fbpx
Hoppa till innehåll

Anmäld till IVO!

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utövar tillsyn av hälso- och sjukvården och dess personal. Läkare kan bli anmälda av bland annat patienter och närstående som känner sig felaktigt bemötta i vården.
Text: Maria Valeur
Bild: Getty Images
Basfackligt

Vad anmäls till IVO?
Vårdgivare har skyldighet att anmäla händelser som kunnat medföra, eller har medfört, allvarlig vårdskada till IVO. Detta kallas Lex Maria. Vård-givaren utreder händelsen genom att kartlägga händelseförloppet föreslår därefter förbättrande åtgärder. IVO granskar den utredning som vård-givaren genomfört och avslutar ärendet om vårdgivaren följer de bestämmelser som gäller.

Vårdgivare som ger vård enligt LPT och LRV ska också anmäla händelser där någon drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig vård-skada pga. brist i säkerheten. Precis som vid Lex Maria är det vårdgivaren som ska utreda händelsen och IVO granskar sedan utredningen.

Patienter och brukare kan inte göra en IVO-anmälan, de kan istället kan de lämna in synpunkter eller klagomål. Dessa ska i första hand ska lämnas till vårdgivaren eller den lokala patientnämnden, men vid uteblivet eller otillfredsställande svar kan IVO ta emot ärendet och gör då en bedömning av om ärendet ska utredas vidare eller inte.

IVO har även i uppgift att utöva tillsyn över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. De utreder fall där den legitimerade utövaren ifrågasätts ur ett patientsäkerhetsperspektiv eller ur förtroende-synpunkt. Grund för utredning kan bla vara anmälan från vårdgivare och apotekspersonal, indikationer från andra myndigheter eller klagomål som kommit in till IVO.

Hur kan en utredning se ut?
Utredningar där hälso- och sjukvårdspersonal förekommer gäller huvudsakligen klagomål eller tillsynsärenden av din specifika legitimation.

Klagomål som rör allvarliga händelser inom vården utreds av IVO om de strider mot patient-säker-hetslagen. Det kan röra sig om allvarlig vårdskada som lett till bestående men eller dödsfall, samt klagomål där patientens självbestämmande eller integritet påverkats i samband med tvångsvård.

Vid beslut om utredning har IVO skyldighet att skyndsamt lämna över anmälan till den vårdgivare som ärendet gäller. Vårdgivaren och berörd hälso- och sjukvårdspersonal får då möjlighet att beskriva sin bild av händelseförloppet. IVO begär handlingar och uppgifter som de behöver för sin utredning. Om ärendet är riktat till enskilda yrkesutövare samlar IVO in personuppgifter för dessa så att de kan kommunicera direkt med de berörda person-erna. IVO skickar sedan handlingar till folkbokför-ingsadressen för den personal som berörs med syfte att ge möjlighet till kännedom om klagomålet och kunna bemöta uppgifterna med en egen beskrivning av omständigheterna i samband med händelsen.

Den som vill yttra sig i ärendet kan skicka in ytt-randet tillsammans med vårdgivarens hand-lingar, eller separat till IVO om det föredras.

Då utredningen är klar skickar IVO ut förslag till beslut till anmälaren, vårdgivaren och berörd personal och det finns då möjlighet att lämna in synpunkter innan slutgiltigt beslut fattas. I beslu-tet tar IVO ställning till om vården varit lämplig med tanke på patientsäkerheten och om lagar och bestämmelser har efterlevts. Det slutgiltiga beslutet skickas ut i en ny försändelse och sedan avslutas ärendet. Beslutet kan innebära kritik mot verksamheten eller enskild hälso- och sjukvårds-personal. Vid allvarlig kritik mot enskild personal kan IVO inleda en ny utredning av dennes yrkes-utövning, vilket i så fall framgår av klagomålsbeslutet.

Vårdgivare och apotek är skyldiga att anmäla om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal t.ex. utgör en fara för patientsäkerheten. IVO öppnar och utreder alltid en utredning om anmälan kommer från en vårdgivare. Ibland sker en bedömning innan ett ärende utreds, det kan vara om anmälaren är en enskild person eller om IVO på eget initiativ öppnar ett ärende baserat på uppgifter från polis, domstol, försäkringskassa eller andra myndigheter.

