Hoppa till innehåll
Nyheter
Läkare osäkra när det gäller dödshjälp

Läkare osäkra när det gäller dödshjälp

En ny undersökning som Läkarförbundet har gjort visar att många läkare är osäkra när det gäller dödshjälp (eutanasi och assisterat självmord/döende). De tycker också att frågan är mycket komplicerad. 41 procent av dem som har svarat är dock positiva till legalisering av dödshjälp medan 34 procent är negativa. 25 procent vet inte.

Nyhet

Fler är positiva till legalisering av dödshjälp (41 procent) än de som själva är villiga att ge dödshjälpen (29 procent).Ju mer erfarenhet läkare har av arbete nära döende människor desto mer negativa är de till dödshjälp. Ju mindre erfarna läkarna är desto mer osäkra är de.

Undersökningen visar att det finns en stor osäkerhet i läkarkåren i frågan om dödshjälp. Sjukvårdens uppgift är att ge vård och bota, behandla och lindra sjukdomar. Därför är Läkarförbundet i grunden negativa till dödshjälp. Men vi är positiva till en allsidig debatt och en nyanserad belysning av frågan.

Läs mer om Läkarförbundets inställning till dödshjälp

FAQ – om Läkarförbundets undersökning om läkares inställning till dödshjälp

Vad har ni gjort? Läkarförbundet har genomfört en enkät om dödshjälp. Undersökningen har gjorts inom ramen för våra regelbundna medlemsenkäter.

Vilka deltar? Enkäten har skickats till cirka 6 800 medlemmar i Läkarförbundet. Deltagarna ingår i en panel som själva har tackat ja till att regelbundet få frågor från förbundet, men de vet inte i förväg vad frågorna kommer att handla om.

Hur många har svarat? Den här enkäten har besvarats av 3 332 personer. Svarsfrekvensen är i likhet med våra andra enkäter.

Representerar de svarande medlemskåren? Urvalet är inte slumpmässigt, men vi kan se att könsfördelning och åldersfördelning i stor utsträckning ser likadana ut för deltagarna som för medlemskåren i stort. Detta i sig är ingen garanti för att svaren är representativa, men ger en indikation på att dessa faktorer inte i sig snedvrider resultaten. Helt säkra på att svaren överensstämmer med hela medlemskårens uppfattningar kan vi dock inte vara, då man bara kan vara det med antingen totalundersökningar eller slumpmässigt urval och 100-procentig svarsfrekvens.

Vad har ni kommit fram till? Något fler är positiva till legalisering av dödshjälp än negativa och många är osäkra (har svarat Vet ej). Fler är positiva till en legalisering än som är villiga att själva ge dödshjälp. Läkare med mer erfarenhet av att arbeta nära döende människor är mer negativa än de med mindre sådan erfarenhet. Osäkerheten avtar med ökande erfarenhet.

Länk till undersökningen

Fakta, definitioner: I enkäten har begreppen dödshjälp, eutanasi och assisterat självmord/döende använts med följande betydelser:

Dödshjälp – en insats som innebär att en patient, efter ett uttryckligt önskemål från patienten, ges en dödlig dos läkemedel med avsikten att läkemedlet ska orsaka patientens död.

Dödshjälp delas sedan upp i:

  1. Eutanasi – dödshjälp som sker genom att någon annan än patienten tillför det läkemedel som leder till patientens död.
  2. Assisterat självmord/döende – dödshjälp där patienten själv tar det läkemedel som leder till patientens död (i närvaro eller frånvaro av den som tillhandahållit läkemedlet).

Att avsluta eller inte inleda livsuppehållande behandling är inte dödshjälp.

För fler frågor kontakta: Cecilia Sandahl, presschef Läkarförbundet, tfn: 073 673 85 37 cecilia.sandahl@slf.se


Fler nyheter


Gotland får dispens för dygnsvila

Gotland är den första regionen som får dispens för de nya reglerna kring dygnsvila. Läkare inom två verksamheter vid Visby lasarett beviljas undantag. Bristen på läkare på ön är ett viktigt skäl till beslutet.
Nyheter


Dagens Medicin debatt: Vi som arbetar i vården behöver tolken

Regionstyrelsen i Blekinge har fattat beslut om att införa tolkavgifter i sjukvården som ett incitament för att fler ska lära sig svenska. Svenska läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund befarar att fler regioner ska följa efter och vill varna för att tolkavgifter …
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Läkare osäkra när det gäller dödshjälp