Hoppa till innehåll
Pressrum
Kris i Västerbottens primärvård

Kris i Västerbottens primärvård

​En utvärdering som Sveriges läkarförbund gjort ger en mycket negativ bild av situationen inom primärvården i Västerbottens län. Läkarna här är minst nöjda med förutsättningar att ge en god vård jämfört med alla andra landsting. I dagarna kommer ordföranden för Läkar­förbundet till Umeå för att träffa representanter för landstingsledningen och bland annat diskutera det allvarliga läget.
Pressmeddelande

En utvärdering som Sveriges läkarförbund gjort ger en mycket negativ bild av situationen inom primärvården i Västerbottens län. Läkarna här är minst nöjda med förutsättningar att ge en god vård jämfört med alla andra landsting. I dagarna kommer ordföranden för Läkar­förbundet till Umeå för att träffa representanter för landstingsledningen och bland annat diskutera det allvarliga läget.

– Tillståndet för primärvården i Västerbotten är mycket allvarligt, säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. Vi kan konstatera att Västerbotten är ett av två landsting där primärvården har lägst andel av hälso- och sjukvårdens resurser. Det är samtidigt ett av de tre landsting i landet som har störst problem med vakanser på vårdcentralerna. Mer än hälften av länets befolkning är hänvisade till vård­centraler där 50 procent eller fler av de fasta läkarna fattas.

Enligt Läkarförbundets enkät är läkarna på vårdcentralerna i Västerbottens läns landsting mer missnöjda med hur verksamheterna fungerar än i något annat landsting. De svar som sticker ut särskilt negativt är de som beskriver hur läkarna ser på sina förutsättningar att ge god vård och bra service. Man är även minst nöjda i landet med förutsättningarna att följa upp och utvärdera läkemedels­ordina­tio­ner. I Väster­botten är det vidare näst lägst andel i landet som anser att de erbjuder god tillgänglighet. Lands­tinget har också den tredje lägsta andelen läkare som skulle rekommendera sin egen vårdcentral till en sjuk anhörig.

– Det finns ett starkt samband mellan tillgången till fasta läkare och väl funge­rande vård­cen­traler, säger Heidi Stensmyren. Västerbottens län riskerar att hamna i en ond cirkel där resurs- och rekryterings­problem förstärker varandra. I synnerhet som de närmaste årens stora pen­sions­avgångar i allmän­läkar­kåren kan ge en mycket allvarlig bristsituation i länet.

Att primärvården är svagt utvecklad är ett problem som Västerbotten delar med andra glest befolkade lands­ting. Enligt Läkarförbundet har länet dock hamnat i en unikt svag position, jämfört med till exempel Norrbotten där situationen ser betydligt bättre ut.

– Det behövs en rad åtgärder för att rätta till dagens brister, säger Heidi Stensmyren. Genom löneinstrumen­tet kan man attrahera fler läkare att etablera sig i länet. Men läkarna här behöver också få ökat inflytande över den egna arbetstiden och möjlighet till fortbildning. Vidare krävs en satsning på att öka mång­falden av vårdcentraler. Läkarförbundet förespråkar småskaliga, läkar­ledda verksamheter som får tillåtas utveckla sin egen särart och inriktning.

När företrädare för Läkarförbundet i dagarna besöker Västerbottens läns lands­tings­ledning för att bland annat diskutera resultaten av undersökningen, är det med budskapet att primär­vården här har ett akut behov av en framtidsinriktad handlingsplan för utveckling. Man varnar för att risken annars är stor att viktiga delar av länets primärvård slås ut. Särskilt stor är risken i de områden där den bäst behövs, det vill säga där befolkningen har störst vårdbehov och där det är långa avstånd till andra vård­alternativ.

För mer information, kontakta:
Heidi Stensmyren, ordförande i Sveriges läkarförbund, tel. 070-590 70 33
Jeff Wennerlund, t f ordförande i Västerbottens läkarförening, tel. 070-438 11 09

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare