Hoppa till innehåll
Nyheter
Mer om specialiteten barnkirurgi

Mer om specialiteten barnkirurgi

Nyhet

Historiskt har kirurgi på barn praktiserats länge. Det första rena barnsjukhuset i Europa invigdes 1802 (Hõpital des Enfants Malades i Paris). De första läroböckerna rörande kirurgiska problem under barnaåren publicerades kring mitten av 1800-talet och en särskild kirurgisk verksamhet på barn drevs vid Kronprinsessan Lovisas barnsjukhus (invigt 1854) i Stockholm, till en början på konsultbasis. År 1892 utsågs dock en chef för den barnkirurgiska verksamheten vid Lovisas sjukhus. I Göteborg byggdes det första särskilda barnsjukhuset 1859 och även detta delades med tiden i en medicinsk och en barnkirurgisk avdelning. Vid universitetssjukhusen i Uppsala och Lund drevs den barnkirurgiska verksamheten i många år inom ramen för de kirurgiska klinikerna, egna kliniker bildades dock i Uppsala 1968 och i Lund 1969.

En egen specialitetsförening

Svensk Barnkirurgisk Förening startade i Sverige 1947 samtidigt med erkännandet som egen medicinsk specialitet. Sverige var härvidlag internationellt sett ganska tidigt ute och som jämförelse kan nämnas den amerikanska systerorganisationen American Paediatric Surgical Association som startade först 1970 som en egen förening. Idag är specialiteten barnkirurgi erkänd som egen medicinsk specialitet i hela världen.

Barnkirurgi är de ovanliga diagnosernas specialitet och många av de tillstånd vi ser och behandlar ses inte inom någon annan kirurgisk specialitet. Den kirurgi vi bedriver är oftast rekonstruktiv, operationen skall fungera genom en tillväxtfas och patientens hela livslängd. Vi intar ofta en konservativ attityd där vi prioriterar överlevnad, tillväxt, mognad av outvecklade organ och vid t ex trauma var vi föregångare av den konservativa behandlingen vid mjältruptur. Våra patienter uppvisar enorma storleksvariationer från den uttalat prematura 500 grams patienten som thoracotomeras på grund av en oesofagusatresi till den fullvuxna 15-åringen med ulcerös colit eller intermittent hydronefros.

Förutom ett särskilt handlag beroende på de små och sköra vävnaderna, krävs på grund av specialitetens karaktär i form av många och ovanliga diagnoser, en särskilt lång utbildningstid för att få tillräcklig erfarenhet av de mest sällsynta tillstånden. Vi har på grund av detta allt mer utvecklats mot en subspecialisering och barnurologi är idag väl etablerad i ett internationellt perspektiv som en sådan. Även den barnkirurgiska onkologin har allt mer utvecklat sig separerat från den mer gastroenterologiskt inriktade barnkirurgin. Vår specialitet är utpräglat beroende av samarbetspartners och den avancerade spädbarnskirurgin vilken drivs på landets fyra barnkirurgiska kliniker kräver intimt samarbete med neonatologer, barnanestesiologer, barnradiologer men även barnonkologer, barnnefrologer, kliniska genetiker, obstetriker etc.

Styrelsen och medlemmarna i Svensk Barnkirurgisk Förening (cirka 110 stycken) arbetar aktivt för att söka tackla de problem som specialiteten har kring svårigheterna att tillräckligt exponeras för den avancerade barnkirurgin. Ett utvidgat samarbete för behandling av vissa särskilt ovanliga diagnoser (till exempel blåsexstrofi) har utarbetats, en tilltagande utveckling av subspecialisering erkänts, ett användande av internationella kurser för utbildning och fortsatt vidareutbildning stöds och dessutom har föreningen i egen regi utvecklat ett kvalitetsregister för den avancerade spädbarnskirurgin. I stort upplever nog landets barnkirurger att vi trots problem arbetar i den mest tacksamma av specialiteter där majoriteten av de svårast sjuka av våra patienter, nyfödda eller för tidigt födda med livshotande missbildningar, kan erbjudas kirurgiska ingrepp och vi kan ha tillfredsställelsen att se dessa barn växa upp till friska individer.


Fler nyheterEBPS multi site examination del 1, 16 mars

Den kirurgiska barnkirurgitentan (EBPS multi site examination del 1) kommer i år gå att skriva i Stockholm. Vi hoppas förstås på ett högt deltagande.Datum är satt till 16 mars, håll…

ST-dagarna i Uppsala, 1-2 februari

Ämnet är NEC och tarmrehabilitering. För närmare beskrivning se bifogat program. Anmälan görs till felipe.donoso.torres@akademiska.se Ange namn och personnr (för intyg) samt om du ska delta i middagen (maten är kostnadsfri men…
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare