Hoppa till innehåll
Fullmäktige 2023
Anmälan till fullmäktige 2023

Anmälan till fullmäktige 2023

Delföreningarna utser delegater som ska representera deras medlemmar vid Fullmäktige. Antalet delegater som varje förening kan anmäla baseras på antalet medlemmar varje förening har. Enskilda medlemmar har inte rätt att delta vid mötet.


Vad är Läkarförbundets Fullmäktige?

Läkarförbundets Fullmäktige är Läkarförbundets högst beslutande organ som träffas en gång per år. Under mötesförhandlingarna diskuterar man förbundets verksamhet och inriktningar. Via påverkanstorg diskuteras de motioner och propositioner som inkommit till fullmäktige. Fullmäktige beslutar också om ansvarsfrihet för styrelsen samt fastställer verksamhetsplanen, budget och medlemsavgifter.

Alla medlemmar och delföreningar har rätt att skriva motioner till Läkarförbundets fullmäktige för att påverka inriktningen av förbundets arbete. Motionstiden inleds den 9 augusti och avslutas fredagen den 8 september vid midnatt. Läs mer om motioner till fullmäktige.

Läkarförbundet fyller 120 år och middagen med dans hålls i Blå Hallen, Stadshuset, på kvällen den 8 november. Klädkod: Jubileumsfin

Vilka har rätt att delta?

De 25 lokala läkarföreningarna, de åtta yrkesföreningarna och Sveriges läkarförbund Student utser cirka 140 delegater som ska representera dem vid fullmäktige. Hur många delegater varje förening kan anmäla baseras på antalet medlemmar föreningen har. I mandatfördelningen kan du se hur många delegater din förening kan skicka till Fullmäktige. Som delföreningar i Läkarförbundet har specialitets- och intresseföreningarna rätt att skicka observatörer.

Enskilda medlemmar har inte rätt att delta.

Ur Läkarförbundets stadga

§ 21 Vid bestämmandet av det antal fullmäktige som yrkesförening och lokalförening ska utse, tillgodoräknas föreningen en röst för varje till Läkarförbundet den 1 i den fjärde månaden innan fullmäktigemötet ansluten medlem av föreningen, dock inte för varaktigt icke yrkesverksam medlem eller associerad medlem.

Yrkesförening och lokalförening ska utse en fullmäktig för varje påbörjat antal röster motsvarande aderton promille av det sammanlagda antalet medlemmar i yrkesföreningarna respektive lokalföreningarna.

Sveriges läkarförbund Student ska utse tolv fullmäktige.

2022 var beräkningsdagen lördagen den 9 juli.

 

§ 23 (Utdrag, st.6)

Ledamot av FS och valberedning, revisor samt tjänsteman i förbundets kansli har rätt att delta i fullmäktiges förhandlingar och få sin mening antecknad till protokollet. Samma rätt tillkommer en representant för varje specialitetsförening och intresseförening, liksom en företrädare vardera för varje delförening med fullmäktigemandat som endast har ett mandat vid det aktuella fullmäktigemötet.

Kostnader för lokalföreningarna
Lokalföreningar faktureras i efterhand en kostnad på 1 500 kronor per deltagande fullmäktigeledamot. Summan avser resa till och från fullmäktige och en hotellnatt. Eventuell ytterligare hotellnatt bekostas av lokalföreningen. Ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas av förbundet.

Kostnader för yrkesföreningarna, SLF Student samt observatörer
Kostnader för delegater från yrkesföreningarna, SLF Student samt alla observatörer bekostas i sin helhet av respektive förening. Det innebär resa till och från fullmäktige, hotell samt ersättning för förlorad arbetsinkomst. Detta gäller även kanslianställda. Föreningarna faktureras i efterhand.

Kostnader för medverkande kanslianställda

Läkarförbundet vill gärna inkludera delföreningarna mer i fullmäktige. Kostnader för resa och hotell för kanslianställda vid yrkes- och lokalföreningar som medverkar vid fullmäktige för SLFs räkning och inte bor i Stockholm betalas av förbundet. För anmälan av medverkade kanslianställda, maila: FUM2023@slf.se