Hoppa till innehåll
Pressrum
Nytt centralt avtal mellan Läkarförbundet och SKL

Nytt centralt avtal mellan Läkarförbundet och SKL

Sveriges läkarförbund och Sveriges kommuner och landsting har i dag enats om ett nytt kollektivavtal för perioden 2017-04-01 till 2020-03-31. Det nya avtalet utgår från industriavtalets normerande märke med ett löneutrymme på 6,5 procent under tre år.
Pressmeddelande
Nytt centralt avtal mellan Läkarförbundet och SKL
Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund och Sveriges kommuner och landsting har i dag enats om ett nytt kollektivavtal för perioden 2017-04-01 till 2020-03-31. Det nya avtalet utgår från industriavtalets normerande märke med ett löneutrymme på 6,5 procent under tre år.

Kollektivavtalet som hamnar i nivå med industrins märke innehåller även förbättringar för läkares beredskap i hemmet och förbättrade villkor för rätten till föräldrapenningtillägg. Inriktningen för Sveriges läkarförbund har varit att få ett avtal med moderna och hållbara arbetsvillkor som möjliggör att läkarkåren kan fortsätta ta ansvar för en trygg vård, dygnet runt, årets alla dagar.

– Läkarförbundet har i år krävt en fast siffra istället för tidigare sifferlöst avtal. En fast siffra i det centrala kollektivavtalet på 6,5 procent under tre år ger oss en tydlig lägstanivå i de kommande löneförhandlingarna som sker lokalt under de närmsta tre åren, säger Heidi Stensmyren, ordförande i Sveriges läkarförbund.

Det nya kollektivavtalet berör de 27 000 medlemmar som arbetar i offentlig regi inom kommun- och landstingssektorn. Det tidigare avtalet löpte ut den 31 mars i år.

– Förhandlingarna har varit intensiva och fortsatt på övertid. Det har varit viktigt för läkarkåren att få ett tydligt löneutrymme, och skrivningar i avtalet som kopplar ihop läkares ansvar för en trygg vård med den faktiska arbetssituationen. Vi är stolta över att ha kommit en bra bit på väg. Vårt mål att tillsammans med arbetsgivarparten arbeta vidare för att ytterligare stärka upp arbetsmiljöfrågorna har fått gehör. Det är viktigt för våra medlemmar att det arbetet nu realiseras skyndsamt, säger Heidi Stensmyren.

Arbetsgivaren har med nuvarande arbetstidssystem möjlighet att använda läkarkompetens dygnet runt, årets alla dagar. En viktig del i förhandlingarna har därför varit Läkarförbundets krav att förbättra ersättningen för beredskap; den tid då läkare är schemalagda i hemmet och beredda att fatta medicinska beslut och inställa sig på arbetsplatsen.

– Läkarkåren jobbar mer än den genomsnittliga veckoarbetstiden, efter ledighetsuttag för jour och beredskapstjänstgöring. Det ställer krav på en hållbar arbetsmiljö och en skälig ersättning för arbetet och det stora ansvar läkarna tar. Vi har kommit överens om en del förbättringar. Det är ett trendbrott, och ett steg i rätt riktning. Parterna har enats om ett gemensamt arbete med att titta på det centrala jour och beredskapsavtalet med beaktande av de lokala avtalen. Syftet med arbetet är ett hållbart, modernt och längre arbetsliv för läkare, säger Heidi Stensmyren.

Andra viktiga områden som parterna enats om är en hårdare reglering kring avsteg från rätten till övertidsersättning, bättre villkor för att få föräldrapenningtillägg och en starkare skrivning om förhandling av lön för AT-läkare.

Det nya avtalet i korthet:

 • Treårigt kollektivavtal.
 • Baseras på märket: 6,5 procent under tre år.
 • Läkargruppen garanteras löneuppräkningar med minst: 2,2 procent 2017, 2 procent 2018 och 2,3 procent 2019.
 • Höjning av ersättningar för bundenhet vid beredskap.
 • Gemensam partsöversyn av konstruktion och ersättningsnivåer i jour- och beredskap i syfte att åstadkomma ett hållbart, modernt och längre arbetsliv för läkare.
 • Partsarbete om att förebygga ohälsa.
 • Tydligare skrivningar om hur avsteg från rätt till övertidsersättning ska ske.
 • Förbättrade villkor för att kvalificera sig för föräldrapenningtillägg.
 • Starkare skrivning om förhandling av lön för AT-läkare.
 • Ökat ansvar för läkare att anmäla bisyssla till arbetsgivaren.
 • Taket för antal sparade semesterdagar sänks från 40 dagar till 30 dagar.
 • Ändrade regler vid turordning vid arbetsbrist och lokala omställningsmedel för att öka anställningsbarheten.
 • Ökad möjlighet att använda lokala omställningsmedel för att underlätta återgång i arbete vid sjukdom och under rehabiliteringsprocessen.


Kontaktperson:
Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund
heidi.stensmyren@slf.se
070-590 70 33

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Pressrum
Nytt centralt avtal mellan Läkarförbundet och SKL