Hoppa till innehåll
Nyheter
Förbättrat pensionsavtal från 2023

Förbättrat pensionsavtal från 2023

Sveriges läkarförbund och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tecknat avtal som innebär att det görs en ökad avsättning till den premiebestämda tjänstepensionen från den 1 januari 2023.
Nyhet
Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale signerar det nya pensionsavtalet som börjar gälla 1 januari 2023

- Vi har under lång tid arbetat för att få till ökade avsättningar och det är därför glädjande att vi nu får till en höjning i det nya avtalet som i förlängningen ger högre pensioner till våra medlemmar. Vi ser också att det nya pensionsavtalet ger större flexibilitet att röra sig mellan olika sektorer på arbetsmarknaden. Avslutningsvis är vi nöjda med att avtalsförhandlingarna resulterat i att de som idag har en förmånsbestämd pension kan välja att kvarstå, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande Läkarförbundet.

Läkarförbundet har sedan tidigare ett förmånsbestämt pensionsavtal med arbetsgivarna för alla som arbetar i kommun eller region kallat KAP-KL. Sedan tidigare finns även ett pensionsavtal som kallas AKAP-KR som nu förbättras. AKAP-KR kommer framöver främst omfatta läkare födda 1986 eller senare samt nyanställda efter den 1/1 2023. Det finns dock övergångsbestämmelser, se frågor och svar.

Ökningen i det nya pensionsavtalet AKAP-KR från 4,5 till 6 procent för lön under ca 44 000 och från 30 till 31,5 procent för lön över ca 44 000. Höjningen berör främst läkare anställda födda 1986 och senare eller de som börjar ny anställning efter årsskiftet som kommer att omfattas av pensionsavtalet AKAP-KR.

En viktig del i uppgörelsen är att anställda före årsskiftet som är födda före 1986 som idag omfattas av förmånsbestämda pensionsavtalet KAP-KL och har ett förmånsbestämt intjänande kommer att vara kvar i de villkor som gäller idag. Detta gäller även om man byter arbetsgivare inom kommun- och regionsektorn om glappet mellan anställningarna är maximalt 90 kalenderdagar. Du som läkare kan alltså byta jobb efter 2022 och stanna kvar i samma sektor och fortsatt ha samma avtal om du börjar din nya anställning senast tre månader (90 dagar) efter att du avslutar tidigare anställning. Detta gäller även om du prövar på att arbeta inom annan sektor. Det viktiga är att glappet mellan de båda anställningarna i kommun- och regionsektorn inte blir längre än maximalt 90 kalenderdagar. 

Överenskommelsen innehåller också övergångsregler med tilläggspremier om man väljer att byta från KAP-KL till AKAP-KR.

Läkarförbundet har även träffat en separat överenskommelse med SKR om informationsbehovet riktat till läkare som rör sig mellan sektorer med olika pensionsavtal och att arbetsgivaren uppmärksammar individen på eventuella konsekvenser för pensionen.

Frågor och svar - förbättrat pensionsavtal från 1 januari 2023

Vi nämner brytgränsen 7,5 inkomstbasbelopp. För 2022 innebär det en årsinkomst på 532 500 kr, vilket motsvarar en månadslön på drygt 44 300 kr. Ett inkomstbasbelopp 2022 är 71 000 kr.

Frågor och svar - förbättrat pensionsavtal från 1 januari 2023

Det nya avtalet innebär att premiepensionsavsättningen ökar med 1,5 %. Det ger 6 % för lön under 7,5 inkomstbasbelopp samt 31,5 % på lönedelar mellan 7,5 – 30 inkomstbasbelopp.

– Det är glädjande att anställda i kommun- och regionsektorn får högre pensionsavsättning som innebär en högre pension, säger Sofia Rydgren Stale ordförande Läkarförbundet.

Det är en anpassning utifrån ett förändrat mer flexibelt yrkesliv där läkare oftare byter jobb, något som förmånsbestämda pensionssystem inte riktigt är anpassade för. Detta i kombination med ett längre yrkesliv i takt med att livslängden ökar. Det blir också ett enklare system att förstå.

Det finns övergångsbestämmelser för de läkare som har ett pågående förmånsbestämt intjänande till ålderspension. De kvarstår i KAP-KL och ges möjlighet att välja AKAP-KR med tillägg av extra premier. Det finns också andra övergångsbestämmelser för att fånga upp de som uppnår lön över 7,5 inkomstbasbelopp inom några år.

Till allra största del kommer de anställda att omfattas av AKAP-KR från och med den 1 januari 2023. Födda 1958-1985 kommer därmed automatiskt att föras över från KAP-KL till AKAP-KR, men det finns undantag för vissa som fortsätter att omfattas av KAP-KL, se nedan.

AKAP-KL byter namn till AKAP-KR. ”L” har bytts ut till ett ”R” i namnet eftersom Landsting numer är Region. Du behöver inte göra någonting, Du omfattas automatiskt av de nya villkoren i AKAP-KR och du får del av de höjda pensionsavsättningarna.

Nej, enbart i AKAP-KR. I KAP-KL är den avgiftsbestämda delen fortsatt 4,5 % på hela lönen upp till 30 inkomstbasbelopp.

AKAP-KR är en helt avgifts-/premiebestämd tjänstepension. (Begreppen ”avgiftsbestämt” och ”premiebestämt” är samma sak.)

KAP-KL innehåller två delar, en avgifts-/premiebestämd del för hela lönen och en del för lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp som kallas för förmånsbestämd.

Avgifts-/premiebestämd pension innebär att arbetsgivaren betalar premier i förhållande till lönen. Pensionens storlek beror på hur mycket pengar arbetsgivaren betalar in och hur kapitalet förräntas. Arbetstagaren kan välja placering av pengarna hos någon av de försäkringsgivare som är anslutna till systemet.

Förmånsbestämt = andel av lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Andelen beräknas utifrån anställningstid och lön under en beräkningsperiod. Eftersom du får en andel av lönen är det arbetsgivaren som betalar din pension månatligen livet ut.

Tjänstepension tjänas inte in för lönedelar över 30 inkomstbasbelopp, dvs på årsinkomster som 2022 överstiger 2 130 000 kr.

Frågor om övergångsbestämmelserna

Nej, om du är född 1958 – 1985 och har haft en anställning någon gång under perioden den 1 oktober – 31 december 2022 och börjar ny anställning inom avtalsområdet någon gång under perioden den 1 januari – 31 mars 2023, så omfattas du också av övergångsbestämmelserna.

Det finns dock en viktig skillnad som bara gäller om du är anställd i avtalsområdet den 2022-12-31 och den 2023-01-01:  Om du har en fast lön som den 2022-12-31 överstiger 44 375 kr fortsätter du att omfattas av KAP-KL. Lönen multipliceras med 12 för att nå upp över brytgränsen på 7,5 inkomstbasbelopp. Fasta lönetillägg räknas med i löneunderlaget, däremot inte rörliga tillägg. Du som byter arbete under året eller du som får lön över brytgränsen först under senare tid ska därmed inte gå miste om förmånsbestämd pension. Detta gäller alltså oavsett om du har kort eller lång anställningstid och oavsett när du fått löneökning. Det väsentliga är att du har en fast lön som den 31 december 2022 överstiger 44 375 kr och att du är anställd i avtalsområdet den 31 december 2022 och den 1 januari 2023.

Kvarstående i KAP-KL

Du som är född 1958 – 1985 fortsätter att omfattas av KAP-KL och förmånsbestämt intjänande även efter årsskiftet 2022/23 genom övergångsbestämmelser. Det gäller under förutsättning att du uppfyller någon av nedanstående kriterier:

  • Om du har en livränta beräknad för förmånsbestämd ålderspension per den 2022-12-31. Du har därmed ett pensionsunderlag, dvs en genomsnittlig årsinkomst över 532 500 kr i beräkningsperioden hos din arbetsgivare, eller
  • om du har en livränta beräknad för förmånsbestämd ålderspension från anställning i avtalsområdet någon gång under perioden 2022-10-01 till 2022-12-31 samt påbörjar ny anställning inom avtalsområdet någon gång inom perioden 2023-01-01 till 2023-03-31.

Om du inte uppfyller någon av ovanstående punkter kan du omfattas av KAP-KL om du istället uppfyller nedanstående punkt:

  • Om din fasta lön överstiger 44 375 kr den 2022-12-31. Lönen multipliceras i så fall med 12 för att nå över 7,5 inkomstbasbelopp. Fasta lönetillägg räknas in i löneunderlaget, men inte rörliga tillägg. Detta gäller oavsett om du har kort eller lång anställningstid. OBS! Förutsättningarna i denna punkt gäller endast om du är anställd i avtalsområdet den 2022-12-31 och den 2023-01-01.

Kompletterande information kommer för dig som är timanställd.

De som anges ovan fortsätter att omfattas av KAP-KL och ges möjlighet att byta till AKAP-KR. Mer info om byte till AKAP-KR och extra premier i samband med bytet kommer senare.

Även födda 1957 och tidigare fortsätter att omfattas av KAP-KL samt de som påbörjat uttag av förmånsbestämd pension från KAP-KL eller som har beviljats särskild avtalspension. Dessa grupper kan inte välja att byta till AKAP-KR.

Hantering av arbetstagare som har sjukersättning eller arbetsskadelivränta kommer att utredas av parterna under hösten 2022.

Här tillämpas den metod som gäller redan idag i KAP-KL. Det innebär att en livränta beräknas utifrån ett pensionsunderlag som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Det motsvarar i 2022 års nivå 532 500 kr i årsinkomst. Det är flera årsinkomster hos din nuvarande arbetsgivare som ligger till grund för beräkning av pensionsunderlaget. Även rörliga tillägg ingår. Det är de 9-7-5 åren som är viktiga. Det innebär att man inte tittar på lönen 2022, inte heller lönen 2021. Däremot tittar man på inkomsterna de sju åren dessförinnan 2014 – 2020. Om genomsnittet för de fem bästa inkomståren överstiger 7,5 inkomstbasbelopp år 2022, ja då beräknas en livränta för 2022.

Om du varit anställd färre år än de 9-7-5 åren, beräknas förmånsbestämt intjänande utifrån genomsnittet av lönerna de hela kalenderår du varit anställd hos din arbetsgivare. Det finns även metoder att beräkna livränta för kortare anställningstider.

Om du är anställd den 2022-12-31 och den 2023-01-01 beräknas en livränta vid årsskiftet. Om du omfattas av övergångsbestämmelserna på grund av anställning någon gång under perioden 2022-10-01 – 2022-12-31 tittar man på den livränta som beräknats någon gång under den tiden.

Ja, om du har en fast lön som den 2022-12-31 överstiger 44 375 kr. Lönen multipliceras med 12 för att nå över 7,5 ibb. Fasta lönetillägg räknas också med i löneunderlaget, dock inte rörliga tillägg. Detta gäller oavsett om du har kort eller lång anställningstid och oavsett när du fått en löneökning. Det väsentliga är att du har en fast lön som den 31 december 2022 överstiger 44 375 kr. Förutsättningen för att ovanstående ska gälla är att du är anställd i avtalsområdet den 2022-12-31 och den 2023-01-01.

Bakgrunden till ovanstående är att du som får löneökning först under senare tid, inte ska gå miste om förmånsbestämd pension.

