Efter ett decennium av utredningar, remissrundor och diskussioner kan vi i år fira in sommaren med mer än sill och dans, för den 1 juli i år sjösätts så slutligen ST 2021. Den nya förordningen skapades med förhoppningar om bättre rörlighet inom EU för läkare under utbildning och en effektivare progression från student till specialist.

Inom ramen för nya ST finns ett särskilt krav, att man inom de första två åren av sin ST bör uppfylla målen för baskompetensbevis. Bastjänstgöringen (BT) blir därmed en del av nya ST 2021 och ska fungera som en introduktion till läkaryrket och svensk sjukvård. Den nya förordningen gäller för alla som fått läkarlegitimation på något annat sätt än genom AT, det vill säga i nuläget främst de läkare som läst utbildningen utomlands och där erhållit sin legitimation.

Vi vet att det redan nu råder akut specialist­läkarbrist i 19 av 21 regioner.

Det är regionerna runt om i Sverige som ansvarar för ST, och inom ramen för detta även BT. Enligt beräkningar från både Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) innebär det att det behov av BT-platser som finns idag uppgår till ca 800 platser årligen, men regionerna har tillsammans bara lyckats utlysa 150 tjänster för hösten 2021. Regionerna är enligt lag skyldiga att erbjuda BT i en omfattning som motsvarar det planerade framtida behovet av specialistläkare – och vi vet att det redan nu råder akut specialistläkarbrist i 19 av 21 regioner enligt Socialstyrelsens rapporter.

De covidanpassade sommarplanerna har alltså inte ens hunnit börja smidas innan mörka moln tornar upp sig på himlen. För en patientsäker vård behöver vi råda bot på specialistläkarbristen och ge unga läkare en trygg start i yrket med kvalitativ utbildning med handledning. Regionerna verkar omisskännligen ducka det ansvar som ålagts dem, ett mönster vi ser upprepas och som tidigare skapat flaskhalsen med för få AT-platser. SYLF och SLF anser att det behövs en statlig dimensionering och samordning av antalet AT-, BT- och ST-platser för att säkerställa att specialistläkarbehovet täcks. Vi driver frågan hårt gentemot bland annat SKR och Socialstyrelsen i Nationella vårdkompetensrådet, partsgemensamma arbeten och i den offent­liga debatten.

I bästa fall medför ST 2021 utmärkta förutsättningar för en effektiv progression från läkarexamen till specialistbevis, utan onödiga väntetider och oavsett var man läst läkarutbildningen. SYLF gör allt vi kan för att denna möjlighet inte ska glida den svenska sjukvården ur händerna.
Med önskan om en glad sommar! SYLF:s styrelse genom Maria Valeur.

Mer från Moderna Läkare