Hoppa till innehåll
Nyheter
Förebygg hot och våld på jobbet med Säkerhetsdialogen

Förebygg hot och våld på jobbet med Säkerhetsdialogen

Suntarbetsliv har lanserat verktyget Säkerhetsdialogen för öka möjligheten att på ett konkret sätt kunna förebygga hot och våld på arbetsplatser. Attityder, vanor och beteenden är faktorer som påverkar trygg- och säkerheten på arbetsplatsen. Forskning visar att ett främjande och förebyggande arbete inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet är det bästa man kan göra för att skapa en trygg och säker arbetsplats.
Nyhet

Verktyget vänder sig till alla Läkarförbundets medlemmar och i synnerhet till dig som är chef eller skyddsombud. En viktig del i arbetet att förebygga hot och våld på din arbetsplats är stödet som kan få igång dialogen om problemet, och på så sätt öka ett säkerhetsmedvetande. Säkerhetsdialogen som verktyg är tänkt för arbetsgruppen och kan användas på arbetsplatsträffar och personalmöten.

Ytterligare stöd finns i form av skyddsronder, checklistor och samtalsstöd samt Suntarbetslivs experters tips för organisation, grupp och individ. Verktyget är kostnadsfritt och utformat för kommuner, regioner och kommunala företag men kan även användas i andra verksamheter.

Börja arbeta systematiskt med hot och våld på arbetsplatsen. Gruppaktiviteterna går att anpassa till hur mycket tid ni har och kan användas exempelvis på ett APT, ett personalmöte eller i en samverkansgrupp.

Vad är hot och våld?

Vad som upplevs som hot eller våld i arbetet varierar och går inte alltid att särskilja. Ibland är gränsen hårfin. En viktig faktor är hur den som utsätts upplever situationen. Hur planerat det är, vilket våldskapital och vilken intention den som utsätter har är också av betydelse. Det är därför bra att prata om vad som är hot eller våld i verksamheten och var gränsen går. Enkelt uttryckt är hot och våld olika handlingar eller ageranden från andra som leder till fysisk eller psykisk påverkan eller lidande för den som utsätts.

För friskare arbetsplatser

Suntarbetsliv bidrar till friska arbetsplatser inom kommuner, regioner och kommunala företag och drivs gemensamt av de fackliga organisationerna, där Läkarförbundet ingår, och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona.

Förebygga hot och våld med Läkarförbundets handbok

Sveriges läkarförbund vill se en utveckling av arbetet med att skapa trygga arbetsplatser och vår målsättning är att alla medlemmar ska känna sig trygga och säkra på arbetet. Handboken är Läkarförbundets bidrag till att stärka det förebyggande arbetet och skapa trygga arbetsplatser.


Fler nyheter


DM Debatt: ”Anmälningsplikt hör inte hemma i vården”

Förslaget om anmälningsplikt innebär att vi ska vara stressade över att kunna bli straffade för något som inte har med god vård att göra, skriver ordföranden för Läkarförbundet, Vårdförbundet och Kommunal i en gemensam debattartikel i Dagens Medicin.
Nyheter

Läkare nekas graviditetspenning – mer än dubbelt så ofta

Trenden är tydlig - läkare som ansöker om graviditetspenning på grund av nedsatt arbetsförmåga får avslag mer än dubbelt så ofta som andra yrkeskategorier. Det visar statistik som Sjukhusläkaren låtit hämta från Försäkringskassan.
Nyheter

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Förebygg hot och våld på jobbet med Säkerhetsdialogen