Hoppa till innehåll

Vår medlemsrådgivning och medlemsservice håller stängt fredag 21/6. Glad midsommar!

Stadgar

Stadgar antagna av Mellersta Skånes läkareförening.

§ 1
Mellersta Skånes Läkareförening är en lokalförening i Sveriges läkarförbund och omfattar de läkare som stadigvarande utövar sin verksamhet inom lokalföreningens område eller utan stadigvarande verksamhet inom lokalföreningens område anmält sig vilja tillhöra föreningen.
Föreningens verksamhetsområde omfattar sjukvården i Landskrona – Lund – Orup.

Föreningen bildar med Malmö Läkarförening, Nordvästra Skånes Läkarförening och Östra Skånes Läkarförening en samarbetsdelegation för gemensamma fackliga frågor.

§ 2
Föreningens uppgift är
att upprätthålla en god och värdig anda bland sina medlemmar,
att tillvarata medlemmarnas sociala, ekonomiska och vetenskapliga intressen,
att främja samarbetet mellan olika kategorier medlemmar,
att befordra hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling inom sitt område,

Som delförening inom läkarförbundet ankommer det härvid på läkareföreningen bland annat:
att vara informationsförmedlare till och från medlemmarna inom föreningens verksamhetsområde,
att vara remissinstans till läkarförbundet
att vara samordnande organ för yrkesföreningarnas lokalavdelningar inom området,
att lokalt företräda läkarförbundet i förhandlingsfrågor,
att lokalt företräda läkarna i sjukvårdspolitiska frågor,
att vara lokalt organ i vidare- och efterutbildningsfrågor
att i övrigt ställa sig till efterrättelse fullmäktiges och centralstyrelsens beslut i fackliga frågor.

§ 3
För medlemskap i föreningen gäller i förbundsstadgarna angivna krav för medlemskap i läkarförbundet jämte bestämmelserna i § 1 ovan.

§ 4
Föreningens angelägenheter handhas av
· föreningsmöte
· styrelse jämte samarbetsdelegation
· lokala förtroendeläkarna
· valberedning
Föreningens arbetsår sammanfaller med kalenderår.

§ 5
Föreningen kallas till föreningsmöte av styrelsen. Kallelsen skall vara skriftlig och skall tillställas alla medlemmar senast 10 dagar före mötet. Vid föreningsmöte har alla föreningens medlemmar lika rösträtt. Rösträtt får inte utövas genom ombud.
Föreningens årsmöte äger rum i december eller januari månad. Därvid skall följande ärenden förekomma:
Val av styrelse som består av:
ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
sekreterare
skattmästare
ombudsman
ytterligare åtta ledamöter

val av två revisorer jämte två revisorssuppleanter,
val av förtroendeläkare
val av fullmäktige till läkarförbundet och personliga ersättare för dem enligt § 9 förbundsstadgarna
Vid val av fullmäktige till läkarförbundet och ersättare för dem äger även medlem av annan lokalförening rösträtt om han vid tidpunkten för sådant val är verksam inom föreningens område och därigenom saknar möjlighet att utöva sin rösträtt i förstnämnda förening
fastställande av bokslut
revisionsberättelse
fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
val av ordförande och minst 3 övriga ledamöter till valberedning
val av övriga funktionärer
fastställande av årsavgift för kommande arbetsår.
Mandattiden är ett år.

§ 6
I styrelsen skall ingå minst en representant för varje inom föreningens område befintlig lokalavdelning av yrkesförening. Sådan representant bör om möjligt vara ledamot av nämnda lokalavdelnings styrelse.
Styrelsen är beslutsför om minst sex ledamöter är närvarande vid sammanträdet. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstställning är ordförandes röst utslagsgivande.
Av Medicine Studerandes Förening utsedd representant äger rätt att delta i styrelsens överläggningar men inte i dess beslut.
Styrelsens förvaltning granskas årligen av två revisorer.

§ 7
Styrelsen åligger att leda föreningens arbete och
att omedelbart efter val av fullmäktige och förtroendemän insända uppgifter om de valdas namn och adress till läkarförbundet,
att för godkännande delge centralstyrelsen föreningens beslut om ändring av eller tillägg till dess stadgar,
att utse representanter i samarbetsdelegation enligt § 1. I denna skall ingå lika antal ledamöter från vardera föreningen,
att utse pressombudsman och biträdande pressombudsman

§ 8
Valberedningen åligger att till ordinarie årsmöte bereda val av förtroendemän.

§ 9
Medlem erlägger årsavgift till belopp som för varje år bestämmes. För nedsättning eller befrielse gäller de regler läkarförbundet tillämpar.

§ 10
Utöver årsmötet sammanträder föreningen då styrelsen anser att behov därav föreligger, eller om minst 10 % av medlemmarna eller lokalavdelning av yrkesförening så begär.

§ 11
Beslut på föreningsmöte får fattas endast i ärende, som uppförts å föredragningslistan. Omröstning vid mötet är öppen. Personval sker dock med slutna sedlar om någon enskild medlem begär det.

§ 12
För ändring av föreningens stadgar fordras beslut vid årsmötet med 2/3 majoritet.

 

Stadgarna antogs på årsmötet 1997 (godkända av CS 1998-01-30, ändring i §1 och §5 2000-02-11, ändring i §5 2002-04-05, ändring i §5 2015-12-09).

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare