Hoppa till innehåll

Eftermiddag och kväll måndag 22 april genomför vi ett planerat underhållsarbete kring inloggningen på slf.se. Störningar kan förekomma.

Pressrum
Läkares fortbildning har drabbats extra hårt 

Läkares fortbildning har drabbats extra hårt 

En ny undersökning där 2 748 läkare svarade visar att deras möjligheter till fortbildning drabbats extra hårt under pandemin. 60 procent fler anger i augusti 2021 att deras fortbildning påverkats negativt jämfört med för ett år sedan.  
Pressmeddelande
Läkares fortbildning har drabbats extra hårt 
Sofia Rydgren Stale, ordförande Sveriges läkarförbund

 

Kontinuerlig fortbildning för läkare är viktigt för att de ska ges möjlighet att uppdatera sig på de senaste forskningsrönen och behandlingsmetoderna. Detta för att läkare ska kunna ge sina patienter bästa möjliga vård och behandling. 

Tidigare enkätundersökningar som Läkarförbundet genomfört visar att majoriteten av specialistläkarna inte får den fortbildning de behöver och har rätt till. När läkare under hela karriären tillfrågades i juni 2020 svarade drygt en fjärdedel att fortbildningen drabbats negativt.Sammasiffra hade ökat till knappt 40 procent ett drygt år senare i augusti 2021. Det är en ökning med 60 procent. 

– Det är oroväckande att fortbildningendrabbatsextra hårt.Redan innan pandemin såg vi att tiden för fortbildning hade minskat till rekordlåga nivåer. Detta är ytterligare ett bevis på att Sverige behöveren reglerad fortbildning för läkare. Sveriges läkarförbund vill att läkareska hamöjlighet till minst 10 dagars extern fortbildning perläkare ochår, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande Läkarförbundet.  

Efter fortbildningen är det läkares specialiseringstjänstgöring (ST) som påverkats mest negativt. I juni 2020 svarade drygt 15 procent att deras ST drabbats negativt. Samma siffra hade ökat till knappt 20 procent ett drygt år senare i augusti 2021. Det innebär att nästan var femte ST-läkareangeratt deras specialiseringstjänstgöring påverkats negativt.  

 De vanligaste anledningarna till attspecialistkompetensbevisetförsenas ärinställda obligatoriska kurser (drygt 35 procent) ochinställdasidotjänstgöringar (drygt 25 procent).  

Av de svarande vars läkarlegitimation eller specialistkompetensbevis försenatsanger endast drygt 20 respektive knappt 10 procentatt de fått lön i nivå med en legitimerad läkare respektive specialistläkarevid tidpunkten då de skulle ha varit färdiga. 

– Vi har en brist på erfarna specialistläkare i Sverige. Därför är det bekymmersamt när nästan var femte ST-läkare uppger att deras specialiseringstjänstgöring påverkats negativt av pågående pandemi. Arbetsgivare behöver säkerställa att ST-läkare tillåts delta på obligatoriska kurser och genomföra planerade sidotjänstgöringar. ST-läkare i slutet av sinutbildning bör prioriteras för att säkerställa återväxten och generationsväxlingeni specialistläkargruppen, säger Madeleine Liljegren, ordförande SYLF och ordförande Utbildnings- och forskningsrådet vid Läkarförbundet. 

– Det är anmärkningsvärt att arbetsgivarna inte erbjuder läkare en ny lön vid tidpunkten då de skulle ha varit legitimeradeläkareeller färdiga specialistläkarei de falldärförseningarna beror påexterna faktorer som till exempel inställda obligatoriska kurser eller inställda sidotjänstgöringar, säger Sofia Rydgren Stale.  

 

Fakta om enkäternaUndersökningarna DocPoll (en läkarpanel med läkare från alla stadier i karriären, inklusive studenter) har genomförts i juni respektive september 2020 samt i augusti 2021. Den senaste enkäten besvarades av Läkarförbundets medlemmar 11 – 17 augusti 2021. 2 748 svarade vilket är 41 procent av de tillfrågade. Fortbildningsenkäten genomfördes under våren 2021. 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Pressrum
Läkares fortbildning har drabbats extra hårt