fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Stadgar för Smittskyddsläkarföreningen

1 §

Smittskyddsläkarföreningen är en intresseförening inom Sveriges läkarförbund och medlemmarna består av aktiva smittskyddsläkare, biträdande smittskyddsläkare, namngiven ersättare samt läkare med smittskyddsuppgifter inom försvarsmakten. Den som har någon av ovanstående funktioner är således medlem i föreningen.

2 §

Föreningens uppgift är:

  • att utveckla och förbättra smittskyddsverksamheten i landet i samarbete med övriga myndigheter inom smittskyddsområdet
  • att tillvarataga medlemmarnas fackliga och yrkesmässiga intressen
  • att verka för ett gott samarbete, dels mellan de olika yrkeskategorierna på smittskyddsenheterna, dels mellan smittskyddsenheterna
  • att biträda Läkarförbundet i smittskyddsfrågor.

3 §

Föreningens verksamhet utövas genom föreningsmöten och dessemellan av föreningens styrelse

4 §

Föreningsmöten

Årsmöte hålls varje höst, kallelse sker genom personlig kallelse minst 14 dagar före mötet. I kallelsen ska anges de ärenden som ska behandlas vid mötet. I övrigt sker föreningsmöte vid kallelse från styrelsen. Vid års- och föreningsmöte har varje närvarande medlem rösträtt. Omröstning är öppen, utom vid val då sluten omröstning sker om någon begär så. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden företräder, utom vid val då lottning sker.

5 §

Föreningens styrelse består av ordförande, sekreterare och ytterligare tre ledamöter. Styrelsen utses av årsmötet för ett år i taget. Förslag till styrelseledamöter lämnas av en valberedning bestående av fyra ledamöter, varav en är sammankallande. Även valberedningen väljs av årsmötet.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Omröstning i styrelsen är öppen. Vid lika röstetal gäller ordförandens mening.

6 §

Ekonomi

Föreningen har ingen medlemsavgift och således ingen egen ekonomi. Vid utgifter sker insamling bland medlemmarna, vilket ombesörjs av sekreteraren.

7 §

Medlemsmatrikel förs av Läkarförbundet grundad på uppgifter från föreningen. För den händelse medlem inte är medlem av förbundet handhas uppgiften av sekreteraren.

Dessa stadgar antogs av föreningens årsmöte 13 november 2003 i Uppsala

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem