. Annars bör du tacka nej till delegering. Ta kontakt med Läkarförbundets medlemsrådgivning eller din lokala läkarförening för råd och stöd i just ditt ärende!

På grund av pandemin beslutade riksdagen och regeringen att slopa inkomstgränsen (fribeloppet) för studiemedel under år 2020 och år 2021. På CSN:s webbplats finns aktuell information om fribelopp från och med 2022 och framåt.

Skyddsstopp är något som görs av verksamhetens skyddsombud. Det kan göras om det finns en omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv. Vid skyddsstopp kan skyddsombudet då avbryta visst arbete. Det betyder per automatik inte att en verksamhet stänger ner, det kan vara att arbetsmiljön är hotad vid utförande av vissa arbetsuppgifter till exempel, och då hindras arbetstagarna från att utföra dem. Skyddstoppen är ofta kortvariga, då de är till så att Arbetsmiljöverket ska kunna göra en bedömning och fatta beslut om fortgående verksamhet.

Skyddsstoppet gäller alla på arbetsplatsen, oavsett vilken facklig tillhörighet skyddsombudet har. Således gäller det även dig som läkarstudent på praktik. Som skrivet ovan kan din praktik dock fortgå, med viss begränsning i vad du får göra.

Innan du tar studieuppehåll för att arbeta bör du tala med ditt universitet och försäkra dig om att du är garanterad en plats när du vill återuppta studierna.


Sveriges läkarförbund Student

Sveriges läkarförbund Student är Läkarförbundets studerandeorganisation för läkarstudenter i Sverige och utomlands.

Kontakt

Har du ytterligare frågor?

Läkarförbundets medlemsrådgivning

Telefon: 08–790 35 10 Skicka e-post

Öppet Måndag–torsdag 9.00–17.00 Fredag 9.00–13.00

Läkarförbundets nyhetsbevakning om covid-19

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare