Hoppa till innehåll

Forskningsfond

Sveriges läkarförbunds Forskningsfond är en stiftelse som delar ut stipendier till forskning med en etisk inriktning. Forskningen ska avse medicinsk etik eller etik med anknytning till sjukvården. Fonden förvaltas av Läkarförbundets förbundsstyrelse och stipendier delas ut varje år.

Ansökan med bifogad forskningsplan och meritförteckning ska vara inlämnad till Läkarförbundet senast den 1 april 2023. Adress: Sveriges läkarförbund, Att: Emma Jonsson, Villagatan 5, 114 32 Stockholm.

Anslags- eller stipendiemottagare måste varit medlem i Sveriges läkarförbund i sex månader när ansökningstiden går ut.

Exempel på tidigare studier som erhållit bidrag har rört exempelvis

  • För en aktuell och angelägen studie rörande medicinsk-etiska prioriteringsbeslut om intensivvård under covid-19 pandemin
  • För en viktig studie med tydligt etikfokus rörande beslut om vårdnivå för inneliggande äldre covid-19 patienter under pandemin.
  • Värderingar och attityder hos personal inom kvinnosjukvården och hur dessa kan påverka prioriteringar och behandlingsbeslut
  • Beslutsprocessen kring och de etiska resonemang som aktualiseras inför intagning av patienter på intensivvårdsenhet
  • I vad mån forskningsprojekt inom svensk humanforskning utförs i enlighet med vad som angetts i ansökan om etikprövning
  • Hur kulturella och samhällsekonomiska förutsättningar kan influera bedömningar i vardagsetiska frågor
  • Etiska problem med fokus på prioriteringsplattformens tillämpning inom svensk sjukvård. Är medfinansiering förenlig med målsättningen att främja god vård på lika villkor?

 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare