Socialstyrelsen är ansvarig myndighet för AT-läkare och ST-läkare, de utger så kallade föreskrifter och allmänna råd för tjänsterna. Föreskrifter är bindande, regler som måste följas, medan allmänna råd är rekommendationer för hur föreskrifter kan eller bör tillämpas i praktiken. SYLF har utarbetat en policy för såväl AT som ST, där vi sammanfattar våra ståndpunkter. Du hittar föreskrifterna i sin helhet på Socialstyrelsens hemsida, och våra ståndpunkter på SYLF:s hemsida. Nedan följer en översikt.

Allmäntjänstgöring, AT

AT syftar till att introducera den nyutexaminerade läkaren till arbetslivet, genom både utbildning och arbete som läkare. I Socialstyrelsens föreskrift reglerande AT, SOSFS 1999:5, återfinns målbeskrivningen. Den definierar vad en AT-läkare ska kunna i slutet på varje tjänstgöringsavsnitt, och vid avslutad AT. AT-läkaren ska ha en huvudhand­ledare, som har ett övergripande ansvar för AT-läkarens kompetensutveckling, men även en handledare under varje tjänstgöringsavsnitt.

Schemalagd studietid
I föreskrifterna anges tydligt att AT-läkaren ska ges möjlighet till teoretiska studier samt utbildning i form av exempelvis kurser och konferenser. Planeringen av AT-läkarens studier sker tillsammans med handledaren på respektive avsnitt under AT. Därtill ska AT-läkaren uppmanas till kompetens­utveckling på arbetsplatsen. Detta innebär alltså att den teoretiska kunskapsinhämtningen ska schema­läggas, och ska inte förväntas ske på fritiden eller enbart när den kliniska vardagen så medger.

Externa kurser och studierektor SYLF:s rekommendation
SYLF anser att varje AT-läkare regelbundet bör ha minst fyra timmar per vecka avsatt för formaliserad utbildning eller självstudier, samt bör ges möj­lighet att delta i externa kurser oh konferenser. Det ska finnas en studierektor ansvarig för utbildningens kvalitet. AT-läkare ska få erforderlig hjälp och stöd för att uppnå målen.

Den teoretiska kunskapsinhämtningen ska schema­läggas, och ska inte förväntas ske på fritiden.

Specialiseringstjänstgöring, ST

Det finns två föreskrifter reglerande ST, SOSFS 2008:17, respektive SOSFS 2015:8. Har du fått din legitimation den 1 maj 2015 eller senare, följer du föreskriften från 2015. Har du fått din legitimation tidigare, kan du välja själv. Observera att ansökan om specialistkompetens enligt det gamla regelverket måste vara Socialstyrelsen tillhanda senast den 30 april 2022.

Kompetenskrav för specialistbevis
I föreskrifterna finns målbeskrivningar för alla bas-, gren- och tilläggsspecialiteter. I dessa återfinns s.k. kompetenskrav, vilka måste uppnås för att bevis om specialistkompetens ska erhållas. Här anges även på vilket sätt de olika delmålen uppnås. Det kan vara genom klinisk tjänstgöring under handledning, auskultation, kurser eller själv­ständiga arbeten. Det är däremot inte reglerat hur lång tid som krävs för att uppnå de enskilda delmålen.

Individuellt utbildningsprogram
Varje ST-läkare ska ha ett individuellt utbildningsprogram som utgår från målbeskrivningen för den aktuella specialiteten. Detta ska innehålla den kliniska tjänstgöring och kompletterande utbildning som individen behöver för att uppnå kompetenskraven. Enligt de allmänna råden bör även planerad intern och extern utbildning samt planerad tid för regelbundna självstudier ingå i det individuella utbildningsprogrammet.

Handledning, självstudier och kurser bör regleras i ett ST-kontrakt.

Dokumenterade bedömningar
ST-läkaren ska ha tillgång till en studierektor, som är ansvarig för att samordna den interna och externa utbildningen för klinikens ST-läkare. ST-läkarens handledare och verksamhetschef, eller av denne utsedd specialistläkare, ska kontinuerligt bedöma ST-läkarens kompetensutveckling utifrån målbeskrivningen och det individuella utbildningsprogrammet. Denna bedömning ska dokumenteras. Om en bedömning visar att kompetenskraven inte uppfylls, råder Socialstyrelsen att detta bör leda till en åtgärdsplan, som omfattar revision i det individuella utbildningsprogrammet och justering av verksamhetens utbildning eller tydligare krav på ST-läkaren.

ST-kontrakt rekommendation från SYLF
SYLF anser att alla ST-läkare ska ha schemalagd tid för självstudier, motsvarande minst fyra timmar per vecka, där innehållet planeras i samråd med handledare. Vidare ska möjlighet finnas till deltagande i klinikens ordinarie internutbildning och minst tio dagars extern utbildning årligen, vilket ska finansieras av arbetsgivaren. Handledning, självstudier och kurser bör regleras i ett ST-kontrakt, som är separat från anställningsavtalet och upprättas tillsammans med huvudhandledare, studierektor och verksamhetschef. •

Mer från Moderna Läkare