Känner du att ditt nuvarande arbete inte är tillräckligt stimulerande, eller vill du helt enkelt prova på något annat? Arbetsmarknaden för läkare har blivit allt mer mångfacetterad på kort tid – läkare tar en mer självklar plats i teknikbolag, som chefer, konsulter och entreprenörer. Egenföretagandet är större än någonsin, och det inte bara som en konsekvens av tillväxten av privat driven sjukvård, utan även för att många väljer att jobba som konsult­läkare, som heltidssysselsättning eller som ett komplement till ordinarie tjänst.

En mer mångfacetterad arbetsmarknad är till kårens fördel då det minskar den enskilda läkarens utsatta position gentemot en arbetsgivare i mono­polställning (läs: landsting/regioner). Samtidigt är reglerna i den privata sektorn mindre tydligt definierade och kräver större engagemang av individen för att säkerställa att villkoren är schyssta. Här går vi igenom några viktiga tumregler för olika sektorer och uppdrag.

Konsultläkare – hel- eller deltid?
En principiellt viktig skillnad för dig som vill jobba som konsultläkare är om du avser att ha det som din huvudsysselsättning eller en bisyssla. I det sistnämnda fallet bör du kontrollera anställnings­kontraktets klausul om bisysslor – förväntas du spontant uppge bisysslor, eller bara på arbetsgivarens begäran? Krävs arbetsgivarens godkännande? Det kan tyckas självklart att semester och komptid får disponeras helt fritt för extraknäck, men så är inte nödvändigtvis fallet. Din överenskommelse med arbetsgivaren styr. En vanlig, och oftast inte förhandlingsbar, klausul är att arbetsgivaren inte accepterar konsultuppdrag inom kon­kurrerande verksamhet. Om du vill jobba heltid som konsult, är det att föredra att begära tjänstledigt framför uppsägning. Det är dock bara inom statlig sektor som arbetstagaren har rätt till tjänst­ledighet och för de flesta läkare är beslutet därför slutgiltigt arbetsgivarens.

Oavsett om du gör ditt konsultuppdrag på heltid eller utöver ordinarie tjänst, kan du principiellt ersättas som löntagare eller fakturera från eget bolag. I det förstnämnda fallet bör du kontrollera att bemanningsbolaget eller vårdgivaren har kol­lektivavtal. I annat fall ligger ansvaret på dig att säkerställa att din ersättning räcker för avsättning till pension och nödvändiga försäkringar. Det sistnämnda gäller även när du tar betalt genom faktura – arvodet förväntas som princip täcka allt; sociala avgifter, tjänstepension och försäkringar. En till synes generös bruttoersättning kan efter dessa utgifter och inkomstskatt reduceras till ett blygsamt netto, ofta en tredjedel av den ursprungliga summan. Glöm inte bort att du behöver sätta av tid för semester!

Pensions­förmånerna räknas inte ihop och du riskerar därför att få lägre pension.

Delade tjänster och kombinationsanställningar
Vi har redan berört vikten av att tänka på tjänstepension, men för den som har flera arbetsgivare kan även avtalspensionen och ersättningar från sociala trygghetssystem påverkas (negativt).

Ett konkret exempel är läkare som jobbar deltid i offentlig sektor och deltid hos en privat vårdgivare. Pensionsförmånerna räknas inte ihop och du riskerar därför att få lägre pension, varför det är bättre att vara anställd på en arbetsplats och lånas ut till den andra. Detsamma gäller föräldra- och sjukpenning. Flertalet avtal som reglerar kombinationstjänster för forskande kliniker har kompenserat för detta, men du bör säkerställa att dina villkor inte försämras som en konsekvens av flera arbetsgivare.

Underläkare och chef
Givetvis har man rätt till stöd från lokalföreningen och förbundet även när man är chef! Detta inkluderar statistik inför löneförhandling och mentorskap. Sveriges Läkarförbunds Chefsförening organiserar läkare som har chefsuppdrag och välkomnar även underläkare som associerade medlemmar.

För dig som blir chef är det viktigt att bereda möj­ligheten att återgå till klinisk tjänst. Detta kallas reaktivering, och innebär en tid som är specificerad för just uppfräschande av klinisk kunskap, som du ska ha rätt att ta ut efter avslutat chefskap. Hur lång tid för reaktivering du har kan bero på hur omfattande ditt chefskap är och hur länge du haft uppdraget, men principerna bör vara inskrivna i ditt anställningskontrakt.

Mer från Moderna Läkare