Hoppa till innehåll

Stadgar

STADGAR FÖR LÄKARFÖRBUNDET SKÅNE
Godkända av Centralstyrelsen 2013-05-16

Uppgift och organisation

§ 1

Läkarförbundet Skåne är Regionförening för befintliga läkarförening i Region Skåne.

Regionföreningens verksamhetsområde överensstämmer med landstingsområdet inom Skåne län.

Regionföreningens ställning i Sveriges läkarförbunds organisation regleras i förbundets stadgar § 12.

§ 2

Regionföreningens huvudsakliga uppgift är att utgöra lokal part och inträda i ingående lokalföreningars skyldighet att enligt 9 § i Läkarförbundets stadgar att utöva sådan förhandlings- och överläggningsrätt som annars tillkommer lokalföreningarna på grund av lag, avtal eller delegation från Läkarförbundet.

Regionföreningen ska vara samordnande organ och främja och stödja samarbete mellan lokalföreningarna inom området. Regionföreningen ska bevaka och befordra  hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utvecklingen i regionen.

§ 3

Regionföreningen ska till ingående lokalföreningar delegera de uppgifter som lämpligen bör utföras av respektive lokalförening samt samordna förhandlingar, aktiviteter och bevaka avtalsmodeller inom Regionförenings verksamhetsområde. Beslut av Regionföreningen är bindande för de i Regionföreningen ingående lokalföreningarna.

Regionföreningen ska i övrigt ställa sig till efterrättelse beslut för Läkarförbundets fullmäktige och centralstyrelse.

§ 4

Regionföreningens angelägenheter handhas av årsmöte och styrelsen.

§ 5

Regionföreningen finansieras av Regionföreningens ingående lokalföreningar i relation till medlemsantalet per den 1 januari i respektive lokalförening.

§ 6

Regionföreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

Årsmöte

§ 7

Årsmötet är Regionföreningens högsta beslutande församling. Årsmötet hålls senast under maj månad.

Lokalförening ska utse en årsmötesrepresentant för varje påbörjat antal 300 lokalföreningsmedlemmar, dock inte för pensionärsmedlem, i de Regionföreningen ingående lokalföreningarna per den 1 januari.

I Regionföreningen ingående lokalföreningar, som önskar uppta ärende till behandling vid årsmötet, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen 45 dagar innan årsmöte.

Styrelsen kalla, de av respektive lokalförening anmälda årsmötesrepresentanterna för Regionföreningen, till årsmöte senast 30 dagar före mötet. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om tid och plats för mötet samt uppgift om vilka ärenden som ska behandlas.

§ 8

Vid årsmöte väljs ordförande och sekreterare för mötet samt två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötesprotokollet.

Vid omröstning äger varje närvarande årsmötesrepresentant en röst. Val förrättas med sluten omröstning om någon årsmötesrepresentant begär det. I övrigt är omröstningen vid mötet öppen om inte annat beslutas. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal sker avgörande genom lottning. För ändring av dessa stadgar gäller särskilda rösträttsregler (se § 16).

§ 9

Vid årsmötet ska utöver vad som följer av § 7 och § 8 följande behandlas:

 • Genomgång av verksamhets- och revisionsberättelse samt frågor om styrelsens ansvarsfrihet
 • Fastställande av avgifter från Regionföreningen ingående lokalföreningar samt budget för kommande verksamhetsår
 • Behandling av styrelsens förslag
 • Behandling av inkomna motioner från i Regionföreningen ingående lokalföreningar
 • Val av styrelse för en mandatperiod av 1 år
 • Val av revisorer och suppleanter för dessa
 • Val av ledamöter och suppleanter i valberedningen

Styrelsen

§ 10

Regionföreningens styrelse ska bestå av minst 10 ledamöter och minst 4 suppleanter. Styrelsen utgörs av ordförande och vice ordförande samt ytterligare mins 8 ledamöter.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst hälften av styrelseledamöterna begär det och är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Röstningen är öppen och vid lika röstetal har ordöfranden utslagsröst.

Styrelsens protokoll justeras av ordföranden och upptas för godkännande vid nästkommande sammanträde.

§ 11

Styrelsen ska, utöver vad som i övrigt åligger Regionföreningen enligt dessa stadgar:

 • bereda ärenden som ska behandlas vid årsmötet samt verkställa av årsmötet fattat beslut
 • ansvara för Regionföreningens ekonomiska förvaltning
 • omedelbart efter val eller utseende av förtroendevalda, informera arbetsgivaren om att de utsett samt sända in uppgifter om de valdas namn och adresser till Sveriges läkarförbund samt
 • för godkännande delge Sveriges läkarförbunds centralstyrelse beslut om ändring av Regionföreningens stadgar

§ 12

Regionföreningens firma tecknas av den eller dem som styrelsen utser.

Revision

§ 13

Revisorerna ska vara två till antalet och ha två suppleanter. Revisorerna granskar styrelsens verksamhet och förvaltning och ska till årsmötet lämna berättelse över sin granskning av förvaltningen under det senaste förflutna räkenskapsåret.

Valberedning

§ 14

Valberedningen ska bestå av minst fyra ledamöter jämte en suppleant. Den utser inom sig ordförande.

§ 15

Valberedningen ska till ordinarie årsmöte förbereda förekommande val av förtroendemän. Den ska därvid bereda lokalföreningarna tillfälle att till beredningen lämna förslag till val. Lokalföreningarnas förslag till val av förtroendemän ska skriftligen vara valberedningen tillhanda senast 45 dagar före mötet. Beredningen ska tillställas årsmötet sina valförslag senast en vecka före årsmötet.

Beredningen ska i sina förslag eftersträva allsidigast möjliga sammansättning av förbundets förtroendemannaorgan.

Stadgeändring

§ 16

Ändring av dessa stadgar beslutas av årsmötet sedan förslag därom av styrelsen utsänts till samtliga i Regionföreningen ingående lokalföreningar senast 45 dagar före mötet. Beslut om ändring av stadgarna ska biträdas av minst 2/3 av vid uppropet vid närvarande årsmötesrepresentanter. Beslutad ändring ska för att bli gällande godkännas av Läkarförbundets centralstyrelse.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare