Sandra Wibom – ordförande SYLF Malmö

Under Almedalsveckan i Visby debatterades sjukvård flitigt. SYLF släppte WSP-rapporten om #läkarläckaget: ”I väntan på AT” som visat att nästan var tredje yngre läkare funderar på att lämna hälso- och sjukvården på grund av låg lön och dålig arbetsmiljö Detta till en kostnad av 200 miljoner kronor per år. I rapporten “Tid till vård ger vård i tid” från McKinsey & Company har kommit fram till att svenska läkare lägger en arbetsdag i veckan på administration. Det är välkänt att kostnaderna och antalet läkare stiger, medan antalet vårdtillfällen och läkarbesök minskar.

På ett seminarium om utbrändhet i digitaliseringens spår pratade panelen om att utmattning beror på höga krav utan att kunna göra rätt och ansvar utan möjlighet till förändring. En arbetsgivare beh­över vara tydlig i sina förväntningar gentemot arbetstagare och definiera syftet med verksamheten, där man också måste våga välja bort oviktiga arbetsuppgifter. Enligt David Eberhard, paneldeltagare och psykiatriker är chefens uppgift är att förenkla för arbetstagaren att fatta egna ansvarsfulla beslut.

Digitaliseringens påverkan på den svenska hälso- och sjukvården diskuterades mellan chefer på SEB, Telia och vår förbundsordförande. Informationshantering kan handla om liv och död, varför sjukvården bör ställa samma krav på digitala system som finanssektorn, där digitalisering av finansiella tjänster medfört att man fått omorganisera radikalt. Telia finns redan idag som en digitaliseringspartner för nya tekniska lösningar inom sjukvården. Dock är globala konkurrenter som Google och Apple inte långt bort med digitala tjänster för hälsa.

I det nya pensionssystemet finns risker med vår generations sena etableringsålder på arbetsmarknaden, enligt en rapport från Skandia som belystes under seminariet ”70 är det nya 50 – men är 30 det nya 20?”. Enligt Pensionsmyndighetens ber­äk­ningar ska unga idag komma ut på arbetsmarknaden vid 23 års ålder, men realiteten för akademiker är bortåt 30 år. Som nybliven 29-årig under-
läkare behöver det privata sparandet vara drygt 6000 kr/månad för att nå 80 procents kompensationsgrad om pension vid 65 års ålder. Dags att börja spara!

I spåkulan på Gotland handlade framtiden om digitalisering och hållbarhet, där mycket finns att lära av näringslivet. Mest kompetens finns bland medarbetarna i en organisation, varför arbetsgivarens uppdrag är att coacha och peka ut riktningen för verksamheten. Radikala förändringar behövs för att minska administrationen och lösningen kan inte vara en förbättring av dagens digitala system, utan designen måste anpassas efter användarens behov. Inom hälso- och sjukvården borde underläkare ses som en resurs, som ska stimuleras med adekvat lön och bra arbetsmiljö för ett långt, friskt och innovativt arbetsliv.

Sandra Wibom

Ordförande SYLF MalmöAda Kapetanovic ordförande SYLF Göteborg
Ada Kapetanovic ordförande SYLF Göteborg
Att leva och andas sjukvårdspolitik med likasinnade under en veckas tid är en dröm för en engagerad lokalavdelningsordförande. Följaktligen var förväntningarna högt ställda när jag i egenskap av stipendiat fick följa med den centrala styrelsen till Almedalsveckan. Sett i backspegeln blev det precis vad jag hade hoppats – ett fackligt bootcamp med nya kunskaper, erfarenheter och inte minst bekantskaper från hela landet.

Jag är otroligt stolt över att representera en organisation som SYLF, som inte bara tydligt tar ställning och vågar göra medlemmarnas röst hörd, utan gör det på ett professionellt och tillgängligt sätt. Som underläkare, patient och anhörig känner jag mig trygg med att vi, morgondagens specialistläkare, tar ansvar för vården även i detta avseende.

Den rapport om väntetiden till AT som SYLF publicerade i Almedalen, och de efterföljande diskus­sionerna i media som denna genererat, har satt underläkares arbetsvillkor och framtidens tillgång på specialistkompetenta läkare på agendan. Att dessa frågor, som länge varit föremål för diskussion inom kåren, nu på allvar har fått genomslag för en bred publik, är stort. Vidare belyser denna framgång vikten av öppna arenor som Almedals­veckan. Med många deltagare från olika sektorer, alla med samma intressen och fullt fokus på evenemanget i fråga, utgör det en unik möjlighet till stor spridning av våra åsikter. Samtidigt har vi möjlig­het till omedelbar respons och diskussion med berörda parter, vare sig de är politiker, arbets­givare, patientorganisationer eller intresserade privatpersoner. I dagens digitala samhälle med sitt ständiga informationsflöde, kan det vara svårt att lämna ett bestående intryck. Det personliga mötets betydelse får inte underskattas.

Vikten av kommunikation blev för mig under Almedalsveckan än mer tydlig. För att kunna påverka räcker det inte med att synas, nyckeln är på vilket sätt detta sker. Hur våra frågor presenteras för de som inte nödvändigtvis är hemma­stadda i bussarongernas och kulvertarnas värld, är avgörande för att budskapet ska nå fram.

Full av inspiration och entusiasm ser jag nu fram emot hösten och de utmaningar den har att erbjuda.

Ada Kapetanovic

Ordförande SYLF Göteborg

Mer från Moderna Läkare