fbpx
Hoppa till innehåll

SYLF Blekinge bevakar ST-kontrakten

Text: SYLF Blekinges styrelse
Lokalfackligt

Det förvaltningsövergripande ST-kontraktet i Reg-ion Blekinge är ett ramverk för ST-läkarens tjänst-göringstid. Redan 2015 genomförde SYLF Blekinge en ST-enkät, där det framkom att ST--läkarna inte fick tillgång till den mängd studietid som ST-kontraktet anger (2-4 h/v). Det framkom då också att ST-läkarna ofta behövde rycka in på akuten eller sköta sin administration under studietiden. Merparten av de ST-läkare som jobbar i regionen idag har skrivit under ett ST-kontrakt. Det har dock kommit signaler om att ST-kontraktet inte efterlevs, varför SYLF Blekinge våren 2021 genomförde en ny ST--enkät för att identifiera eventuella problem. Resultaten av enkäten har sammanfattats i en rapport som presenterats för arbetsgivaren i samband med studierektorsmöte, för att diskutera hur efterlevnaden av ST-kontraktet ska förbättras.

Merparten av de ST-läkare som jobbar i regionen idag har skrivit under ett ST-kontrakt.

I enkäten framkom att mindre än hälften av de svarande har den schemalagda handledningen om 1 h/vecka som kontraktet anger. Detsamma gäller schemalagd studietid, där knappt hälften får tillräckligt. För många går studietiden förlorad till administration eller till att rycka in på jouren. SYLF Blekinges budskap till arbetsgivaren är att om handledning eller studietid går förlorad p.g.a. att ST-läkaren behöver täcka upp på jouren måste den få tas igen. Om den går åt till administration måste tid för detta avsättas i schemat. 

Få som svarat på enkäten har genomfört sitt kvalitetsarbete respektive vetenskapliga arbete, trots att fördelningen av svarande är relativt jämn över de fem år som ST:n omfattar. Detta skulle kunna bero på slumpen, men farhågan är att det är svårigheter med att genomföra arbetena som gör att ST-läkarna väljer att skjuta upp dem. I enkäten framkommer att det är svårt att hitta en handledare till det vetenskapliga arbetet. Det finns ingen tydlig organisation kring hur detta ska gå till och varje ST-läkare blir lämnad att ensam lösa problemet. SYLF har därför som en åtgärd föreslagit att arbetsgivaren sluter ett avtal med Södra Sjukvårdsregionen så att Region Blekinges ST-läkare kan få tillgång till handledare på universitetsorten.

Enkätsvaren indikerar också att ST-läkarnas kollegor inte alltid förstår i vilken utsträckning utbildningstjänsten kräver att ST-läkarna genomgår praktik och utbildning utanför den ordinarie verksamheten. Det är inte rimligt att ST-läkarna bemöts på ett sätt som gör att de får dåligt samvete över att de är frånvarande från verksamheten på grund av obligatoriska arbetsuppgifter. Vi har där-för föreslagit att studierektorerna informerar klinikerna om vad det innebär att göra ST och att man gör en översyn av behovet av förnyad handledarutbildning.

SYLF Blekinge fortsätter att arbeta med dessa frågor och för dialog med arbetsgivaren för att belysa hur ST-läkarnas situation behöver förbättras. •

Mer från Moderna Läkare

Satsa på ledarskaps-ST!

Ledare Tack vare medicinska framgångar lever vi längre, men vi hinner också bli sjukare innan vi lämnar jordelivet. Patienter vars komplexitet aldrig tidigare skådats radar upp sig på vårdcentraler, akutmottagningar och i avdelningskorridorer. Trots detta är de chefer som leder verksamheterna …

Ordförandeord:

Fackligt Om vi hade levt för 100 år sedan skulle bara 1 av 10 ha fått betalt för att arbeta som läkare. Övriga skulle, om vi hade haft tur, fått boende eller mat av arbetsgivaren. Men bara ibland. Lönen var låg: en …

Läkare – inom industrin

Basfackligt De flesta läkare som arbetar i Sverige är anställda av regionerna, men det kan vara bra att påminnas om att vår arbetsmarknad är bredare än en karriär inom den offentliga sjukvården, medicin-industrin och medicinsk teknik utvecklas ständigt och erbjuder helt …

Regionala samarbeten är framtiden

Lokalfackligt Hur mobiliserar vi oss bäst mot en stor arbetsgivare? I Västra Götaland har SYLF:s lokalavdelningar gått ihop i ett lokalt nätverk för att bli en starkare kraft i regionen.

SYLF 100 år: Så vill SYLF att framtiden ska se ut!

Fackligt SYLF:s femåriga strategi sätter agendan för föreningens arbete framåt. Lönerna ska bli bättre, tiden till specialist ska bli kortare, fler läkare ska ges möjlighet till chefskap och det ska löna sig att forska och undervisa. Dessutom ska SYLF fortsätta att …

På väg mot konstgjorda organ

Tema Fylla ut håligheter efter operation med kroppseget material. Öka tillgången på vävnad för transplantation. Minska mäng­den immundämpande behandling och komplikationer. De potentiella tillämpningarna för framtidens 3D-bio­skriv­ning är många, och möjligheterna svindlande.

Läkaretik på sociala medier (Gör inte bort dig på nätet)

Tema Kluriga patientfall och spännande medicinska diskussioner på nätet kan vara lockande, men ibland svårnavigerade, både när det handlar om lagen och om Läkarförbundets etiska regler. Torsten Mossberg, ordförande för Etik- och Ansvarsrådet (EAR), gör en snabbgenomgång av kluriga situationer på …

En framgångsmedicin

Lokalfackligt Att engagera sig fackligt är både spännande och lärorikt, men att åstadkomma förändring kan kräva tålamod! Jag kommer att tänka på en kursare som apropå livet som småbarnsförälder berättade: ”Nio av tio gånger är det konflikt och bråk, men den …