Skäl till granskning kan vara oskicklighet, olämplighet, sjukdom eller missbruk av alkohol, narkotika eller andra droger. IVO hämtar in uppgifter från bland annat arbetsgivare, vårdkontakter och i vissa fall receptregister. Den person som utreds får möj--lighet att uttala sig om uppgifterna under utredningens gång. I beslutet beslut tar IVO ställning till om det finns någon anledning till kritik eller inte, samt om en anmälan ska göras till Hälso- och Sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). Om IVO:s utredning leder till kritik får den som utreds möj-lighet att lämna in synpunkter innan det slutgiltiga beslutet fattas. Ifall en anmälan görs till HSAN kommer den som utreds att meddelas detta.

Beslut med kritik leder inte till något i det enskilda ärendet, men om en och samma person får många sådana beslut kan IVO gå vidare med en anmälan till HSAN för vidare utredning.

Vid en anmälan till HSAN informeras den som anmäls och får information om vad detta kan leda till, innan anmälan skickas in. HSAN kan i sin tur besluta om treårig prövotid, indragen/begränsad för-skrivningsrätt eller återkallelse av legitimation. Under prövotiden har du rätt att utöva ditt yrke men måste följa den prövotidplan som är uppsatt. •

Mer från Moderna Läkare

Utbränd innan AT

Tema Dålig introduktion, otydlighet om vad som förväntas av en på jobbet och därtill press på att prestera för att få en bra referens till AT-ansökningen. Känns situationen igen? För Sofia ledde en kaosartad arbetssituation till utmattningssyndrom. Vi får ta del …

Läkare i kris och konflikt

Tema Kriser kommer i många skepnader. Moderna Läkare träffar Nicholas Gray, specialistläkare i akutsjukvård med erfarenhet av såväl civila som militära kriser i skarpt läge.

Underläkare är mer utsatta för hot och våld

Tema Under våren genomförde Läkarförbundet en arbetsmiljöenkät som skickades ut till samtliga medlemmar i förbundet. 42 % av förbundets medlemmar svarade på undersökningen och de första delrapporterna från enkäten har fått stor uppmärksamhet. Förbundet släpper nu den fjärde delrapporten, som fokuserar på …

Ordförandeord #4 2022: Kvinna. Liv. Frihet.

Ledare Det känns väldigt tungt att skriva dessa rader. Orden känns så små. Handlingarna känns otillräckliga. Jag är fysiskt trygg där jag befinner mig, men inombords är det rena ”hela havet stormar”. I mitt hemland Iran protesterar kvinnor, flickor, män och …

Negativ forskningstrend kartlagd

Reportage Trots stort intresse för forskning går andelen forskande läkare ned. Läkare är den enda yrkesgrupp som ur ett livslöneperspektiv förlorar på att disputera. Detta enligt en enkät utförd av SYLF och Läkarförbundet.

Tillsammans når vi framgång

Basfackligt Det finns många fördelar med att vara medlem i facket. Den främsta är förmodligen gemenskapen i fackförbundet när det blåser kallt på arbetsplatsen. Du kan som medlem få stöttning, vägledning och hjälp att reda ut oredan som drabbat dig.

Gaffelmottagning ger mer tid till handledning och reflektion för ST-läkare

Reportage Artikeln kommer ursprungligen från årets första nummer av tidningen Sjukhusläkaren. Mer tid för handledning och reflektion. Det lockade ST-läkaren Julia Carlsson till gaffelmottagningen på Prostatacancercentrum vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Mottagningsmodellen för ST-läkare är ett mer effektivt sätt att komma in i …

När blir jag avslöjad?

Tema Under ett förtroligt lunchsamtal säger plötsligt min mycket pålästa och vetenskapligt orienterade kollega att hen i ärlighetens namn inte kan så mycket och mest går och väntar på att resten av kliniken ska inse det. Känner du igen dig? Moderna …

Klockan som tickar

Ledare Bristen på utbildningstjänster är en av SYLF:s högst prioriterade frågor. Vi jobbar stenhårt för att förbättra underläkares möjligheter att så snabbt som möjligt avancera från examen fram till specia­listbeviset.