Hoppa till innehåll

Forskningsfond

Sveriges läkarförbunds Forskningsfond är en stiftelse som delar ut stipendier till forskning med en etisk inriktning. Forskningen ska avse medicinsk etik eller etik med anknytning till sjukvården. Fonden förvaltas av Läkarförbundets förbundsstyrelse och stipendier delas ut varje år.

Ansökan, forskningsplan och meritförteckning ska vara inskickad senast den 1 april 2024.

Har du några frågor, kontakta emma.jonsson@slf.se

Anslags- eller stipendiemottagare måste varit medlem i Sveriges läkarförbund i sex månader när ansökningstiden går ut.

Stipendium 2023

Anna Lindblad tilldelades ett stipendium med en summa om 40 000 kr med följande motivering: ”För en spännande studie som syftar till att identifiera etiska aspekter på och etiska argument rörande den kontroversiella frågan om användning av hallucinogener inom palliativ vård.”

Digitaliserad ansökan

Nu kommer ansökan att ske digitalt via ”mina sidor”.

Vi tar endast emot digitala ansökningar till Forskningsfonden och följande frågor ska besvaras i din ansökan:

 • Motivering om på vilket sätt forskningen faller inom området medicinsk etik/etik med anknytning till sjukvården.
 • En redovisning av vilka frågor som avses belysas samt den teoretiska ansatsen för forskningen.
 • Hur resultatet är tänkt att redovisas.
 • Hur denna forskning är relaterad till annan forskning inom området

Exempel på tidigare studier som erhållit bidrag har rört exempelvis

 • För en aktuell och angelägen studie rörande medicinsk-etiska prioriteringsbeslut om intensivvård under covid-19 pandemin
 • För en viktig studie med tydligt etikfokus rörande beslut om vårdnivå för inneliggande äldre covid-19 patienter under pandemin.
 • Värderingar och attityder hos personal inom kvinnosjukvården och hur dessa kan påverka prioriteringar och behandlingsbeslut
 • Beslutsprocessen kring och de etiska resonemang som aktualiseras inför intagning av patienter på intensivvårdsenhet
 • I vad mån forskningsprojekt inom svensk humanforskning utförs i enlighet med vad som angetts i ansökan om etikprövning
 • Hur kulturella och samhällsekonomiska förutsättningar kan influera bedömningar i vardagsetiska frågor
 • Etiska problem med fokus på prioriteringsplattformens tillämpning inom svensk sjukvård. Är medfinansiering förenlig med målsättningen att främja god vård på lika villkor?

 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare