Hoppa till innehåll
Pressrum
Diagnos på primärvården i Kalmar

Diagnos på primärvården i Kalmar

​Trots att läkarna inom primärvården i Kalmar län uppfattar sig ha bra förutsättningar att ge en god vård jämfört med övriga Sverige, varnar ändå Sveriges läkarförbund för att bemanningen är otillräcklig och på sikt kan innebära risker för patientsäkerheten.
Pressmeddelande

Trots att läkarna inom primärvården i Kalmar län uppfattar sig ha bra förutsättningar att ge en god vård jämfört med övriga Sverige, varnar ändå Sveriges läkarförbund för att bemanningen är otillräcklig och på sikt kan innebära risker för patientsäkerheten.

– Läkare och patienter i Kalmar län är att gratulera till det positiva resultatet i den omfattande under­sökning vi gjort av tillståndet i den svenska primärvården. Samtidigt är det viktigt att inte slå sig till ro. Det finns fortfarande områden som kan förbättras, säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren.

Undersökningen rör många aspekter av en väl fungerande primärvård. Kalmar tillhör den tredjedel av landets landsting där läkarna är mest nöjda med hur vårdcentralerna fungerar. På många områden framstår primärvården i Kalmar som en av landets bästa. Kalmar län sticker i synnerhet ut positivt när det gäller hur läkare ser på förutsättning­arna att ge trygghet, bra service och god vård. Andelen läkare som i undersökningen svarat att de skulle rekommendera den egna vårdcentralen till en sjuk anhörig är högst i landet med 88 procent, jämfört med 78 procent i landet som helhet.

– Vår utvärdering visar ett starkt samband mellan tillgången till fasta läkare och väl funge­rande vård­centraler. Vårdvalet i Kalmar ger förutsättningar för en bättre grund­beman­ning av läkare på vårdcen­tralerna än i många andra landsting. Men här finns samma rekryterings­problem av fasta specialistläkare som på andra håll. Vårdvalet behöver fortsätta att utvecklas, och det behövs fler småskaliga verksam­heter där läkare är chefer, säger Heidi Stensmyren.

På ett stort antal vård­centraler i Kalmar län saknas specialistläkare i förhållande till riksdagsbeslutet om att fullt utbyggd primärvård innebär en heltidsarbetande specialist per 1 500 invånare. För Kalmar skulle full bemanning på länets vårdcentraler innebära 155 heltids­arbetande läkare, att jämföras med dagens omkring 140. Då den genomsnittliga tjänst­göringsgraden för vårdcentralernas specialistläkare är 87 procent behövs ytter­ligare omkring 40 specialister. Läkarförbundet anser dock att målsättningen bör sättas högre, bland annat på grund av det ökande antalet äldre ofta har stora vårdbehov.

Läkarförbundet varnar vidare för att tillgången till läkare kan minska de närmaste åren eftersom pensions­avgångarna blir stora. Av de specialist­läkare som arbetar på Kalmar läns vård­cen­traler är 47 procent 55 år och äldre.

– Vår förhoppning är att Kalmar tar till­vara de goda förutsättningar som finns i länet och fortsatt får en ledande roll i den nödvändiga uppgraderingen av den svenska primärvården, säger Heidi Stensmyren.

Sverigeronden är en omfattande turné där Läkarförbundet träffar region- och landstingsledningar runt om i landet för att diskutera hälso- och sjukvården. En viktig punkt är den svenska primär­vården och resultatet av ovanstående undersökning. Den 21 januari kommer man till Kalmar.

För mer information, kontakta:
Heidi Stensmyren, ordförande i Sveriges läkarförbund, tel. 070-590 70 33
Björn Flodmark, ordförande i Kalmar läkarförening, tel. 073-342 34 26
Staffan Skobe, ordförande i Svenska Distriktsläkarföreningen i Kalmar, tel. 070-686 30 62

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare