Traditionellt sett har Svenska Privatläkarföreningen samlat taxeläkare. Taxeläkarna är egenföretagare där det finns ett personligt avtal med regi­onen om att få bedriva regionfinansierad sjukvård enligt en särskild ersättningsmodell, taxan. Taxans nivåer förhandlas mellan SKR och Läkarförbundet och fastställs sedan av regeringen som en förordning. Sven Söderberg berättar:

“Vi är allt färre som använder oss av taxan, förr var vi ca 2500 läkare och nu är vi nere på ca 800 stycken. Det kommer inga nyetableringar, så därför minskar antalet kraftigt. Ungefär hälften av våra medlemmar idag är taxeläkare.”

De flesta av de övriga medlemmarna jobbar inom verksamheter som hör till vårdvalen, men det finns ett mindre antal resursläkare och ett fåtal helt privata läkare. Huvuddelen av SPLF:s medlemmar jobbar inom regionfinansierad vård.

Det finns ingen anledning att regionerna ska fungera som 21 olika länder.

Dialog kan ge bättre vårdval
SPLF driver sina frågor både inom Läkarförbundet och direkt gentemot politiker och SKR. Sven Söderberg berättar att SPLF har flera högprioriterade frågor.

“Vi har en hel del vård i Sverige som drivs av stora vårdföretag. Vi i SPLF menar att det behövs mer offentligt finansierad, småskalig professionsdriven vård där läkare får möj­lighet att som egenföretagare utforma vården. En av föreningens mest aktuella uppgifter är att hitta ett alternativ till det nuvarande taxesystemet, ett nytt långsiktigt system med vettiga ersät­t­ningar för offentlig vård i privat regi.”

En annan fråga som Sven lyfter som särskilt angelägen är utformningen av vårdvalen.

“Vi jobbar mycket med att utveckla vårdvalen och ett av huvud­problemen idag är att det är upp till regionerna att själva bestämma vad som ska ingå i vårdvalen, det blir väldigt plottrigt och nationellt helt oöverskådligt. Vi önskar att staten fastställer vad som är rimliga resurser och upp­gifter inom vårdvalen. En så enkel sak som ersättnings­nivåer borde vara desamma över hela landet, det finns ingen anledning att regionerna ska fungera som 21 olika länder. Det blir ojämlik vård för invånarna, det gör mig personligen mycket upprörd.”

Sven Söderberg menar att det saknats en fungerande dialog mellan professionen och regionerna kring hur vårdvalen utformas:

“Då vårdvalen ständigt ändras ute i regionerna blir det för små­företagare helt oförutsägbart hur verksamheten ser ut nästa år. Det ger dåliga förutsättningar för att bedriva en stabil mottagning. Vi i SPLF arbetar hårt för att få en bättre dia­log med regionerna och mer förutsägbarhet och stabilitet i systemen”.

Vill ha fler ST-läkare på privata mottagningar
Medlemmarna i SPLF är specialister men det finns ett stort intresse att locka yngre kollegor och visa på möjligheterna i att vara läkare och småföretagare:

“Vi vill gärna ha fler ST-läkare som utbildar sig hos oss på våra specialistläkarmottagningar. Både för att kunna bidra med utbildning men också kunna dela med oss av hur privat verksamhet kan fungera.”

Det finns inga tydliga riktlinjer för utbildning av ST-läkare inom vårdvalen och det saknas modeller för ersättning till de mottagningar som tar emot ST-läkare. Sven Söderberg berättar att det pågår ett pilotprojekt i Göteborg där ST-läkare delvis får sin utbildning i gynekologi på privata mottagningar som verkar inom taxesystemet.

“Vi i SPLF ser det som ett stort misslyckande att dessa riktlinjer saknas. Det uppstår problem när vi inte får någon ersättning för att utbilda, då tappar vi intäkter och ekonomin går inte runt. Vi behöver hitta en rimlig ersättningsnivå. I öppenvården har vi mängder av vanliga patientfall som knappt finns på sjukhus idag, som är viktiga att få ta del av under sin ST. För oss som specialister är det väldigt stimulerande att få dela med oss av kunskap och få visa upp ett yrke man är stolt över.” •

Korta fakta om
SVEN SÖDERBERG

Ordförande Privatläkarföreningen 2015–2021.
Specialist i geriatrik, allmänmedicin och palliativ medicin.
Taxeläkare på Läkarhuset Hermelinen i Luleå.

Maria Valeur
Maria Valeur
Underläkare
Mer från Moderna Läkare