Chefsföreningen är en yrkesförening inom Läkar­förbundet och arbetar hårt för att få fler läkare att arbeta som just chefer och ledare inom både hälso- och sjukvården och på ledande positioner i samhället.

Medicinskt ledarskap – gemensam väg framåt
Varför är det bra att just läkare är chefer? Tina Crafoord pekar ut den medicinska kompetensen som särskilt viktig:

“Chefsföreningen är övertygad om att sjukvården bedrivs bäst med ett medicinskt tydligt mål, där har läkare som chefer en unik roll och kompetens. Vi tror att beslut som är medicinskt grundade och i samklang med den medicinska utvecklingen ger bättre resultat ur både patient- och samhällsperspektiv.“

Lönen måste spegla det ansvar man faktiskt har.

Tina Crafoord menar att sjukvårdens arbete med covid-19 verkligen satt ljuset på hur viktigt det är med just medicinskt ledarskap:

“Pandemin har varit väldigt tuff och utmanande, men också visat på en otrolig förmåga att ställa om verksamheten. Vi har under det gångna året inte pratat ekonomi eller administrativa hinder, alla förstår att det är det medicinska målet vi måste ta sikte på”, säger Tina Crafoord.

Bättre chefer med rätt stöd
SYLF:s rapport “Ledarskap i framtidens sjukvård” visade att intresset för ledarroller i hälso- och sjuk­vården sjunker ju längre fram man kommer i karri­ä­ren. Det finns flera tänkbara orsaker, menar Tina.

”Vi i Chefsföreningen tror att vi behöver fler tidiga instegsbefattningar för läkare som vill bli chefer. Läkare kan rekryteras till tunga chefsposter utan tidigare erfarenhet, att exempelvis direkt bli verksamhetschef och samtidigt försöka hinna med det kliniska är en nästan omöjlig ekvation. Det gör att man känner sig otillräcklig och tappar intresset. Även personer på andra poster, som medicinskt ledningsansvarig läkare eller studierektor, behöver mer stöd och utbildning i vad ett sådant uppdrag innebär så att man får förutsätt­ningar att utvecklas och bli en bra ledare”, säger Tina Crafoord och fortsätter: “Det är också en lönefråga, som läkare ger det sällan någon större skillnad lönemässigt att ta på sig ett chefsupp­drag. Vi i Chefsföreningen tycker att det är viktigt och självklart att lönen måste spegla det ansvar man faktiskt har.”

Utbildning i ledarskap stärker
För att stärka chefer och ledare i vården har Chefs­föreningen startat en ledarskapsakademi som riktar sig till just chefer.

”Vi som sitter i styrelsen och arrangerar utbildningen har ett brett nätverk och har kunnat hand­plocka de främsta föreläsarna inom ledarskap i vården. Kursen ger också ett kontaktnät för del­tagarna som kan ta stöd och hjälp av varandra.”

En ledarskapspolitik som fungerar gör att Läkarförbundet också får ett bättre genomslag för de övriga fackliga frågorna.

Ledarskapsakademin har blivit väldigt populär och Chefsföreningen har lyckats lyfta upp chefs- och ledarskapsfrågorna högst upp på agendan inom Läkarförbundet. Tina Crafoord förklarar:

“Tidigare har våra frågor inte setts som kärnfackliga, men nu finns det en samsyn kring att en ledar­­skapspolitik som fungerar gör att Läkarförbundet också får ett bättre genomslag för de övriga fackliga frågorna.”

Framtidens ledare
Tina Crafoord betonar att underläkarna är en av de viktigaste grupperna att satsa på när det hand­lar om ledarskap.

“Våra yngre kollegor är våra framtida chefer och ledare! Chefsföreningen har genom Läkarförbundet initierat planering för något vi kallar Ledar­skapsraketen. Det är en förlängning av Ledarskaps­akademin och riktar sig bland annat till de kollegor som är intresserade av chefs- och ledarskap men inte ännu har någon sådan position. Vi tror att kunskap är nyckeln till att våga utvecklas och hoppa på ett ledningsuppdrag.”, säger Tina Crafoord och fortsätter: “En annan hjärtefråga för att ta tillvara engagemang bland yngre kollegor är att förbättra ledarskaps-ST. Där vill vi ha en struktur som fungerar över hela landet”.

Ta steget
När är det då bäst att börja som chef? Tina Crafoord svarar helt självklart:

“Alltid! Man behöver förstå sin profession för att leda den, men man behöver inte vara bäst på det medicinska. Våga bli chef tidigt, vänta inte till senare. De kliniska kunskaperna är färskvara och kommer aldrig kunna vara på topp under ett annat uppdrag, men det kommer tillbaka sedan om man börjar arbeta kliniskt igen. Många har frågat mig varför jag vill ha ledningsuppdrag och det är en intressant fråga egentligen. Det kliniska arbetet är något av det roligaste man kan göra, med direkt återkoppling. I ledande position tar det lite längre tid innan man får se resultatet, men du kan göra stor skillnad för väldigt många.” •

Maria Valeur
Maria Valeur
Underläkare
Mer från Moderna Läkare