Hoppa till innehåll
Fullmäktige 2023
Valberedningens förslag 2023

Valberedningens förslag 2023


Allmän motivering till valberedningens förslag

Valberedningen har på olika sätt följt förbundets verksamhet under året, framförallt genom att närvara på olika möten inom förbundet, men förstås också via traditionella och sociala medier. Valberedningen har samtalat med en representant från 31 av 34 lokal- och yrkesföreningar. Syftet med samtalen har varit att få en bild av hur man uppfattar förbundsstyrelsens arbete runt om i förbundet och i landet, kartlägga vilka kompetenser man vill se i förbundsstyrelsen samt att få fram vilka fackliga frågor som uppfattas som centrala just nu. Ytterligare en viktig punkt vid årets samtal har varit att skapa engagemang för valet till förtroendemannarevisor.

Valberedningen lägger här fram ett förslag till förbundsstyrelse som har goda förutsättningar för att arbeta för alla medlemmars bästa under både det kommande året och på lång sikt. Med detta förslag finns det hos ledamöterna finns den nödvändiga bredden av kompetenser och erfarenheter både vad gäller förhandling, basfackligt arbete och politiskt påverkansarbete, samt viktiga egenskaper såsom samarbetsförmåga, god kommunikation, exekutivitet och lyhördhet. Ledamöterna i förbundsstyrelsen skall var för sig och som helhet representera och arbeta för alla förbundets medlemmar.

Valberedningen lägger fram sitt förslag i konsensus.

Valberedningen föreslår

1. som mötesordförande 

Niki Shams

2. som vice mötesordförande

Paula Wallmon

3. som förste vice ordförande under tiden till och med ordinarie FM 2025

Lars Rocksén

4. som ledamöter i förbundsstyrelsen under tiden till och med ordinarie FM 2025

Tina Crafoord (omval)

Christofer Lindholm (omval)

Gabriella Schanning (omval)

Anna Rask Andersen (omval)

Annika Östling (nyval)

Elin Karlsson (nyval)

5. som förtroendemannarevisor under tiden till och med ordinarie FM 2026

Emma Spak (nyval)

6. som förtroendemannarevisorssuppleant under tiden till och med ordinarie FM 2026

Torsten Mossberg (nyval)

(7) som förtroendemannarevisorssuppleant under tiden till och med ordinarie FM 2024

Benny Stålberg (fyllnadsval)

8. som auktoriserad revisor för verksamhetsåret 2023

Veronica Carlsson, PwC


Valberedningen 2022-2023

Valberedningen har bestått av:

 • Kristina Jennische (ordförande)
 • Ulrika Mattsson (vice ordförande)
 • Kristin Arthur (sekreterare)
 • Sven Söderberg
 • Jakob Nyhlén

Suppleanter:

 • Cecilia Nordenson
 • Robert Svartholm
 • Björn Gunnarsson
Valberedningens uppdrag

Valberedningens formella uppdrag regleras i paragraferna 38 och 39 i Sveriges läkarförbunds stadgar.

§ 38 Valberedningen består av en ordförande, fyra övriga ledamöter och tre suppleanter. Beredningen utser inom sig vice ordförande samt sekreterare. Den sammanträder på kallelse av ordföranden.

§ 39 Valberedningen ska till ordinarie FM förbereda förekommande val enligt §§ 23 och 24. Den ska därvid bereda förbundets delföreningar tillfälle att till beredningen lämna förslag till val. Delföreningarnas förslag till val av förtroendemän och förbundskansliets förslag till val av auktoriserad revisor ska skriftligen vara valberedningen tillhanda senast sextio dagar före mötet. Beredningen ska tillställa fullmäktige sina valförslag senast en vecka före FM.

Beredningen ska i sina förslag eftersträva allsidigast möjliga sammansättning av förbundets förtroendemannaorgan och därvid särskilt beakta jämställdhetsaspekten.

Ta del av valberedningens samlade handlingar (PDF)

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare