Pandemin har lett till att mycket inte har varit som det brukar, detta gäller även den årliga lönerevisionen. Eftersom den centrala avtalsförhandlingen 2020 flyttades fram till hösten blev det ingen lönerevision det året. Istället blir det två lönerevisioner i år. Vad passar då bättre än att gå igenom vad lönerevision innebär och hur det går till?

Årlig löneökning för fast anställda
Lönerevision är den ökning av lönen som ska göras årligen. Hur mycket lönerna ska öka baseras på vad som förhandlats fram på central och lokal nivå, mer om detta senare. De som ingår i lönerevisionen är samtliga tillsvidareanställda som har en månadslön. Det betyder alltså att underläkare som ännu inte fått en ST-tjänst i normalfallet inte ingår. Lönerna för de som inte ingår i lönerevisionen ska också höjas, men detta görs inte på samma systematiska sätt och det sker utan att facket är direkt inblandat.

De som ingår i lönerevisionen är samtliga tillsvidare­anställda som har en månadslön.

Pott baserad på procentsats av nuvarande löner
Hur går det då till? Man börjar med att räkna ihop samtliga löner för alla tillsvidareanställda vid tidpunkten för lönerevisionen. Detta baseras så länge inget annat är överenskommet på lönerna från den 31 mars samma år, eftersom lönerevisionen sker den 1 april. Baserat på alla tillsvidareanställdas löner räknar man ut en pott som utgörs av en framförhandlad procentsats. Denna pott kallas ”garanterat utfall”. Procentsatsen har initialt förhandlats fram centralt av Läkarförbundet och utgör då grunden i en eventuell lokal­för­handling där man kan förhandla fram en bättre procentsats. Man kan även lokalt förhandla till sig andra förbättringar genom att avstå en del av potten, till exempel bättre jouravtal genom att minska procentsatsen. Den centrala förhandlingen kan även resultera i ett så kallat sifferlöst avtal. I detta fall beslutas procent­satsen helt i en lokalförhand­ling. Lönerevisionen för 2020 var sifferlös och procentsatsen beslutades därmed på lokal nivå. Den centrala procentsatsen för 2021 är 2,0 %.

Potten fördelas sedan ut på de tillsvidareanställda vars löner ska revideras. Har man fått ny lön för det innevarande året revideras generellt sett inte den lönen och dessa kallas då nollor. Det dessa nollor genererat till potten, genom att vara med i beräkningarna från den 31 mars, kan därmed fördelas ut på övriga medarbetare.

Dialogmodell och förhandlingsmodell
Det finns två huvudsakliga modeller för hur potten sedan delas ut. Dessa är lönedialogmodellen samt förhandlingsmodellen. Sedan kan man även lokalt besluta att förhandla på annat sätt, till exempel genom att modifiera dessa modeller. Vilken modell man ska använda beslutas i lokal förhandling före själva revisionen. Om den lokala läkarföreningen vill ha förhandlingsmodellen kan inte arbetsgivaren gå emot detta.

Förhandlingsmodellen börjar med att arbetsgivaren tar fram förslag på hur potten ska fördelas på de enskilda medlemmarna. Lönesamtal mellan arbetsgivare och arbetstagare bör ske, men är inte obligatoriskt. Förslaget delges sedan till den lokala läkar­föreningen. Efter detta sker en revisionsförhandling mellan arbetsgivaren och lokal­föreningen. Under denna förhandling motiverar arbetsgivaren varför de vill fördela som de föreslagit. Korrigeringar av förslaget kan göras under dessa förhandlingar. Viktigt att påpeka är dock att det ändå är arbetsgivaren som är lönesättare och läkarföreningen kan bara påpeka när de tycker att något inte är lämpligt. Läkarföreningen kan däremot på detta sätt upp­täcka om något bryter mot avtal eller lagar samt upptäcka återkommande snedfördelningar.

Lönedialogmodellen är det andra alternativet och fungerar annorlunda. Här sker ingen revisionsförhandling mellan arbetsgivaren och lokal­för­eningen. Om man använder denna modell är det obligatoriskt med lönesamtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Arbetsgivaren lämnar därefter sitt förslag till lokalföreningen för avstämning, där lokalföreningen kan kontrollera att hela det garanterade utfallet har fördelats. •

Fakta
Vad gäller för icke- medlemmar?

Hur är det då för de som inte är medlemmar i facket? Deras löner ska också revideras årligen, men i denna revision är inte facket inblandat. Hur mycket dessa personer får i revisionen avgörs helt genom förhandling mellan arbetsgivaren och den enskilda ar­b­ets­tagaren och det finns inget garanterat utfall. Arbetsgivaren kan välja att fördela ut antingen mer eller mindre pengar till denna grupp, dock får inga pengar tas från fackligt anslutna till de som inte är med i facket.


Fakta
Var hittar jag mer information om förhandlingar?

Vill du veta mer? Kontakta din lokala läkar­förening för att få reda på mer om hur för­­handlingarna ser ut på just din arbets­plats.

Vill du engagera dig i förhandlingsfrågor? Hör av dig till oss i din lokala SYLF-avdelning eller läkarförening så berättar vi mer!

Mer från Moderna Läkare