Hoppa till innehåll
Nyheter
Webbinarium: pensionsavtalsförändringar (AKAP-KR)

Förändringar i pensionsavtalet AKAP-KR

Sveriges Läkarförbund och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tecknat ett nytt pensionsavtal, som börjar gälla den 1 januari 2023. Avtalet innebär bland annat att det görs en ökad avsättning till den premiebestämda tjänstepensionen och att uttagsreglerna ändras.
Nyhet

Cecilia Curtelius Larsson, förhandlare på OFR, går igenom förändringarna i ett eftersänt webbinarium.

Webbinariet finns tillgängligt för alla medlemmar på Läkarförbundet Live

För region och kommunanställda finns sedan tidigare två pensionsavtal mellan Läkarförbundet och arbetsgivarna. Ett förmånsbestämt pensionsavtal kallat KAP-KL och ett premiebestämt pensionsavtal som kallas AKAP-KR. Det är AKAP-KR som nu förbättras. AKAP-KR kommer framöver främst omfatta läkare födda 1986 eller senare samt nyanställda efter den 1/1 2023. Det finns också övergångsbestämmelser, se frågor och svar.

Frågor och svar - förbättrat pensionsavtal från 1 januari 2023

Vi nämner brytgränsen 7,5 inkomstbasbelopp. För 2022 innebär det en årsinkomst på 532 500 kr, vilket motsvarar en månadslön på drygt 44 300 kr. Ett inkomstbasbelopp 2022 är 71 000 kr.

Frågor om det nya pensionsavtalet

Det nya avtalet innebär att premiepensionsavsättningen ökar med 1,5 %. Det ger 6 % för lön under 7,5 inkomstbasbelopp samt 31,5 % på lönedelar mellan 7,5 – 30 inkomstbasbelopp.

– Det är glädjande att anställda i kommun- och regionsektorn får högre pensionsavsättning som innebär en högre pension, säger Sofia Rydgren Stale ordförande Läkarförbundet.

Det är en anpassning utifrån ett förändrat mer flexibelt yrkesliv där läkare oftare byter jobb, något som förmånsbestämda pensionssystem inte riktigt är anpassade för. Detta i kombination med ett längre yrkesliv i takt med att livslängden ökar. Det blir också ett enklare system att förstå.

Det finns övergångsbestämmelser för de läkare som har ett pågående förmånsbestämt intjänande till ålderspension. De kvarstår i KAP-KL och ges möjlighet att välja AKAP-KR med tillägg av extra premier. Det finns också andra övergångsbestämmelser för att fånga upp de som uppnår lön över 7,5 inkomstbasbelopp inom några år.

Till allra största del kommer de anställda omfattas av AKAP-KR från och med den 1 januari 2023. Det finns dock vissa anställda som kvarstår i KAP-KL.

Nej, enbart i AKAP-KR. I KAP-KL är den avgiftsbestämda delen fortsatt 4,5 % på hela lönen.

AKAP-KR är en helt avgifts-/premiebestämd tjänstepension.

KAP-KL innehåller två delar, en avgifts-/premiebestämd del och en förmånsbestämd del för lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp. Ett inkomstbasbelopp 2022 är 71 000 kr.

Avgifts-/premiebestämd pension innebär att arbetsgivaren betalar premier i förhållande till lönen. Pensionens storlek beror på hur mycket pengar arbetsgivaren betalar in och hur kapitalet förräntas. Arbetstagaren kan välja placering av pengarna hos någon av de försäkringsgivare som är anslutna till systemet.

Förmånsbestämt = andel av lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Andelen beräknas utifrån anställningstid och lön under en beräkningsperiod. Eftersom du får en andel av lönen är det arbetsgivaren som betalar din pension månatligen livet ut.

Frågor om övergångsbestämmelserna

Nej, om du är född 1958 – 1985 och har haft en anställning någon gång under perioden den 1 oktober – 31 december 2022 och börjar ny anställning inom avtalsområdet någon gång under perioden den 1 januari – 31 mars 2023, så omfattas du också av övergångsbestämmelserna.

Mer information kommer under hösten 2022.

Kvarstående i KAP-KL

De som har ett pågående förmånsbestämt intjänande till ålderspension kvarstår i KAP-KL. De ges möjlighet att byta till AKAP-KR och får i så fall extra premier.

Även födda 1957 och tidigare kvarstår i KAP-KL samt de som påbörjat uttag av förmånsbestämd pension från KAP-KL eller som har beviljats särskild avtalspension.

Hantering av arbetstagare som är partiellt arbetsoförmögna kommer att utredas av parterna under 2022.

Ja, du får behålla KAP-KL om glappet mellan anställningarna är maximalt 90 kalenderdagar.

Det innebär ett pensionsunderlag som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Det motsvarar i 2022 års nivå 532 500 kr i årsinkomst. Det är flera årsinkomster hos din nuvarande arbetsgivare som ligger till grund för beräkning av pensionsunderlaget. Det är de 9-7-5 åren som är viktiga. Det innebär att man inte tittar på lönen 2022, inte heller lönen 2021. Däremot tittar man på inkomsterna de sju åren dessförinnan 2014 – 2020. Om genomsnittet för de fem bästa inkomståren överstiger 7,5 inkomstbasbelopp år 2022, ja då har man ett pågående förmånsbestämt intjänande.

Om du varit anställd färre år än de 9-7-5 åren, beräknas förmånsbestämt intjänande utifrån genomsnittet av lönerna de hela kalenderår du varit anställd hos din arbetsgivare.

Ytterligare information kommer inom kort.

Du kommer att få besked av din arbetsgivare/pensionsadministratör om du fortsätter att omfattas av KAP-KL och även ges möjlighet att istället välja AKAP-KR med extra premier. Information går ut under våren 2023, du kommer i så kunna välja i april-maj 2023.

Nej, det du redan tjänat in i förmånsbestämd pension finns kvar i en så kallad intjänad pensionsrätt (IPR) per 2022-12-31. Den betalas ut när du går i pension.

Ja, du får extra premier om du gör valet före viss tid. Nivån på extra premier beror på vilket år du är född. Mer information kommer.

AKAP-KL byter namn till AKAP-KR. ”L” har bytts ut till ett ”R” i namnet eftersom Landsting numer är Region. Du behöver inte göra någonting, Du omfattas automatiskt av de nya villkoren i AKAP-KR och du får del av de höjda pensionsavsättningarna.

Andra övergångsbestämmelser

Det kan vi inte svara på än, mer information kommer under hösten 2022.

Ja, om du uppnår en lön över 7,5 inkomstbasbelopp under något av åren 2022 – 2026, så är du inne i systemet med extra premier. Då får du extra premier för det året samt för kommande år med lön över 7,5 inkomstbasbelopp fram till 65 års ålder.

År 2022 är dock enbart ett så kallat kvalificeringsår. Det innebär att det inte betalas några extra premier för 2022 eftersom avtalet inte trätt ikraft än. Om lönen överstiger 7,5 inkomstbasbelopp 2022  får du extra premier för de år du uppnår lön över brytgränsen på 7,5 inkomstbasbelopp oavsett när det sker, dvs även om det sker efter år 2026.

Ja, om du börjar ny anställning i kommun- och regionsektorn inom 90 kalenderdagar får du fortsatt extra premier för de år lönen överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. (För anställda i PA-KFS 09-företag upphör rätt till extra premier vid byte av arbetsgivare.)

Om du blir återanställd hos samma arbetsgivare inom den tid som gäller för företrädesrätt, så behåller du den pensionslösning du hade före uppsägningen, dvs kvarstående i KAP-KL eller AKAP-KR med extra premier. (Pensionslösning med extra premier gäller även anställa i PA-KFS 09-företag.)

Nya uttagsregler

Fram till och med den 31 december 2022 kan du tidigast ta ut tjänstepensionen från 55 år. Denna ålder höjs till 60 år för uttag som påbörjas efter denna tidpunkt. Det gäller alla tjänstepensionsavtal inom kommun och region med avgiftsbestämd del, dvs AKAP-KR (AKAP-KL), KAP-KL, PFA 98 och PFA 01.

Det gäller även kapital som inbetalats till tjänstepensionsförsäkringar före 1 januari 2023.

Utbetalningstiden för avgiftsbestämd del i tjänstepensionsavtal inom kommun och region är som huvudregel livsvarig. Du kan dock komma överens med försäkringsgivaren om en kortare utbetalningstid. Fram till och med 31 december 2022 är den kortaste utbetalningstiden 5 år. För uttag som påbörjas därefter är den kortaste utbetalningstiden 10 år.

Det gäller även kapital som inbetalats till tjänstepensionsförsäkringar före 1 januari 2023.

Du måste ansöka om att påbörja uttag av din avgiftsbestämda pension före årsskiftet 2022/2023. Centrala parter medger att försäkringsgivaren kan tillämpa de gamla uttagsreglerna om ansökan om uttag sker under 2022 och uttaget påbörjas under 2023. Kontakta din försäkringsgivare!

Du behöver kontakta försäkringsgivaren där du ansökt om uttag av din avgiftsbestämda pension. Se svar på föregående fråga.

Övriga frågor

Det finns bara ett automatiskt återbetalningsskydd i det så kallade ickevalet hos KPA. Flera av försäkringsgivarna har villkor om att man behöver välja till ett återbetalningsskydd vid dödsfall.


Fler nyheter


Fler läkare söker sig utomlands

I en artikel i Läkartidningen kommenterar Sofia Rydgren Stale rapporterna om att fler läkare ansöker om att få arbeta i andra länder.
Nyheter

Nu börjar förberedelserna för nästa avtalsrörelse 

Nyligen träffades Läkarförbundets förhandlingsdelegation för att utvärdera det nya avtalet och påbörja nästa avtalsrörelse. Avtalet är ettårigt och redan i höst ska förbundet lämna över nya yrkanden till SKR. Samtidigt förhandlas nu lokala avtal fram i regionerna. 
Läkaravtal 2024

Flexpension för privatanställda läkare

Från och med den 1 juli får läkare som arbetar på privata företag som har kollektivtal med Vårdföretagarna flexpension. Det innebär ökade pensionsavsättningar och en förstärkt rätt att gå ner i arbetstid med syfte att gå i pension tidigare.
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Webbinarium: pensionsavtalsförändringar (AKAP-KR)