Under 2019 och 2020 ökade intresset för att engagera sig fackligt i Skaraborg rejält, inte minst tack vare vår före detta ordförande Albin Thorén. I vintras påbörjades ett arbete med att kartlägga arbetsförhållanden för underläkare före AT på Skaraborgs sjukhus. Genom att ta fram löne­statistik fick vi namn på samtliga 50 underläkare som 2019 arbetat på sjukhusen i Skövde, Lidköping och Falköping. Vi tog fram en enkät som täckte frågor om löneförhandling, arbetsintervju, introduktion, handledning och ansvarsnivå. Enkäten skickades ut till underläkare med tillgänglig e-postadress. Av dessa svarade 34 personer, runt 80 %. Det visade sig att ingen av de svarande hade erbjudits löneförhandling, hälften hade inte haft någon arbetsintervju och endast en femtedel hade en formell handledare. Både kvalitet och förekomst av introduktion varierade kraftigt. Förslag till förbättringar från underläkarna själva rörde bl.a. bättre och längre introduktion, möj­lighet till handledning, högre lön och möjlighet att gå HLR-kurs.

Stora löneskillnader inom regionen
Enkätsvaren och lönestatistiken gav en bra kun­skapsgrund för att börja arbeta aktivt med underläkarfrågor. Det visade sig att medianlönen per månad 2019 låg på 28 500 för examinerade under­läkare i Skaraborg, vilket i år steg till 29 000 kr. Vi tog fram jämförande statistik för 2020 från andra sjukhus i regionen. Det framkom att Sahlgrenska Universitetssjukhuset hade 30 300 kr som lägstalön för examinerade underläkare – vilket kunde användas som argument för att få upp lönenivån i Skaraborg. Eftersom Västra Götalands­regionen har sammanhållen lönepolitik medförde detta att de flesta underläkare i Skaraborg fick en rejäl löneförhöjning.

Det visade sig att ingen av de svarande hade erbjudits löneförhandling, hälften hade inte haft någon arbetsintervju och endast en femtedel hade en formell handledare.

Uppföljande arbete för att se trender
Planen framöver är att engagera klinik- och verksamhetschefer i vårt arbete, och tillsammans med dem arbeta fram bättre arbetsmiljöer för våra under­läkare. Baserat på bl.a. enkätsvaren tycks Skara­borgs sjukhus vara en bra arbetsplats för underläkare före AT, men det finns en del kvar att förbättra. Vi kommer att skicka ut en ny enkät till de som arbetat under 2020 för att utvärdera om något förbättrats eller försämrats och vilka frågor SYLF Skaraborg bör fokusera på i första hand. Framöver avser vi att nå ut till underläkarna inom primärvården för att utvärdera deras arbetsförhållanden. Många underläkare går vidare till att bli AT-läkare på samma sjukhus, och vi från SYLF Skaraborg vill att deras första upplevelse av läkaryrket skall vara så trygg och värdefull som möjligt, med tillgång till bra handledning och skälig lön.

Text: SYLF Skaraborgs styrelse genom vice ordförande Louise Karlsson

Mer från Moderna Läkare