Ja, om du har en fast lön som den 2022-12-31 överstiger 44 375 kr. Lönen multipliceras med 12 för att nå över 7,5 ibb. Fasta lönetillägg räknas också med i löneunderlaget, dock inte rörliga tillägg. Detta gäller oavsett när du påbörjat din anställning och oavsett om du byter arbete inom avtalsområdet eller om du kommer in i avtalsområdet från annan sektor. Det väsentliga är att du har en fast lön som den 31 december 2022 överstiger 44 375 kr. Förutsättningen för att ovanstående ska gälla är att du är anställd i avtalsområdet den 2022-12-31 och den 2023-01-01.

Bakgrunden till ovanstående är att du som byter arbete under året inte ska gå miste om förmånsbestämd pension.

Det kan i många fall bli så att kvalifikationen för att omfattas av KAP-KL blir en ”dubblett”, men det leder inte till någon skillnad. Du fortsätter att omfattas av KAP-KL med möjlighet att byta till AKAP-KR under våren 2023.

Du kommer att få besked om du även efter årsskiftet 2022/23 omfattas av KAP-KL och i så fall ges möjlighet att i stället välja AKAP-KR med extra premier. Besked kommer att lämnas efter årsskiftet/under våren 2023.

Ja, du får behålla KAP-KL om glappet mellan anställningarna är maximalt 90 kalenderdagar. Detta gäller även om du prövar på att arbeta inom annan sektor under den tiden. Det viktiga är att glappet mellan de båda anställningarna i kommun- och regionsektorn inte blir längre än maximalt 90 kalenderdagar.

Nej, det du redan tjänat in i förmånsbestämd pension finns kvar i en intjänad pensionsrätt (IPR) per 2022-12-31. Den betalas ut när du går i pension.

Nej, om du valt att byta till AKAP-KR kan du varken i befintlig eller senare anställning omfattas av KAP-KL igen.

Extra premier

Om du får besked att du omfattas av KAP-KL även efter årsskiftet 2022/23 ges du möjlighet att i stället välja AKAP-KR. Valprocess sker under våren 2023. Mer information om valprocessen och extra premier vid byte till AKAP-KR kommer.

Du som är född 1958 – 1985 och automatiskt förs över från KAP-KL till AKAP-KR den 1 januari 2023 kan få extra premier. Det gäller om du uppnår en lön (även rörliga tillägg ingår i löneunderlaget) som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp under något av åren 2022 – 2026. Du är i så fall inne i systemet med extra premier. Du får extra premier för det år som lönen överstiger 7,5 inkomstbasbelopp samt för kommande år med lön över denna brytgräns fram till 65 års ålder. Storleken på extra premier beror på vilket år du är född och ges för lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp.

Motsvarande gäller för dig som har en anställning i avtalsområdet någon gång inom perioden 2022-10-01 till den 2022-12-31 och påbörjar ny anställning någon gång inom perioden 2023-01-01 till den 2023-03-31.

OBS! År 2022 är enbart ett så kallat kvalificeringsår. Det innebär att det inte betalas några extra premier för 2022 eftersom avtalet inte trätt i kraft än. Om lönen överstiger 7,5 inkomstbasbelopp 2022 får du extra premier för de år du uppnår lön över brytgränsen på 7,5 inkomstbasbelopp oavsett när det sker, dvs även om det sker först efter år 2026.

Ja, om du börjar ny anställning i kommun- och regionsektorn inom 90 kalenderdagar får du fortsatt extra premier för de år lönen överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Detta gäller även om du prövar på att arbeta inom annan sektor under den tiden. Det viktiga är att glappet mellan de båda anställningarna i kommun- och regionsektorn inte blir längre än maximalt 90 kalenderdagar.

För anställda i ”PA-KFS-företag” upphör rätt till extra premier vid byte av arbetsgivare.

Om du blir återanställd hos samma arbetsgivare inom den tid som gäller för företrädesrätt, så behåller du den pensionslösning du hade före uppsägningen, dvs kvarstående i KAP-KL eller AKAP-KR med extra premier. Pensionslösning med extra premier gäller även anställa i ”PA-KFS-företag”.

