Hoppa till innehåll

2017

Yttrande över Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter om Smittrisker(2014/100863)
Remissvar dnr 15/2016. Besvarat 171228.

Yttrande över: Remiss – Ds 2017:29 Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel, (S2017/03877/FS)
Remissvar Ds 2017:29. Besvarat 171022.

Yttrande över: Remiss – ”Beslutsunderlag till regeringen om att erbjuda pojkar vaccination mot humant papillomvirus inom det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn”.
Remissvar dnr 14/2017. Besvarat 170907.

Yttrande över Samlad kunskap – stärkt handläggning
Remissvar dnr S2017/02159/SF. Besvarat 170825.

Yttrande över: Remiss – Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om Översyn och uppdatering av den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.
Remissvar dnr 9/2017. Besvarat 170614.

Yttrande över: Remiss – Vaccinationsplan vid influensapandemi
Remissvar dnr 8/2017. Besvarat 170522.

Yttrande över: Remiss – Preexpositions Profylax för att minska risken för infektion med hiv – en kunskapsöversikt
Remissvar dnr 7/2017. Besvarat 170522.

Yttrande över remiss Clostridium difficile-infektion, Kunskapsunderlag och rekommendationer för övervakning, prevention och utbrottshantering
Remissvar dnr 6/2017. Besvarat 170417.

Beslutsunderlag till regeringen om införande av rotavirusvaccination i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn
Remissvar dnr 5/2017. Besvarat 170502.

Underlag till lägesrapport om de nationella vaccinationsprogrammen 2017 – synpunkter från Smittskyddsläkarföreningen (SMLF)
Remissvar dnr 4/2017. Besvarat 170503.

Förslag till reviderad version av Läkarförbundets etiska regler
Remissvar dnr 3/2017. Besvarat 170323.

Konsekvensutredning (Dnr 4.1.1-527/2017)- förslag till ändring av – Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler; – Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården m.m.;- Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2009:32) om användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning m.m.
Remissvar dnr 1/2017. Besvarat 170209.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare