fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

SISTA CHANSEN, LÖNEENKÄTEN STÄNGER 31/1

Svara på löneenkäten!

Var med och gör skillnad. Ju fler som svarar desto bättre lönestatistik för alla medlemmar. Om du fått din lön reviderad efter lönerevisionen 2020 – uppdatera med din nya lön!
SISTA CHANSEN, LÖNEENKÄTEN STÄNGER 31/1
Svara på löneenkäten!
Läs mer

Stadgar för Smittskyddsläkarföreningen

1 §

Smittskyddsläkarföreningen är en intresseförening inom Sveriges läkarförbund och medlemmarna består av aktiva smittskyddsläkare, biträdande smittskyddsläkare, namngiven ersättare samt läkare med smittskyddsuppgifter inom försvarsmakten. Den som har någon av ovanstående funktioner är således medlem i föreningen.

2 §

Föreningens uppgift är:

  • att utveckla och förbättra smittskyddsverksamheten i landet i samarbete med övriga myndigheter inom smittskyddsområdet
  • att tillvarataga medlemmarnas fackliga och yrkesmässiga intressen
  • att verka för ett gott samarbete, dels mellan de olika yrkeskategorierna på smittskyddsenheterna, dels mellan smittskyddsenheterna
  • att biträda Läkarförbundet i smittskyddsfrågor.

3 §

Föreningens verksamhet utövas genom föreningsmöten och dessemellan av föreningens styrelse

4 §

Föreningsmöten

Årsmöte hålls varje höst, kallelse sker genom personlig kallelse minst 14 dagar före mötet. I kallelsen ska anges de ärenden som ska behandlas vid mötet. I övrigt sker föreningsmöte vid kallelse från styrelsen. Vid års- och föreningsmöte har varje närvarande medlem rösträtt. Omröstning är öppen, utom vid val då sluten omröstning sker om någon begär så. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden företräder, utom vid val då lottning sker.

5 §

Föreningens styrelse består av ordförande, sekreterare och ytterligare tre ledamöter. Styrelsen utses av årsmötet för ett år i taget. Förslag till styrelseledamöter lämnas av en valberedning bestående av fyra ledamöter, varav en är sammankallande. Även valberedningen väljs av årsmötet.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Omröstning i styrelsen är öppen. Vid lika röstetal gäller ordförandens mening.

6 §

Ekonomi

Föreningen har ingen medlemsavgift och således ingen egen ekonomi. Vid utgifter sker insamling bland medlemmarna, vilket ombesörjs av sekreteraren.

7 §

Medlemsmatrikel förs av Läkarförbundet grundad på uppgifter från föreningen. För den händelse medlem inte är medlem av förbundet handhas uppgiften av sekreteraren.

Dessa stadgar antogs av föreningens årsmöte 13 november 2003 i Uppsala

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.