Det kan göras antingen genom ett lokalt kollektivavtal mellan arbetsgivaren och den lokala läkarföreningen, eller genom över­enskommelse mellan arbetsgivaren och den enskilda arbets­tagaren. En sådan överenskommelse ska föregås av en dis­kussion mellan parterna och arbets­givaren och ska tydliggöra vilka grunder överenskommelsen bygger på. Det ska vara tydligt om övertidsersättningen istället är inkluderad i lönen, till exempel genom att arbetsgivaren klargör hur mycket övertid det kan röra sig om per månad och hur den har värderats i löne­­sättningen. Om förutsättningarna ändras ska över­enskommelsen ses över, lämpligen i samband med lönesamtal.

I praktiken går det ofta till så att man vid nyanställning får ett anställnings­avtal i handen där nej-rutan för rätt till övertidsersättning är förkryssad, även om man inte har diskuterat övertid i förhandlingarna inför anställningen. Förfarandet har förekommit även i Region Halland, där alla legitimerade läkare har fått anställningskontrakt med nej-rutan förkryssad. AT-läkare och underläkare har däremot haft rätt till övertidsersättning.

2019 började SYLF Halland och Hallands läkarförening undersöka saken. Det visade sig att det fanns en rutin i Region Halland från vilken det framgick att alla medarbetare som hade lön över en viss lönenivå inte skulle ha rätt till övertidsersättning. Vi tog kontakt med ombudsman i Stockholm som infor­merade oss om att Region Halland inte ensidigt kan fatta beslut i frågan om det inte finns något lokalt avtal om detta. Något sådant avtal fanns inte.

Om man slentrianmässigt får ett anställningskontrakt med bortkryssad rätt till övertidsersättning i handen utan att det föregåtts av diskussion är det ingen överenskommelse och arbetsgivaren har inte heller levt upp till kravet om att tydliggöra grunderna för överenskommelsen. Detta tillsammans med att det inte fanns något lokalt avtal i frågan, gjorde att vi ansåg att Region Halland bröt mot det centrala kollektivavtalet. SYLF Halland tillsammans med Hallands läkarförening tog upp saken till förhandling med Region Halland och yrkade att alla läkare ska ha rätt till övertidsersättning, oavsett grundlön.

Efter långa diskussioner parterna emellan fick vi sommaren 2020 äntligen gehör för vårt krav. Från och med 1 augusti 2020 har alla i Region Halland rätt till övertidsersättning, oavsett grundlön, och det gäller både de som anställdes 1 augusti 2020 och senare, och de som redan var anställda med förkryssat nej på anställningskontraktet. En stor seger för våra medlemmar! •

Mer från Moderna Läkare