Hoppa till innehåll

Vår medlemsrådgivning och medlemsservice håller stängt fredag 21/6. Glad midsommar!

Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsberättelse Kalmar läns läkarförening, år 2021.

Likväl som övriga samhället har Region Kalmar år 2021 påverkats av Covid pandemin.

Jämfört med vissa andra delar i Sverige har vår region ändock varit förskonat från den mest extrema belastningen. Det har regelbundet varit, uppdateringar, skyddskommitté och MBL-förhandling, där regionledningens företrädare samverkat med samtliga fackförbund. Tyvärr har den låsta situationen när det gäller samverkansavtalet bestått och ännu syns ingen lösning.

Läkarna har lokalt lyckats samverka med klinikledningar och några svåra tvistefrågor har inte kommit till KLF:s kännedom. Det står i kontrast till Vårdförbundet, som upplevt stora brister när det gäller information och samverkan.

Tyvärr har all den energi, resurser och uppmärksamhet som ägnats åt pandemin inneburit att andra viktiga frågor fått stå tillbaka. Den fråga som beklagligt kommit att pausats, vilken dock har stor betydelse för patientsäkerhet och arbetsmiljö, är informationsstressen. Således hamnade den 6.6a anmälan KLF gjorde hösten 2019 i skuggan av pandemin. Frågan är inte unik för sjukvården, samt är tillika komplex och inbyggd i redan existerande system. Stora och övergripande frågor tenderar att bli obesvarade, pga ingen har kraft och kompetens att göra något åt dem. Detsamma gäller det stora behovet och utbredda användandet av hyrpersonal, vilket ger dålig vårdkvalité, brist på kontinuitet, försvårar utveckling och dessutom är dyrt.

Två andra frågor, med tydliga referenser till politiken, som hamnat högt på fjolårets agenda är Nära vård konceptet och återkommande krav på förstatligande av vården.

Vad utfallet blir på dessa viktiga frågor är i dagsläget oklart, men processen är viktig att bevaka.

Två andra frågor som varit en av stående punkter på våra styrelsemöten är inrättande av BT-tjänster och omförhandling av lokala avtal. Det går att sammanfatta att diskussionerna med berörda tjänstemän tidvis gått trögt, vilket framförts till ansvariga politiker. När det gäller BT har det tidigare funnits olika bilder av verkligheten och behovet, vilket riskerade att få negativa konsekvenser för framtida kompetensförsörjning, men här upplever vi att vi fått gehör för våra synpunkter.

Utifrån vårt missnöje med utfallet av 2019 års centrala förhandlingar och treåriga avtal har vi under året haft fyra möten med HR för att se över villkoren för övertidsersättning, beredskap och ersättning vid randning, med ambitionen att uppnå förbättringar. I bakgrunden finns argumentet att vi läkare vill kunna rekommendera kollegor att söka tjänst i Region Kalmar, med argumentet att här får man bra villkor, helst bäst i landet. Tyvärr har vi mött tidigare nämnda tröghet även här och något resultat finns ännu inte klart.

Antalet medlemmar var vid årets slut 849 stycken.

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordförande: Olle Hollertz

Vices ordförande: Moa Bodlund Odensten

Kassör: Erik Stomrud

Sekreterare: Edwin van Assseldonk

Ledamöter: Annica Sjötång SYLF, Björn Flodmark, Sjukhusläkarna Kalmar, Johan Karlsson DC, Maria Einarsson SYLF, Maria Liliequist DLF, Maria Svensson DLF, Nathalie Alexandersson SYLF.

Styrelsen den har sammanträtt vid fyra tillfällen, inklusive ett internat, men exklusive årsmöte.

Olle Hollertz, Oskarshamn 211226