Nya uttagsregler (enbart avgiftsbestämd premiepension)

Fram till och med den 31 december 2022 kan du tidigast ta ut den avgiftsbestämda tjänstepensionen från 55 år. Denna ålder höjs till 60 år för uttag som påbörjas efter denna tidpunkt. Det gäller alla tjänstepensionsavtal inom kommun och region med avgiftsbestämd del, dvs AKAP-KR (AKAP-KL), KAP-KL, PFA 98 och PFA 01.

Det gäller även kapital som inbetalats till tjänstepensionsförsäkringar före den 1 januari 2023.

Utbetalningstiden för avgiftsbestämd del i tjänstepensionsavtal inom kommun och region är som huvudregel livsvarig. Du kan dock komma överens med försäkringsgivaren om en kortare utbetalningstid. Fram till och med den 31 december 2022 är den kortaste utbetalningstiden 5 år. För uttag som påbörjas därefter är den kortaste utbetalningstiden 10 år.

Det gäller även kapital som inbetalats till tjänstepensionsförsäkringar före den 1 januari 2023.

Du måste ansöka om att påbörja uttag av din avgiftsbestämda pension före årsskiftet 2022/2023. Centrala parter medger att försäkringsgivaren kan tillämpa de gamla uttagsreglerna om ansökan om uttag sker under 2022 och uttaget påbörjas under 2023. Kontakta din försäkringsgivare!

Du behöver kontakta försäkringsgivaren där du ansökt om uttag av din avgiftsbestämda pension. Se svar på föregående fråga.

Övriga frågor

Om du inte gjort något val av var den avgiftsbestämda pensionen ska placeras, finns kapitalet i en traditionell tjänstepensionsförsäkring hos KPA Pension. I den försäkringen finns ett automatiskt återbetalningsskydd som innebär att kapitalet betalas ut till nära anhöriga. Du kan dock själv välja att ta bort återbetalningsskyddet för att i stället få del av så kallade arvsvinster från de som dör före dig och är födda samma år som du. Då ökar din egen pension.

Om du gjort ett val av placering av ditt pensionskapital i annan försäkring eller hos annan försäkringsgivare, kan du i samband med det valet ha ombetts göra ett val av återbetalningsskydd eller ej.

Forts fråga: Nollställs den tid man då redan jobbat för den första regionen, och får man inte ha samma avtal när man kommer tillbaka, eller vad betyder det egentligen?

Svar:

Om du har en anställning i region A och är tjänstledig från den anställningen över årsskiftet kommer du inte att ramla ur KAP-KL hos A på grund av din tjänstledighet, oavsett om tjänstledigheten hos A är med eller utan lön.

Om och när du återvänder till region A kan du alltså fortsätta intjänandet i KAP-KL. Förutsättningen är dock att du antingen har ett förmånsbestämt intjänande beräknad i en  livränta per 2022-12-31 eller en fast överenskommen lön (månadslön + fasta tillägg) som överstiger 44 375 kr per den 31 december 2022 hos region A och att anställningen ligger kvar hos A den 31 dec 2022 och den 1 januari 2023. Du behöver alltså inte avbryta din tjänstledighet för att säkerställa att fortsatt omfattas av KAP-KL i region A.


Fler nyheter


Etik på agendan under WMA-möte

I förra veckan höll World Medical Association (WMA) sitt årliga rådsmöte. Översynen av WMA:s Helsingforsdeklaration om etiska principer för medicinsk forskning fick stort utrymme under mötet. Flera resolutioner antogs också – en om den humanitära krisen i Gaza.
Nyheter


Vårbudgeten: Läkarförbundet efterlyser långsiktighet

Idag presenterade regeringen sin vårbudget med justeringar för året. För några veckor sedan offentliggjordes att regionerna får 6 miljarder för att undvika uppsägningar av vårdpersonal. Läkarförbundet efterlyser en mer långsiktig styrning av svensk sjukvård.
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare